Blog

 • Razlika između nehata i umišljaja

  Razlika između nehata i umišljaja

  Krivično djelo je pravni termin koji označava radnje ili postupke koji su zabranjeni zakonom i koje se smatraju protivnim društvenim normama. Krivična djela predstavljaju povredu zakona i obično dovode do krivične odgovornosti i kazni za počinioca. Za ispravnu kvalifikaciju krivičnog djela, bitno je ocijeniti i da li je djelo učinjeno iz nehata ili sa umišljajem.…

 • Legalistik mobilna aplikacija

  Legalistik mobilna aplikacija

  Legalistik mobilna aplikacija je rješenje za advokate koji žele da postignu maksimalnu efikasnost, organizaciju i analitiku u svom radu.

 • Nasilje u porodici

  Nasilje u porodici

  Nasilje u porodici je jedan od najbolnijih i najalarmantnijih problema koji se susreću u današnjem društvu.

 • Šta je faksimil

  Šta je faksimil

  U uslovima savremenog kancelarijskog poslovanja gdje brzina i efikasnost igraju sve veću ulogu, potreba za brzim potpisivanjem dokumenata je izrazito bitna ako se radi o dokumentima u štampanoj formi. U takvim situacijama, jedan od najkorisnijih alata je faksimil. Šta je faksimil?

 • Šta je javna isprava

  Šta je javna isprava

  U pravnom prometu ćete često čuti za pojam “javna isprava”. Međutim, šta je javna isprava? U ovome članku odgovaramo na to pitanje.

 • Kako se ovjerava kopija

  Kako se ovjerava kopija

  Ovjeravanje kopija je postupak kojim se utvrđuje i potvrđuje da je kopija identična originalnom dokumentu. Ovjeravanje kopije ne garantuje istinitost sadržaja dokumenta. Kako se ovjerava kopija i gdje se ovjerava kopija?

 • Može li volontirati zaposlena osoba

  Može li volontirati zaposlena osoba

  Ako ste stekli odgovarajuću stručnu spremu, sigurno se pitate: Gdje mogu volontirati? Međutim, postavlja se i pitanje može li volontirati zaposlena osoba?

 • Ugovor o pozajmici novca

  Ugovor o pozajmici novca

  Zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta. U ovom članku govorimo o tome šta je ugovor o pozajmici novca.

 • Šta je verbalni delikt

  Šta je verbalni delikt

  Šta je verbalni delikt? To je pitanje s kojim se često susrećemo, a imajući u vidu posljedice koje sa sobom nosi, vrijedi obratiti pažnju na osnovne elemente ovoga pojma.

 • Ko može koristiti faksimil

  Ko može koristiti faksimil

  Faksimil se koristi kako bi se olakšalo potpisivanje raznih dokumenata koji obično nemaju veliku pravnu važnost. Ko može koristiti faksimil?

 • Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga u FBiH propisane su Advokatskom tarifom FBiH, odnosno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

 • Legalistik: Napredno online rješenje za advokate

  Legalistik: Napredno online rješenje za advokate

  Advokatska efikasnost i odgovornost ključni su za uspjeh svakog advokata. Legalistik aplikacija omogućava vam savremeni pristup poslovanju!

 • Šta je zelenaški ugovor

  Šta je zelenaški ugovor

  Pojednostavljeno, zelenaški ugovor je ugovor o pozajmici novca s visokom kamatom koji je često sklopljen između pojedinca ili grupe ljudi i osobe koja je u finansijskoj nevolji.

 • Kako dokazati postojanje duga

  Kako dokazati postojanje duga

  Budući da se sve pozajmice ne dokumentuju, odnosno da se ugovori o zajmu ne zaključuju uvijek u pisanoj formi, kako dokazati postojanje duga?

 • Kako dati otkaz

  Kako dati otkaz

  Iako se češće pretražuje kako zasnovati radni odnos, i prestanak radnog odnosa često je sastavni dio radnog vijeka i ne mora biti negativna stvar. Nakon što se jedna priča završi, otvaraju se nove mogućnosti, često mnogo isplativije i bolje za onoga koji traži posao. Ako nekada poželite da to učinite, danas vam objašnjavamo kako dati…

 • Kako se otkazuje punomoć

  Kako se otkazuje punomoć

  Punomoć je dokument kojim se neko ovlašćuje da zastupa nekoga drugog u nekom poslu ili da preduzme neke radnje u ime tog nekog. Pisali smo o tome kako se daje punomoć, međutim, kako se otkazuje punomoć?

 • Razlika između pečata i štambilja

  Razlika između pečata i štambilja

  U ovom članku ćemo istražiti koja je razlika između pečata i štambilja kako bismo bolje razumjeli ove dvije važne oznake koje se koriste u administrativnom i pravnom okruženju.

 • Cijene notarskih usluga

  Cijene notarskih usluga

  Notar ili javni bilježnik je pravni stručnjak koji ima javno ovlaštenje da obavlja službu i u okviru nje vrši određene pravne poslove. Notar obavlja svoju službu na osnovu zakona i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama. Za sve postupke koje provodi, propisane su cijene notarskih usluga.

 • Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Konačnost i pravomoćnost su dva pravna pojma koja se često pogrešno upotrebljavaju kao istoznačni. Postoji značajna razlika između konačnosti i pravomoćnosti.

 • Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Katastar i zemljišna knjiga su dva različita registra koja se koriste u mnogim zemljama za evidentiranje i praćenje informacija o nekretninama i zemljištu. Iako su oba registra povezana sa nekretninama i zemljištem, postoji nekoliko ključnih razlika između katastra i zemljišne knjige.

 • Ugovor o zakupu stana

  Ugovor o zakupu stana

  Ugovor o zakupu stana predstavlja pravni dokument koji se koristi za regulisanje odnosa između vlasnika stana i stanara koji želi da iznajmi taj stan. Ovaj ugovor je važan jer definiše prava i obaveze obje strane i pruža pravnu sigurnost i zaštitu u slučaju spora.

 • Motivaciono pismo kao oružje: Kako se izdvojiti iz mase kandidata

  Motivaciono pismo kao oružje: Kako se izdvojiti iz mase kandidata

  Kada se prijavljujete za posao, većina vas će poslati svoj životopis ili CV. Međutim, kako biste se izdvojili iz mase kandidata, neophodno je da u svojoj aplikaciji uključite i motivaciono pismo.

 • Motivaciono pismo za posao

  Motivaciono pismo za posao

  Motivaciono pismo za posao je dokument kojim kandidat izražava interesovanje uz aplikaciju za radno mjesto, a koje ima za cilj da naglasi njegovo zanimanje za posao i da uvjeri poslodavca da je on najbolji izbor za tu poziciju.

 • Kako odrediti vrijednost spora

  Kako odrediti vrijednost spora

  Vrijednost spora predstavlja novčani iznos koji se tužbom traži. U građanskim parnicama, vrijednost spora najčešće predstavlja novčani iznos koji tužitelj potražuje od tuženog ili vrijednost stvari o kojoj se spori. Kako odrediti vrijednost spora?

 • Šta mora sadržavati tužba

  Šta mora sadržavati tužba

  Tužba je pravna radnja, pisani dokument kojim se pokreće sudski postupak protiv neke osobe ili pravnog lica. To je formalni zahtjev podnosioca tužbe, kojim se od suda traži da odluči u vezi sa nekim pitanjem ili sporom. Šta mora sadržavati tužba da bi ispunila formalne uslove?

