Građansko pravo

 • Primjeri konkludentnih radnji u praksi
  Konkludentna radnja se odnosi na situaciju kada neko ponašanje ili djelo sugeriše nešto što se podrazumijeva ili se podrazumijeva neki dogovor, iako nema eksplicitnog sporazuma ili dogovora izraženog riječima. Ova vrsta radnje često se koristi u praksi, bilo u poslovnom okruženju ili u svakodnevnom životu. U nastavku će biti opisani neki primjeri konkludentnih radnji u […]
 • Šta je pertinencija
  Stvari su materijalni dijelovi prirode koji mogu biti u vlasti fizičke ili pravne osobe.Šta je u kontekstu stvari pertinencija?
 • Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka
  Treba pokušati sve da do toga ne dođe, međutim, ukoliko do toga dođe, interes strana je da znaju kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka.
 • Kako napisati odgovor na tužbu
  Ukoliko vas neko tuži, veoma je bitno da se konsultujete sa advokatom, a u svakom slučaju je korisno da znate kako napisati odgovor na tužbu.
 • Kako se tumače ugovori
  Ugovorom se razjašnjavanju i uspostavljaju odnosi između strana i spriječavaju nesporazumi u budućnosti. Međutim, kada dođe do problema, kako se tumače ugovori?
 • Kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi
  Neformalni ugovori su oni ugovori za čije zaključenje je dovoljna prosta saglasnost volja. Oni se mogu zaključiti i konkludentnim radnjama. Dakle, kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi?
 • Kako napisati prigovor osiguranju
  Osiguranje se ugovara radi zaštite od finansijskih posljedica rizika koji mogu nastati u budućnosti. Osiguranjem se, u slučaju nastupanja događaja koji je opisan u ugovoru, osiguravač obavezuje da će pokriti štetu ili gubitak koji je nastao zbog tog događaja. Međutim, često osiguravajuća društva naprave procjenu štete koja izgleda i često jeste, nelogična i nepravedna, tako […]
 • Kako se daje punomoć
  Punomoć je dokument kojim se neko ovlašćuje da zastupa nekoga drugog u nekom poslu ili da preduzme neke radnje u ime tog nekog. Međutim, iako smo često čuli za pojam punomoći, kako se daje punomoć? Sadržaj članka: Zašto se daje punomoć Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može […]
 • Šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje
  Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog, reguliše i pitanje vanbračne zajednice, te pravne učinke vanbračne zajednice žene i muškarca. Međutim, šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje? Sadržaj članka: Šta je vanbračna zajednica Vanbračna zajednica je zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugom osobom, koja […]
 • Primjer tužbe za naknadu štete zbog klevete
  Zakonom o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine uređuje se građanska odgovornost za štetu nanesenu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem izražavanja neistinitih činjenica identifikovanjem tog pravnog ili fizičkog lica trećem licu. Međutim, kako biste bili u mogućnosti ostvariti svoja prava, donosimo vam primjer tužbe za naknadu štete zbog klevete. Sadržaj članka: […]
 • Kada dolazi do prekida zastare
  Kada nastupi zastara, prestaje pravo da se zahtijeva ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Međutim, kada dolazi do prekida zastare? Sadržaj članka: Šta je zastara Zastara je pravni institut koji […]
 • Raskid ugovora o djelu
  Ugovor o djelu je građansko-pravni ugovor kojim se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravka neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to ugovorenu pravičnu nadoknadu. Ako se u toku izvršenja djela jedna od strana ne pridržava odredbi ugovora, moguće je tražiti raskid ugovora o djelu. […]
 • Šta su konkludentne radnje
  Pravni promet dinamičan je proces, a jedan od instituta koji su svakodnevno u upotrebi, i nezamjenjivi su za normalno funkcionisanje svakodnevnog života, je ugovor. Ponuda da se zaključi ugovor se može prihvatiti neposredno i posredno. Neposredno prihvatanje ponude može biti izričito, potpisivanjem pismena, opšteusvojenim znacima. Posredno prihvatanje ponude se vrši konkludentnim radnjama. Šta su konkludentne radnje? […]
 • Kako dokazati dosjelost
  Ranije smo pisali o tome šta je dosjelost, gdje možete saznati kako se stiče pravo dosjelošću, ko je zakonit i savjestan posjednik, kada počinje teći vrijeme za dosjelost, da li je moguće sticanje vlasništva nađene stvari dosjelošću, da li je moguća dosjelost na pokretnim stvarima, te koji su uslovi za dosjelost služnosti. Međutim, postavlja se […]
 • Obavezna zimska oprema
  Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima propisuju se pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimska oprema i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju, ograničenja u saobraćaju u zimskim uslovima, način informisanja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima. Obavezna zimska oprema propisana je […]
 • Punomoć
  Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može biti zato što fizički nismo prisutni na određenom mjestu, kada nismo u mogućnosti sami se zastupati jer ne poznajemo predmetnu materiju, recimo u sudskom ili drugom postupku kada nas zastupa advokat, nekada dajemo punomoć za auto, kada želimo nekome drugom omogućiti […]
 • Pravo na naknadu štete nastale izvršenjem krivičnog djela
  Svaka osoba koja je pretrpjela određenu štetu prilikom ili kao posljedica krivičnog djela, bilo da se radi o oštećenju ili otuđenju imovine, fizičku povredu ili štetu enke druge vrste, ima pravo da traži nadokanadu te štete što se u pravu zove “imovinskopravni zahtjev. U ovome članku razmatramo na koji način da ostvarite pravo na naknadu […]