 • Šta je ekstradicija

  Šta je ekstradicija

  Institut ekstradicije je potreban kako bi se osigurala zaštita pravde i krivičnog progona u međunarodnom kontekstu. Bez ekstradicije, počinitelji krivičnih djela bi mogli izbjeći pravdu napuštanjem države u kojoj su počinili kazneno djelo. Šta je ekstradicija?

 • Kako se ovjerava potpis

  Kako se ovjerava potpis

  Ovjera potpisa je proces provjere i potvrde valjanosti potpisa na nekom dokumentu. To znači da ovjeritelj (notar i druga osoba ovlaštena za to) provjerava da je potpis na dokumentu stvarno potpis određene osobe. Kako se ovjerava potpis?

 • Kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu

  Kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu

  Kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu, posebno ako se odvija na suptilne načine koji nisu uvijek očiti. Slijedi nekoliko koraka koje bi trebali slijediti ukoliko osjećate da ste bili diskriminirani na radnom mjestu.

 • Koliko traje godišnji odmor

  Koliko traje godišnji odmor

  Godišnji odmor predstavlja jedno od najvažnijih prava zaposlenih u modernom svijetu. To je vrijeme koje nam omogućava da se opustimo, napunimo baterije i provedemo vrijeme sa svojim najmilijima. Međutim, mnogi se pitaju koliko zapravo traje godišnji odmor i kako se određuje trajanje ovog odmora.

 • Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

  Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

  Pravni pojmovi “krajnja nužda” i “nužna odbrana” često se koriste zajedno ili pogrešno međusobno zamjenjuju. Međutim, ovi pojmovi se ne odnose na istu situaciju i važno je razumjeti njihovu razliku. U ovom članku ćemo razmotriti koja je razlika između krajnje nužde i nužne odbrane.

 • Ostvarivanje YouTube zarade

  Ostvarivanje YouTube zarade

  Mnogi ljudi širom svijeta su uspjeli da izgrade karijeru na YouTube-u i postanu uticajne ličnosti na internetu, dok su se drugi opredijelili za to da svoje hobije, talente i vještine pretvore u unosan posao. Međutim, čak i ako radite mnogo, ostvarivanje YouTube zarade nije lahko ako ne znate šta radite.

 • Šta je krajnja nužda

  Šta je krajnja nužda

  U modernim pravnim sistemima, termin “krajnja nužda” se obično koristi u kontekstu krivičnog prava, međutim ima i svoju primjenu u obligacionom pravu. Šta je krajnja nužda? Krajnju nuždu ne treba miješati sa nužnom odbranom, iako su veoma slični pojmovi.

 • Šta je nužna odbrana

  Šta je nužna odbrana

  Vjerovatno ste mnogo puta čuli za taj pojam, međutim, šta je zaista nužna odbrana? Nužna odbrana je pravni koncept koji se primjenjuje u slučajevima kada je osoba prinuđena da upotrebi silu kako bi se zaštitila od napada ili napadača. Koncept nužne odbrane je priznat u mnogim pravnim sistemima širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

 • Mirovanje prava iz radnog odnosa

  Mirovanje prava iz radnog odnosa

  Mirovanje prava iz radnog odnosa je situacija u kojoj radnik ne obavlja poslove kod poslodavca, ali zadržava pravo da se nakon isteka drugog angažmana vrati kod tog poslodavca. To znači da postoje situacije da se prava radnika ne gube činjenicom da se radni odnos zasniva negdje drugo, već mirovanjem nastavljaju da važe, ali se ne…

 • Primjeri konkludentnih radnji u praksi

  Primjeri konkludentnih radnji u praksi

  Konkludentna radnja se odnosi na situaciju kada neko ponašanje ili djelo sugeriše nešto što se podrazumijeva ili se podrazumijeva neki dogovor, iako nema eksplicitnog sporazuma ili dogovora izraženog riječima. Ova vrsta radnje često se koristi u praksi, bilo u poslovnom okruženju ili u svakodnevnom životu. U nastavku će biti opisani neki primjeri konkludentnih radnji u…

 • Ko može prisustvovati suđenju

  Ko može prisustvovati suđenju

  Ročište je formalni sastanak učesnika u sudskom postupku na kojem se stranke pred sudom susreću radi predstavljanja svojih argumenata i dokaza u vezi sa slučajem koji se razmatra. Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave. Ko može prisustvovati suđenju?

 • Kako zaključiti sudsku nagodbu

  Kako zaključiti sudsku nagodbu

  Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na temelju kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?

 • Autorska prava za cover pjesme

  Autorska prava za cover pjesme

  Ako namjeravate da snimite cover neke pjesme, trebate da se pitate da li postoje neka ograničenja i koja su autorska prava za cover pjesme.

 • Znači li šutnja odobravanje

  Znači li šutnja odobravanje

  Šta je litiskontestacija? “Ko šuti, smatra se da se slaže” ili “Onaj Ko šuti, dopušta”. Znači li šutnja uvijek odobravanje?

 • Šta je zapravo osmi mart

  Šta je zapravo osmi mart

  Datum 8. mart se koristi kao datum obilježavanja ovog dana zbog historijskih događaja koji su se desili tog datuma. Međutim, šta je zapravo osmi mart?

 • Četverodnevna radna sedmica

  Četverodnevna radna sedmica

  Četverodnevna radna sedmica predstavlja skraćivanje radne sedmice sa pet na četiri dana. Gdje se primjenjuje četverodnevna radna sedmica?

 • Otvorena molba za posao

  Otvorena molba za posao

  Otvorena molba za posao postaje sve češći način traženja zaposlenja, posebno među mladim ljudima koji nemaju veliko iskustvo u traženju posla.

 • Šta je pertinencija

  Šta je pertinencija

  Stvari su materijalni dijelovi prirode koji mogu biti u vlasti fizičke ili pravne osobe.Šta je u kontekstu stvari pertinencija?

 • Kako pronaći motivaciju kada vam nedostaje volje

  Kako pronaći motivaciju kada vam nedostaje volje

  Moguće je prevladati nedostatak motivacije i pronaći novi način za pokretanje sebe. Kako pronaći motivaciju kada vam nedostaje volje?

 • Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

  Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

  Treba pokušati sve da do toga ne dođe, međutim, ukoliko do toga dođe, interes strana je da znaju kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka.

 • Značenje načela Ne bis in idem

  Značenje načela Ne bis in idem

  Ne bis in idem je latinski izraz koji se prevodi kao “ne dvaput za isto”. Koje je značenje načela Ne bis in idem u konkretnom smislu?

 • Ko može praviti ugovore

  Ko može praviti ugovore

  Za ugovor može biti propisana i forma, naprimjer, ugovor mora biti u pismenom obliku i tada ga neko mora napisati. Ko može praviti ugovore?

 • Kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja

  Kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja

  Mnogo je izazova i problema koje proizvodi kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja samo su neki od njih.

 • Spisak advokata Bugojno

  Spisak advokata Bugojno

  Spisak advokata Bugojno sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Bugojno.

 • Kako napisati odgovor na tužbu

  Kako napisati odgovor na tužbu

  Ukoliko vas neko tuži, veoma je bitno da se konsultujete sa advokatom, a u svakom slučaju je korisno da znate kako napisati odgovor na tužbu.

 • Registar kolektivnih ugovora

  Registar kolektivnih ugovora

  Kolektivni ugovor obično ima veću pravnu snagu od pojedinačnih ugovora između poslodavca i pojedinca, jer predstavlja zajedničko dogovoreno rješenje između velikog broja strana. Budući da je mnogo izvora informacija, donosimo vam Registar kolektivnih ugovora.

 • Kako se tumače ugovori

  Kako se tumače ugovori

  Ugovorom se razjašnjavanju i uspostavljaju odnosi između strana i spriječavaju nesporazumi u budućnosti. Međutim, kada dođe do problema, kako se tumače ugovori?

 • Šta znači Ad hoc

  Šta znači Ad hoc

  Ad hoc je termin koji se često koristi u različitim oblastima, uključujući pravnu nauku, finansije i informatiku. Šta znači Ad hoc?

 • Maglenke kao dnevna svjetla

  Maglenke kao dnevna svjetla

  Svjetla za maglu su dodatna svjetla na automobilu koja se koriste za vožnju u uslovima loše vidljivosti, kada magla, snijeg ili kiša smanjuju vidljivost. Dnevna svjetla su automobilska svjetla koja se koriste tokom dana, najčešće kada je dovoljno svjetlosti sa sunca. Postavlja se pitanje, mogu li se maglenke koristiti kao dnevna svjetla?

 • Kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi

  Kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi

  Neformalni ugovori su oni ugovori za čije zaključenje je dovoljna prosta saglasnost volja. Oni se mogu zaključiti i konkludentnim radnjama. Dakle, kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi?

 • Sudski tumači za turski jezik

  Sudski tumači za turski jezik

  Spisak sudskih tumača za turski jezik sadrži kontakt podatke sudskih tumača za turski jezik registrovanih u Federaciji BiH.

 • Spisak advokata Breza

  Spisak advokata Breza

  Spisak advokata Breza sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz Breze upisanih u Imenik advokata.

 • Registar udruženja i fondacija u BiH

  Registar udruženja i fondacija u BiH

  Registar pod nazivom „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“, je stranica na kojoj se mogu pretraživati podaci svih udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini.

 • Sudski tumači za njemački jezik

  Sudski tumači za njemački jezik

  Članak Sudski tumači za njemački jezik sadrži sve potrebne kontakt podatke stalnih sudskih tumača za njemački jezik.

 • Spisak advokata Banovići

  Spisak advokata Banovići

  Spisak advokata Banovići sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Banovići.

 • Godišnji odmor u slučaju otkaza

  Godišnji odmor u slučaju otkaza

  Godišnji odmor je vrijeme koje radnik ima pravo da provede van radnog vremena kako bi se odmorio i opustio. Otkaz je raskid ugovorenog radnog odnosa između poslodavca i radnika. Ima li radnik pravo na godišnji odmor u slučaju otkaza?

 • Spisak sudskih tumača

  Spisak sudskih tumača

  Ovaj članak sadrži spisak sudskih tumača i kontakt podatke sudskih tumača iz vaše regije, grada ili općine.

 • Otkaz ugovora o radu radniku na bolovanju

  Otkaz ugovora o radu radniku na bolovanju

  Razlozi za otkaz mogu uključivati neispunjavanje uvjeta ugovora, nepoštivanje pravila poslodavca, loše radne navike ili neodrživost posla. Međutim, može li poslodavac dati otkaz ugovvora o radu radniku na bolovanju?

 • Šta su rupe u zakonu

  Šta su rupe u zakonu

  Rupe u zakonu, kako se popularno kolokvijalno nazivaju, su propusti u zakonu koji omogućavaju da se određena “nedorečenost” iskoristi za nelegalnu ili neetičku radnju.

 • Rad na određeno

  Rad na određeno

  Rad na određeno se zasniva kao jedan od načina zaključivanja ugovora o radu i označava da ugovor ima trajanje, te su i poslodavac i radnik svjesni da nakon određenog roka radni odnos prestaje.

 • Struktura govora

  Struktura govora

  Struktura govora uključuje sve elemente koji se koriste u njegovoj izgradnji, uključujući uvod, tijelo i zaključak, kao i uvodne i završne opaske kako bi se ostavio što jači utisak.

 • Sudski tumači za francuski jezik

  Sudski tumači za francuski jezik

  Spisak sudskih tumača za francuski jezik sadrži kontakt podatke, adrese i telefonske brojeve registrovanih sudskih tumača za francuski jezik.

 • Primjer molbe za posao

  Primjer molbe za posao

  Molba za posao je pisani dokument, u kojem se kandidat za radno mjesto predstavlja, U nastavku pronađite primjer molbe za posao.

 • Spisak advokata Živinice

  Spisak advokata Živinice

  Spisak advokata Živinice sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Živinice.

 • Radno iskustvo u struci

  Radno iskustvo u struci

  Radno iskustvo u struci je vrijeme koje ste proveli radeći u određenoj oblasti ili na određenom poslu za koje se tačno određena stručna sprema zahtijeva.

 • Kako održati motivaciju: Savjeti i trikovi

  Kako održati motivaciju: Savjeti i trikovi

  Motivacija je ključna za postizanje uspjeha u bilo kojoj oblasti života i u bilo kojem poslu koji namjeravate uraditi. Međutim, često se dešava da se motivacija gubi, što može biti veoma frustrirajuće i uticati na ishod zadatka koji je pred vas postavljen.

 • Sudski tumači za arapski jezik

  Sudski tumači za arapski jezik

  Sudski tumači su važan dio sudskog procesa koji osiguravaju da svi sudionici u suđenju mogu razumjeti i komunicirati jedni s drugima. Oni se bave prevođenjem i tumačenjem različitih dokumenata i govora, što je neophodno za pravedno suđenje. Ovaj članak sadrži kontakt podatke sudskih tumača za arapski jezik.

 • Sudski tumači za engleski jezik

  Sudski tumači za engleski jezik

  Sudski tumači su važan dio sudskog procesa koji osiguravaju da svi sudionici u suđenju mogu razumjeti i komunicirati jedni s drugima. Oni se bave prevođenjem i tumačenjem različitih dokumenata i govora, što je neophodno za pravedno suđenje. Ovaj članak sadrži kontakt podatke sudskih tumača za engleski jezik.

 • Spisak advokata Tomislavgrad

  Spisak advokata Tomislavgrad

  Sadržaj članka: Spisak advokata Tomisalvgrad Baković Frano Stjepana Radića br. 5 063 244 470 Tomislavgrad Budimir Mate Malog Marjana 13 tel: 034 352-694, mob: 063 821-538 Tomislavgrad Ćurić Marijana Franje Tuđmana 6 063 430 575 Tomislavgrad Kraljević Sanja Matića Pazarište 2 tel: 034 352-939, 350-270, sanja.kraljevic@martinovic-partneri.ba Tomislavgrad Landeka Matija Stjepana Radića br.5 063 942 273…

 • Kako dokazati mobing i seksualno uznemiravanje

  Kako dokazati mobing i seksualno uznemiravanje

  Mobing i seksualno uznemiravanje su oblici nasilja i zlostavljanja na radnom mjestu koji mogu imati teške posledice za žrtve, uključujući fizičke, emocionalne i psihološke povrede. Međutim, budući da je to specifičan oblik zlostavljanja, postavlja se pitanje kako dokazati mobing i seksualno uznemiravanje. Sadržaj članka: Šta je mobing Mobing ili psihološko nasilje u radnom okruženju je…

 • Kako napisati prigovor osiguranju

  Kako napisati prigovor osiguranju

  Osiguranje se ugovara radi zaštite od finansijskih posljedica rizika koji mogu nastati u budućnosti. Osiguranjem se, u slučaju nastupanja događaja koji je opisan u ugovoru, osiguravač obavezuje da će pokriti štetu ili gubitak koji je nastao zbog tog događaja. Međutim, često osiguravajuća društva naprave procjenu štete koja izgleda i često jeste, nelogična i nepravedna, tako…

 • Zašto smo pokrenuli Pravni blog

  Zašto smo pokrenuli Pravni blog

  Blogovi su postali sastavni dio internet kulture, modernog izražavanja stavova, ideja i misli i svakodnevnog života mnogih ljudi. Oni se koriste za različite svrhe, od pisanja o ličnim iskustvima i svakodnevnom životu, do promovisanja proizvoda ili usluga. U skladu s tim, postoje i blogovi koji se bave pravnim temama. Zašto smo pokrenuli Pravni blog? Sadržaj…

 • Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

  Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

  Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka je veoma rogobatan izraz, budući da djeca nisu stvari, već živa bića sa emocijama o čijem rastu i razvoju treba da se prvenstveno brinu roditelji, a onda i cjelokupno društvo. U slučaju razvoda braka, kao i prije razvoda, djeca pripadaju oba roditelja, i oba roditelja imaju pravo i odgovornost…

 • Imenik advokata

  Imenik advokata

  Imenik advokata je spisak svih advokata koji su registrovani i imaju pravo da zastupaju stranke u sudovima i drugim postupcima. Ovi spiskovi se obično nalaze na veb sajtovima sudova ili advokatskih komora, a neki od njih su dostupni i putem javnih imenika. Sadržaj članka: Šta je Imenik advokata Imenik advokata je koristan alat za one…

 • Kako se daje punomoć

  Kako se daje punomoć

  Punomoć je dokument kojim se neko ovlašćuje da zastupa nekoga drugog u nekom poslu ili da preduzme neke radnje u ime tog nekog. Međutim, iako smo često čuli za pojam punomoći, međutim, kako se daje punomoć? Pisali smo i o tome kako se otkazuje punomoć. Sadržaj članka: Zašto se daje punomoć Mnogo je situacija kada…

 • Šta je posao advokata

  Šta je posao advokata

  Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo da se radi o pojedincima ili pravnim licima. Danas opširnije odgovaramo na pitanje šta je posao advokata. Sadržaj članka: Šta je posao advokata Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo…

 • Uspješna godina za Pravni blog

  Uspješna godina za Pravni blog

  Pravni blog je u 2022. godini doživio veliki uspjeh, a to je u velikoj mjeri zahvaljujući vašem entuzijazmu i podršci. Ovo je bila uspješna godina za Pravni blog, a bez vaših komentara, pitanja i povratnih informacija, ovaj blog ne bi bio ono što jeste danas. Sadržaj članka: Najčitaniji članci u 2022. godini Zahvaljujemo vam što…

 • Najpretraživanije pravne teme

  Najpretraživanije pravne teme

  Najčešće pretraživane pravne teme u svijetu mogu se razlikovati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj se nalazite. Međutim, postoje neke općenito popularne pravne teme koje su zanimljive i važne za ljude širom svijeta. U nastavku donosimo općenito najpretraživanije pravne teme, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, a predstavljamo vam i grane…

 • Kome pripada imovina stečena u braku

  Kome pripada imovina stečena u braku

  Bračna stečevina je pravni institut koji se odnosi na imovinu koja se stiče u braku odnosno zajedničkom životu supružnika. U bračnoj stečevini uključuju se sve stvari i novčana sredstva koja su stečena tokom braka, bez obzira na to koja od supružnika ih je stekla ili kako su ih stekli. Ukoliko do toga dođe, kome pripada…

 • Ko može biti svjedok

  Ko može biti svjedok

  Svjedok je osoba koja posjeduje informacije o nekom događaju ili činjenici i koja je sposobna da ih dostavi sudu ili drugoj državnoj instituciji koja vodi postupak. Svjedok je dužan da iskreno i tačno govori o onome što zna i da se pridržava prava na tajnost podataka koje mu se izričito ne dopuste da priopći. Međutim,…

 • Šta je platna lista

  Šta je platna lista

  Šta je platna lista? Platna lista ili pisani obračun plaće je dokument koji se izdaje radniku od strane poslodavca i koji sadrži informacije o bruto i neto zaradi radnika, kao i o svim drugim davanjima i oduzimanjima koji se odnose na radni odnos. Sadržaj članka: Koje podatke sadrži platna lista Prilikom isplate plaće poslodavac je…

 • Motivacioni govornici

  Motivacioni govornici

  Motivacioni govornici su osobe koje se bave motivisanjem i inspirisanjem drugih ljudi putem govora i prezentacija. Oni se često pojavljuju na konferencijama, seminarima i drugim događajima i imaju za cilj da podignu duh i pokrenu ljude da postignu svoje ciljeve i snove. Sadržaj članka: Ko su motivacioni govornici Motivacioni govornici obično imaju osobna iskustva ili…

 • Šta znači CV

  Šta znači CV

  Vjerovatno ste čuli mnogo puta da neko spominje CV. Međutim, šta znači CV? CV je skraćenica za Curriculum Vitae, što u prevodu znači “životopis”. Sadržaj članka: Šta znači CV CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae, što u prevodu znači “životopis”. CV se često koristi kao dio procesa prijave za posao ili stipendiju, kao…

 • Advokatska tajna

  Advokatska tajna

  Veza između advokata i klijenta je odnos povjerenja i povjerljivosti. Advokat je dužan da štiti interese svog klijenta, da poštuje njegovu privatnost i povjerljivost informacija koje mu se daju u vezi sa slučajem. Advokat je dužan da poštuje profesionalne standarde i da se pridržava etičkih pravila svoje profesije u radu sa svojim klijentima, a ono…

 • Šta je prokrastinacija

  Šta je prokrastinacija

  Budući da na Pravnom blogu često govorimo o motivaciji za učenje, te dajemo savjete o tome kako položiti Pravosudni ispit, danas odgovaramo na pitanje šta je prokrastinacija. Sadržaj članka: Značenje riječi prokrastinacija Prokrastinacija je tendencija da se odgađaju obaveze ili aktivnosti koje treba da se obave. Ovo može biti izazvano različitim razlozima, kao što su…

 • Šta je radno iskustvo

  Šta je radno iskustvo

  Šta je radno iskustvo? Radno iskustvo je vrijeme koje ste proveli radeći neki posao ili obavljajući poslove u određenom zanimanju. Za vrijeme sticanja radnog iskustva možete biti u radnom odnosu i možete vam teći radni staž, ali radno iskustvo se može steći i van radnog odnosa. Sadržaj članka: Kako se radno iskustvo razlikuje od radnog…

 • Šta je radni staž

  Šta je radni staž

  Šta je radni staž? Radni staž je vrijeme koje radnik provodi radeći za nekog poslodavca ili u nekoj profesiji. Radni staž se obično računa od datuma zaposlenja do trenutka u kojem radnik prestaje da radi za određenog poslodavca ili u određenoj profesiji. Sadržaj članka: Kako se računa radni staž Radni staž se može računati u…

 • Potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru

  Potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru

  Budući da se stečeni godišnji odmor kod novog poslodavca može koristiti kao da ste ostali kod prethodnog poslodavca, da bi se dokazala činjenica o sticanju prava na godišnji odmor, odnosno da se godišnji odmor nije iskoristio, potrebno je da se poslodavcu dostavi potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru. Sadržaj članka: Potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru Potvrda…

 • Šta je inflacija

  Šta je inflacija

  Šta je inflacija? Inflacija je prekomjerno povećanje novčane mase u opticaju što vodi smanjenju vrijednosti novca i općem rastu cijena. Sadržaj članka: Šta je inflacija Kada iz nekog razloga dođe do toga da se novčana masa u opticaju poveća, kao posljedica se pojavljuje smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena. To se može desiti kada…

 • Šta je kapara

  Šta je kapara

  Šta je kapara? Kapara je novčana suma koja se plaća kao zalag pri kupovini nekretnine ili kod rezervacije nekog mjesta ili usluge.

 • Šta je ustav

  Šta je ustav

  Šta je ustav? Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Sadržaj članka: Šta je ustav Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Ustavom se određuje kako će se vlast dijeliti između…

 • Koliko učenja je potrebno da se položi Pravosudni ispit

  Koliko učenja je potrebno da se položi Pravosudni ispit

  Brzina učenja je zaista individualna i varira od osobe do osobe. Neki ljudi mogu savladati gradivo brže od drugih, dok su drugi sposobni bolje razumjeti i zapamtiti gradivo ako su strpljiviji i pažljiviji u učenju. Koliko učenja je potrebno da se položi Pravosudni ispit? Sadržaj članka: Koliko učenja je potrebno da se položi pravosudni ispit…

 • Šta je cesija

  Šta je cesija

  Država reguliše ugovorne i druge obligacione odnose u prometu robe i usluga, a kao jedan od instituta regulisana je i cesija. Šta je cesija?

 • Šta je amnestija

  Šta je amnestija

  Države regulišu društvene odnose iz različitih razloga. Jedan od glavnih razloga za regulisanje odnosa u državi je očuvanje javnog reda i mira. Države se koriste različitim zakonima i propisima da bi regulisale različite aspekte društvenog života i da bi se suprotstavile onima koji krše te zakone i propise. U tom kontekstu, danas odgovaramo na pitanje…

 • Spisak advokata Lukavac

  Spisak advokata Lukavac

  Sadržaj članaka: Spisak advokata Lukavac Delić Enes Branilaca Bosne D3 tel: 035 556-808, mob: 061 895-559, e.delic@bih.net.ba Lukavac Dubravić Damir Skendera Kulenovića bb. tel: 035 555-500, mob: 061 492-768, damir.dubravic@yahoo.com Lukavac Hasanović Sulejman Lukavačkih brigada 8 tel: 035 553-227, mob: 061 288-488, adv.hasanovic.sulejman@gmail.com Lukavac Memić Jakub Lukavačkih brigada br. 8 tel: 035 553-227, mob: 061…

 • Šta je Rimsko pravo

  Šta je Rimsko pravo

  Rimsko pravo se razvilo u Rimskom Carstvu i u velikoj mjeri je uticalo na moderna pravna uređenja u mnogim zemljama širom svijeta. Iako je sam naziv indikativan, šta je Rimsko pravo? Sadržaj članka: Šta je Rimsko pravo Rimsko pravo je pravni sistem koji se bazirao na ideji da postoji opšte prihvaćen set pravila koja se…

 • Spisak advokata Žepče

  Spisak advokata Žepče

  Sadržaj članka: Spisak advokata Žepče Hrnjić Dževad Zelena pijaca br. 5 tel/fax: 032 880-143, mob: 061 143-891, advokatdzevadhrnjic@live.com Žepče Hrnjić Seid Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 061 611-723, hrseid@gmail.com Žepče Hrnjić Edin Prva ulica bb tel/fax: 032 888-095, mob: 061 750-841, al-ir@bih.net.ba Žepče Krpić Amir Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 066…

 • Pravosudni ispit iskustva

  Pravosudni ispit iskustva

  Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici. Pravosudni ispit se polaže radi sticanja uslova za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uslovljeno Pravosudnim ispitom. Međutim, najčešća pitanja koja pravnici postavljaju jedni drugima su: Pravosudni ispit iskustva? Je li ispit bio težak? Koja su bila pitanja? Kakvi su članovi Komisije? Pisali smo i…

 • Šta je pravni osnov

  Šta je pravni osnov

  Ukoliko ste u prilici da neko odlučuje o vašim pravima i obavezama, pogotovo organi uprave, općine, gradovi, ministarstva, a svi mi često jesmo, onda je veoma bitno da ste u mogućnosti razlikovati određene dijelove pravnog akta, odnosno značenje pojmova koji se tako široko koriste. Jedan od njih je i pojam pravnog osnova. Šta je pravni…

 • Pravo na odmor nakon prvog zaposlenja

  Pravo na odmor nakon prvog zaposlenja

  Godišnji odmor je vrijeme na koje radnik ima pravo da provede van radnog mjesta i odmori se. Odmor je važan za radnike jer im omogućava da se opuste i odmore od svakodnevnih obaveza i stresa na poslu, što može da poveća njihovu produktivnost i zadovoljstvo na poslu. Međutim, kada se stiče pravo na odmor nakon…

 • Nelojalnost advokata

  Nelojalnost advokata

  Nelojalnost advokata je moguća i događa se u praksi. To je situacija kada advokat ne poštuje svoju dužnost lojalnosti prema svom klijentu i postupa protivno interesima klijenta. Sadržaj članka: Primjeri nelojalnosti advokata Posljedice nelojalnosti advokata Odgovornost advokata za štetu Podržite Pravni blog Primjeri nelojalnosti advokata Nelojalnost advokata može biti različitih oblika i može uključivati različite…

 • Primjer motivacionog govora

  Primjer motivacionog govora

  Motivacioni govor je govor koji ima za cilj da motiviše slušaoce i da ih podstakne na određenu na akciju, da ih motiviše na određeno ponašanje, odnosno da ih navede da se suzdrže od određenog djelovanja. U ovome članku donosimo vam primjer motivacionog govora koji možete koristiti u slučaju da govorite na političkom skupu, rođendanu, zabavi……

 • Strah od javnog nastupa

  Strah od javnog nastupa

  Strah od javnog nastupa, poznat i kao glosofobija, je vrlo uobičajena fobija koja se može pojaviti kod ljudi koji se boje govoriti pred velikim grupama ljudi. Sadržaj članka: Kako se manifestuje strah od javnog nastupa Ovo se može manifestovati kroz tremu, znojenje, trzanje, vrtoglavicu ili nesvjesticu. Strah od javnog nastupa može biti izazvan različitim razlozima,…

 • Kako postati dobar govornik

  Kako postati dobar govornik

  Postoje mnogi poznati govornici koji su se istakli u različitim oblastima, uključujući politiku, poslovni svijet, sportske aktivnosti i druge. Da bi neko bio dobar govornik, osim određenog nivoa talenta, mora proći i proces koji zahtijeva vrijeme i trud. Dakle, kako postati dobar govornik? Sadržaj članka: Kako postati dobar govornik Postati dobar govornik je proces koji…

 • Razlika između prava i pravde

  Razlika između prava i pravde

  Pravo i pravda su pojmovi koji se često poistovjećuju, međutim, ova dva pojma nemaju isto značenje. Koja je onda razlika između prava i pravde? Sadržaj članka: Razlika između prava i pravde Dakle, pravo se odnosi na pravila koja društvo usvaja kako bi reguliralo odnose među ljudima, dok se pravda odnosi na pošteno i pravedno postupanje…

 • Šta je e-učenje

  Šta je e-učenje

  Dostupnošću i sve većom prisutnošću informatičkih tehnologija u procesu obrazovanja, sve češće se postavlja pitanje šta je e-učenje. Sadržaj članka: Šta je e-učenje E-učenje je skraćenica za elektronsko učenje, što je oblik obrazovanja koji se odvija putem računara ili drugog elektronskog uređaja, poput tablet ili pametnog telefona. Ovo uključuje različite vrste online kurseva i programa,…

 • Motivacioni govor

  Motivacioni govor

  Motivacioni govor je govor koji ima za cilj da motiviše slušaoce i da ih podstakne na određenu na akciju, da ih motiviše na određeno ponašanje, odnosno da ih navede da se suzdrže od određenog djelovanja. Sadržaj članka: Za šta se koristi motivacioni govor Motivacioni govor se može koristiti u različitim situacijama, kao što su sportske…

 • Spisak advokata Visoko

  Spisak advokata Visoko

  Sadržaj članaka: Spisak advokata Visoko Agić Suad, Alije Izetbegovića br.1 PC ” Vizija “ tel/fax: 032 733-301, mob: 061 162-228, advokat.agicsuad@yahoo.com Visoko Alagić Zlatan Musala bb tel/fax: 032 733-367, mob: 061 417-618, zlatana84@hotmail.com Visoko Begović Nedim Čabaravdića broj 4 tel/fax: 032 481-254, mob: 061 147-669, begovic17@yahoo.com Visoko Burić Mensud Oruča 24 tel: 032 736-578, fax:…

 • Spisak advokata Bosanska Krupa

  Spisak advokata Bosanska Krupa

  Sadržaj članka: Spisak advokata Bosanska Krupa Džajić Zaim Maršala Tita bb tel: 037 472-763, mob: 061 165-402, zaimdzajic_advokat@hotmail.com Bosanska Krupa Ezić Amir Maršala Tita bb mob: 060 336-0413, advokatezic@gmail.com Bosanska Krupa Hasić Sanil Maršala Tita 21 tel: 037 474-074, mob: 061 782 -278, sanilhasic@gmail.com Bosanska Krupa Nanić Zlatan 511. Slavne brigade bb mob: 061 581-245,…

 • Šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum

  Šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum

  Iako je službeni naziv “Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini“, u praksi se najčešće naziva Dejtonski sporazum, Dejtonski mirovni sporazum ili kolokvijalno Dejton. U ovom članku govorimo o tome šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum. Sadržaj članka: Šta je Dejtonski sporazum Dejtonski sporazum je pravni akt sporazumnog karaktera parafiran 21.11.1995. godine…

 • Sporazum o prestanku ugovora o radu

  Sporazum o prestanku ugovora o radu

  Ugovor o radu može prestati na više različitih načina, naprimjer, ispunjavanjem uslova za penzionisanje, otkazom ugovora o radu, istekom roka na koji je ugvor o radu zaključen, ali i sporazumom poslodavca i radnika. Šta je sporazum o prestanku ugovora o radu i kako napisati sporazum o prestanku ugovora o radu, o tome govorimo u nastavku…

 • Šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje

  Šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje

  Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog, reguliše i pitanje vanbračne zajednice, te pravne učinke vanbračne zajednice žene i muškarca. Međutim, šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje? Sadržaj članka: Šta je vanbračna zajednica Vanbračna zajednica je zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugom osobom, koja…

 • Angažovanje studenata za rad

  Angažovanje studenata za rad

  Ako se odluči za angažovanje studenata za rad, poslodavac treba uzeti u obzir eventualne smetnje za ovakvu vrstu angažmana, koje bi zbog statusa i obaveza studenta mogle proizlaziti iz propisa u oblasti obrazovanja. Sadržaj članka: Potreba studenata za radnim angažmanom Imajući u vidu sve obaveze koje studiranje nosi sa sobom, kod velikog broja studenata javlja…

 • Najniža satnica u FBiH

  Najniža satnica u FBiH

  Zakon o radu FBiH propisuje je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Također je propisano je da će Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna…

 • Prijevoz djeteta na prednjem sjedištu

  Prijevoz djeteta na prednjem sjedištu

  Nije rijetka situacija da vidimo dijete na prednjem sjedištu automobila na cestama u Bosni i Hercegovini, međutim, osim što je to opasno po sigurnost djeteta, ali i ostalih koji se nalaze u automobilu, prijevoz djeteta na prednjem sjedištu je zabranjen i u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i…

 • Građenje na tuđem zemljištu

  Građenje na tuđem zemljištu

  Građenje na tuđem zemljištu stvaran je problem koji se pojavljuje u praksi i jedan je od načina sticanja prava vlasništva. U skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH, zgrada koju neko sagradi na tuđem zemljištu pripada vlasniku zemljišta. Sadržaj članka: Prava vlasnika zemljišta Budući da je u praksi moguće da se dogodi da osoba…

 • Primjer tužbe za naknadu štete zbog klevete

  Primjer tužbe za naknadu štete zbog klevete

  Zakonom o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine uređuje se građanska odgovornost za štetu nanesenu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem izražavanja neistinitih činjenica identifikovanjem tog pravnog ili fizičkog lica trećem licu. Međutim, kako biste bili u mogućnosti ostvariti svoja prava, donosimo vam primjer tužbe za naknadu štete zbog klevete. Sadržaj članka:…

 • Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

  Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

  Kandidati koji se prijavljuju na konkurse koje raspisuju organi posredstvoma Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, dužni su svu potrebnu dokumentaciju na oglas dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua. U ovome članku saznajte koje su to isprave koje mogu poslužiti kao dokaz…

 • Spisak advokata Čapljina

  Spisak advokata Čapljina

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Čapljina Barbarić Franjo Ante Starčevića bb mob: 063/405-578, odvjetnik.fbarbaric@gmail.com Čapljina Jurković Božo Petra Krešimira IV mob: 063 832-440, boskojurkovic@yahoo.com Čapljina Karadeglić Branko B. Radića bb mob: 063 911-209, adv.b.karadeglic@hotmail.com Čapljina Katić Azra Mate Bobana bb tel: 036 805-160, mob: 063/357-351 azrakatic41@gmail.com Čapljina Krešić Bojan A. Starčevića bb tel:…

 • Kada dolazi do prekida zastare

  Kada dolazi do prekida zastare

  Kada nastupi zastara, prestaje pravo da se zahtijeva ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Međutim, kada dolazi do prekida zastare? Sadržaj članka: Šta je zastara Zastara je pravni institut koji…

 • Da li pripravnički staž ulazi u radni staž

  Da li pripravnički staž ulazi u radni staž

  Pripravnik je lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno lice koje je završilo fakultetsko obrazovanje, te prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je kvalifikovan, a za koje je u skladu sa relevantnim propisom, obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo. Pitanje koje obrađujemo…

 • Spisak advokata Kalesija

  Spisak advokata Kalesija

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Kalesija Avdić Jasmina Žrtava genocida u Srebrenici 8 tel: 035 632-044, mob: 062 444-426, jasmina.avdic.88@hotmail.com Kalesija Džafić Zejnil Žrtava genocida u Srebrenici bb mob: 061 831-450, tel: 035 632-025, zejnil.dzafic@gmail.com Kalesija Fazlić Nurija Žrtava Genocida u Srebrenici bb tel: 035 631-141, mob: 061 272-452, nurijafazlic57@hotmail.com Kalesija Hamzić Mehmed…

 • Raskid ugovora o djelu

  Raskid ugovora o djelu

  Ugovor o djelu je građansko-pravni ugovor kojim se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravka neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to ugovorenu pravičnu nadoknadu. Ako se u toku izvršenja djela jedna od strana ne pridržava odredbi ugovora, moguće je tražiti raskid ugovora o djelu.…

 • Šta su konkludentne radnje

  Šta su konkludentne radnje

  Pravni promet dinamičan je proces, a jedan od instituta koji su svakodnevno u upotrebi, i nezamjenjivi su za normalno funkcionisanje svakodnevnog života, je ugovor. Ponuda da se zaključi ugovor se može prihvatiti neposredno i posredno. Neposredno prihvatanje ponude može biti izričito, potpisivanjem pismena, opšteusvojenim znacima. Posredno prihvatanje ponude se vrši konkludentnim radnjama. Šta su konkludentne radnje?…

 • Spisak advokata Ljubuški

  Spisak advokata Ljubuški

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Ljubuški Bajto Robert Hrašljani 10 mob: 063 945 030, odvjetnik.bajto@gmail.com Ljubuški Bukmir Zrinko Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 893-840, odvjetnikbukmir@gmail.com Ljubuški Bukmir Matilda Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 432-999 Ljubuški Čilić Jerko Hrvatskih branitelja 33 tel: 039 834-100, mob: 063…

 • Spisak advokata Velika Kladuša

  Spisak advokata Velika Kladuša

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Velika Kladuša Bašić Mirsada Hamdije Pozderca bb mob: 061 612-832, mirsada.basicadv@hotmail.com Velika Kladuša Dizdarević Pajazetović Dženajila Maršala Tita bb tel: 037 831-082, mob: 061 442-404, advokat.dizdarevic@gmail.com Velika Kladuša Kadić Ibrahim Izeta Nanića 7 tel: 037 773-339 , mob: 061 174-324, adv.kadic.i@hotmail.com Velika Kladuša Kajtezović Amir Maršala Tita bb…

 • Kako dokazati dosjelost

  Kako dokazati dosjelost

  Ranije smo pisali o tome šta je dosjelost, gdje možete saznati kako se stiče pravo dosjelošću, ko je zakonit i savjestan posjednik, kada počinje teći vrijeme za dosjelost, da li je moguće sticanje vlasništva nađene stvari dosjelošću, da li je moguća dosjelost na pokretnim stvarima, te koji su uslovi za dosjelost služnosti. Međutim, postavlja se…

 • Spisak advokata Cazin i Jajce

  Spisak advokata Cazin i Jajce

  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Cazin i Jajce Abdagić Omer Dr. I. Ljubijankića 3 tel: 037 510-110, 037 539-391, mob: 061 155-405, advokatabdagic@bih.net.ba Cazin Abdagić Jasmin Cazinskih brigada bb tel: 037 941-421, 060 331-3976, abdagic.advokat@gmail.com Cazin Alagić Amela Nijaza Begića S-29/1 tel: 037 513-855, 037 512-598, mob: 061 794-920, alagic.amela@hotmail.com Cazin Berberović Sabina Generala…

 • Uvjerenje o nekažnjavanju

  Uvjerenje o nekažnjavanju

  Budući da je često jedan od dokumenata koji se traži prilikom provođenja konkursne procedure za zasnivanje radnog odnosa, često se postavlja pitanje ko izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju. Budući da je mnogo slučajeva gdje građani ne znaju koja je razlika između uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, u ovom članku navešćemo i razliku…

 • Spisak advokata Tešanj

  Spisak advokata Tešanj

  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Tešanj Alić Mustafa Kralja Tvrtka bb mob: 061 992-269, advokatalic@hotmail.com Tešanj Alić-Bedak Azra Kralja Tvrtka bb tel/fax: 032 655-888, mob: 061 290-381, advokatalic@hotmail.com Tešanj Brkić Alemdar 1.marta broj 1 tel: 032 650-076, 656-840, 656-841, mob: 061 108-636, alemdar.brkic@gmail.com Tešanj Cerovac Mustafa Braće Pobrića bb tel/fax: 032 650-821, 032 650-739,…

 • Provjerite jesu li vam uplaćeni doprinosi

  Provjerite jesu li vam uplaćeni doprinosi

  Porezna uprava Federacije BiH osiguranim licima nudi pristup online Portalu na kojem mogu izvršiti provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja. U nastavku članka informisaćemo vas o tome kako da provjerite jesu li vam uplaćeni doprinosi. Budući da govorimo o provjeri uplate doprinosa za osobe koje su u radnom odnosu, odnosno koje su bile u radnom…

 • Spisak advokata Brčko Distrikt

  Spisak advokata Brčko Distrikt

  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Brčko Distrikt Blagojević Tanja Industrijska br.3 tel: 049/911-030, mob: 061/477-442, tanja.blagojevic@ibrahimoviclaw.com, www.ibrahimoviclaw.com Brčko Distrikt Brkovic Dragan Industrijska br.3 mob: 061 197-117, tel: 049 911-030, Dragan76256@gmail.com Brčko Distrikt Duka Goran Bulevara mira bb, poslovni centar „Teodora“ I sprat mob: 065 529-951, tel: 049/206-074, goran.duka@gmail.com Brčko Distrikt Fazlić Mirza Josipa Juraja…

 • Izmjene Zakona o radu FBiH

  Izmjene Zakona o radu FBiH

  Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18) uređuje pitanja koja se odnose zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa. U ovom članku govorimo o tome šta donose…

 • Šta je Creative Commons licenca

  Šta je Creative Commons licenca

  Upotreba modernih tehnologija omogućila je digitalno poslovanje dostupnim svima. U kreiranju sadržaja, ljudi često namjerno, svjesno zloupotrebljavaju autorska prava drugih autora, a nekada to čine iz nemara ili neznanja. U svakom slučaju, zloupotreba autorskih prava podliježe sankcijama, pogotovo kada je u pitanju platforma poput YouTube. Creative Commons autorskopravna licenca i alatke koje Creative Commons licenca…

 • Pravni blog

  Pravni blog

  Pravni blog je nastao za potrebe čitaoca i svojih autora. Na pravna pitanja autori odgovaraju istražujući određenu temu i u člancima vam izlažu svoja mišljenja i shvatanja određenog pravnog pitanja. Trudimo se da napredujemo u tome, ali umjetnost pisanja zahtjeva i dar i vrijeme. Što je više dara, manje vremena je potrebno. Cijenimo vašu podršku…

 • Obavezna zimska oprema

  Obavezna zimska oprema

  Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima propisuju se pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimska oprema i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju, ograničenja u saobraćaju u zimskim uslovima, način informisanja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima. Obavezna zimska oprema propisana je…

 • Spisak advokata Srebrenik

  Spisak advokata Srebrenik

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Srebrenik Alatić Emir 21.Srebreničke brigade bb tel: 035 644-909, mob: 061 649-314, alaticemir8@gmail.com Srebrenik Bašić Mihada Ul. Zlatnih ljiljana bb mob: 061 937-525, tel: 035 961-657 mihadabasic@hotmail.com Srebrenik Buljubašić Emin ZG“ Bistrica“ I tel: 035 645 122, mob: 061 142-359 Srebrenik Bjelić Jasmin Bosanskih branilaca bb mob: 061…

 • Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

  Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

  Općinski sud u Sarajevu nastao je kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II te devet općinskih sudova za prekršaje. Spajanjem ova dva suda stvoren je najveći sud u Bosni i Hercegovini. Budući da se upravo kod ovoga suda vodi veliki broj predmeta iz različitih oblasti, bitno je znati za šta je nadležan Općinski…

 • Spisak advokata Zenica

  Spisak advokata Zenica

  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Zenica Ahmetović Dino Dr. Abdulaziza Aska Borića 26 mob: 061 455-288, dinoahm@gmail.com Zenica Ajkić Ramo Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 785-782, tel/fax: 032 403-800, r.ajkic@hotmail.com Zenica Ajkić Denis Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 782-558, tel/fax: 032 403-800 Zenica Arnautović Damir Mehmedalije Tarabara br. 9…

 • Punomoć

  Punomoć

  Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može biti zato što fizički nismo prisutni na određenom mjestu. Česte su situacije kada nismo u mogućnosti sami se zastupati jer ne poznajemo predmetnu materiju, recimo u sudskom ili drugom postupku kada nas zastupa advokat. Nekada dajemo punomoć za auto, kada želimo…

 • Beneficirani radni staž

  Beneficirani radni staž

  Za radna mjesta, odnosno posao na kojem je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje radnika staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u narodu poznat kao beneficirani radni staž. Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Uslovi za beneficirani radni staž Beneficirani radni staž, kako se obično kolokvijalno naziva, ili staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, računa…

 • Motivaciono pismo za stipendiju

  Motivaciono pismo za stipendiju

  Motivaciono pismo može biti odlučujući faktor kada se radi o aplikaciji za stipendiju, odnosno faktor koji može odlučiti u kojem smjeru će nastaviti da se razvija vaš život i profesionalna karijera. Motivaciono pismo za stipendiju je izvrsna prilika da pokažete svoje znanje, poznavanje materije, prije nego što budete u prilici da se lično predstavite. Iako…

 • Kako se dokazuje radni staž

  Kako se dokazuje radni staž

  Budući da je radni staž često uslov u oglasima za posao, kako se dokazuje radni staž? Kako nismo bili u mogućnosti pronaći propis kojim se reguliše materija koja se odnosi na rangiranje dokazne snage javnih isprava kojima se dokazuje radni staž, mišljenja smo da se ravnopravno može dokazivati kako uvjerenjem ili potvrdom, tako i radnom…

 • Spisak advokata Mostar

  Spisak advokata Mostar

  Ako vam je potrebna pravna pomoć ili savjetovanje u Mostaru, ovaj članak će vam pomoći pronaći kontakt informacije za relevantne odvjetnike ili advokate koji će vam moći pomoći u rješavanju vaših pravnih problema.

 • Neprofesionalnost advokata

  Neprofesionalnost advokata

  U svakom društvu i pravnom poretku koji se zasnivaju na vladavini zakona advokatska profesija ima posebnu ulogu. Posebna uloga podrazumjeva čast i ugled, ali i mnoštvo pravnih i moralnih obaveza. Advokati su dužni služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane. Da bi sistem funkcionisao,…

 • Spisak advokata Tuzla

  Spisak advokata Tuzla

  Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Tuzla Abdulahović Agan Turalibegova 22 tel: 035 257-255, mob: 061 168-278 Tuzla Agić Edvin Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 193-909, edvin.agic@bih.net.ba, www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Muhamed Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 143-373, edvin.agic@bih.net.ba, www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Sead Petra Kočića 10 mob: 061 195-770, tel:…

 • Ustavni sud Bosne i Hercegovine

  Ustavni sud Bosne i Hercegovine

  Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Po samom značenju riječi, apelacija je poziv, žalba; upozorenje; javni protest; redovan pravni lijek protiv presude nižeg suda. Sadržaj Nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Za…

 • Spisak advokata Bihać

  Spisak advokata Bihać

  Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Bihać Ađemović Mirsada Ešrefa Kovačevića bb mob: 061 970-255, emcoon1@gmail.com Bihać Alagić Elvedin Mehmeda Džanića lamela CB 2/3 mob: 062 209-311, advokat.ealagic@hotmail.com Bihać Alijagić Safeta Harmanska 1 tel: 037 221-126, mob: 061 797-453, advokat.alijagic@hotmail.com Bihać Bajramović Alaga Maka Dizdara 3 tel: 037 227-175, mob: 061 149-328, bajramovic@yahoo.de Bihać Cerić…

 • Spisak advokata Sarajevo

  Spisak advokata Sarajevo

  Sadržaj: Spisak advokata Sarajevo Abaspahić Binasa Branilaca Sarajeva 37/IV tel/fax: 033 550-021, mob: 061 177-832, e-mail: binasa.abaspahic@gmail.com Sarajevo Abaz Fadil Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626, mob: 061 136-002, e-mail: zakabazmurga@gmail.com Sarajevo Abaz Murga Merima Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626 i mob: 060 323 2547, e-mail: zakabazmurga@gmail.com Sarajevo…

 • Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

  Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

  Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka. Sadržaj Šta je Vanparnični postupak Vanparnični postupak je samostalan postupak u kojem sud…

 • Advokatski ispit

  Advokatski ispit

  Advokatski ispit je uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH, a u skladu sa odredbom člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH Upravni odbor na sjednici od 28.09.2002. godine i Vanredna Skupština advokata Advokatske komore Federacije BIH održana dana 14.12.2002 godine, usvojio je Pravilnik o advokatskom ispitu. Sadržaj članka: Šta…

 • Izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku FBiH

  Zakon o upravnom postupku je zakon po kojem su dužni postupati postupati organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine i organi uprave kantona, kao i gradske i općinske službe za upravu i drugi organi kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka. O Zakonu…

 • Pravo na naknadu štete nastale izvršenjem krivičnog djela

  Pravo na naknadu štete nastale izvršenjem krivičnog djela

  Svaka osoba koja je pretrpjela određenu štetu prilikom ili kao posljedica krivičnog djela, bilo da se radi o oštećenju ili otuđenju imovine, fizičku povredu ili štetu enke druge vrste, ima pravo da traži nadokanadu te štete što se u pravu zove “imovinskopravni zahtjev. U ovome članku razmatramo na koji način da ostvarite pravo na naknadu…

 • Fotografisanje zaposlenika radi evidencije prisustva

  Fotografisanje zaposlenika radi evidencije prisustva

  Imajući u vidu analizu zakonskih propisa iz ove oblasti, a što ćemo obrazložiti u nastavku, smatramo da fotografisanje zaposlenika radi evidencije prisustva u svrhu evidentiranja prisustva