 • Apostille pečat
  Ukoliko na teritoriji Bosne i Hercegovine želite koristiti stranu javnu ispravu, ona mora biti priznata, odnosno legalizovana. Strana javna isprava priznaje se na jedan od tri načina i to punom legalizacijom, djelimičnom legalizacijom, ili neposrednim priznavanjem stranih javnih isprava po osnovu bilateralnih ugovora. U ovome tekstu govorimo o Apostille pečatu, šta je Apostille pečat, te […]
 • Da li advokat odgovara za štetu načinjenu stranci
  U društvu zasnovanom na vladavini zakona advokati imaju posebnu ulogu. Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku, već da joj budu i savjetnici u najboljem smjeru. Ovakva uloga advokata pred njih postavlja mnoštvo pravnih […]
 • Ugovor o djelu
  U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor o djelu zaključuje se sa izvođačem radova. Ugovor o djelu zaključuje se radi obavljanja određenog posla kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Naručilac se obavezuje da mu za posao koji uradi plati naknadu. Ugovor o djelu […]
 • Odgovornost autora na Youtube
  YouTube vjerovatno ne bi postojao ili barem ne bi imao isti značaj da ne postoje autori koji svojom kreativnošću, znanjem ili nekom drugom sposobnošću oplemenjuju vrijeme gledaoca ili vas jednostavno zabavljaju i pomažu da provedete vrijeme uživajući u sadržaju. Autori postaju sve veća i uticajnija zajednica čiji dometi ne mogu biti određeni, budući da je […]
 • Šta je kleveta i kako se zaštititi
  Šta je kleveta i kako se zaštititi? Često postavljano pitanje, ali relativno je malo presuda za klevetu do kojih smo mogli doći. Kleveta označava ogovaranje, omalovažavanje, vrijeđanje časti ili davanje izjava u kojima se tvrde neistine iako klevetnik, osoba koja kleveće, zna da su neistine, a sve s ciljem stvaranja negativne slike o pojedincu, poslovanju, proizvodu, […]
 • Vulgarni sadržaji i izražavanje na Youtube
  Youtube je platforma koja pruža beskrajno mnogo mogućnosti za objavljivanje i monetiziranje sadržaja, promovisanje određenog brenda i prodaju proizvoda, ali i prostor za osobe koje zloupotrebaljavaju ove mogućnosti i zato smo svjedoci da su sve češći i gledaniji vulgarni sadržaji i izražavanje na Youtube. Iz tog razloga, svi sadržaji nisu primjereni za sve gledatelje, pogotovo […]
 • Kleveta na Youtube
  Zakoni o kleveti razlikuju se u svakoj zemlji, no obično se odnose na neistinit sadržaj koji šteti ugledu druge osobe ili kompanije. Kleveta na Youtube je veliki problem i mi želimo da vam pomognemo da zaustavite klevetnika! O tome šta je kleveta i kako se zaštititi od klevete, pisali smo i ranije. Sadržaj članka: Šta […]
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
  Ugovor o doživotnom izdržavanju izrazito je značajan i prikladan način raspolaganja imovinom jer pruža mogućnost starijim i nemoćnim osobama ili osobama koje strahuju da zbog moguće bolesti u budućnosti neće biti u stanju da se brinu o sebi, obezbijede u smislu egzistencije i njege u starosti i bolesti. Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezujući […]
 • Razvod braka i podjela bračne stečevine
  Porodičnim zakonom FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr., 31/2014 i 32/2019 – odluka US) uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također se uređuju postupci nadležnih organa […]
 • Zatvaranje balkona u zgradama
  Građani koji žive u urbanim sredinama često se susreću sa problemom – zatvaranje balkona u zgradama. Zatvaranje balkona u zgradama estetski je, komšijski, ali i problem kolizije za propisima iz ove oblasti.
 • Reklamacija na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod
  Jedno od osnovnih prava svakoga kupca je reklamacija na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod. Još i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) pravo kupca da ističe prigovore na nedostatke stvari bilo je zaštićeno kroz odredbe Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989, “Sl. list RBiH”, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i “Sl. novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011) kojima se reguliše odgovornost za materijalne nedostatke te prava kupca.
 • Ugovor, osnovne stvari koje morate znati
  Ugovor  je pravni posao  usmjeren na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u nastanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ugovor se zaključuje saglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba i ispunjavanjem forme ukoliko je ona propisana.
 • Zastara za plaćanje režijskih troškova
  Zastara za plaćanje režijskih troškova po ispostavljenim računima nastupa nakon proteka jedne godine. Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene. Na svakom ispostavljenom računu za prethodno pomenute usluge po pravilu je određen rok u kome davalac usluge traži od potrošača da plati troškove po ispostavljenom računu.  
 • Dosjelost
  Dosjelost je regulisana Zakonom o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH”, br. 66/2013, 100/2013 i 32/2019 – odluka US) i označava sticanje prava neprekidnim vršenjem njihovog sadržaja kroz određeno, Zakonom propisano vrijeme. Dosjelost pretvara faktičku vlast u pravnu, posjed u subjektivno pravo. Dosjelošću se, prvenstveno, stiče pravo vlasništva, ali i druga stvarna prava. Sadržaj: Podržite Pravni blog Sticanje prava […]
 • Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare
  Bez obzira da li ste pravni profesionalac ili se bavite nekim drugim poslom, ako učestvujete u pravnom prometu, onda je za vas jako korisno da znate šta je zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare.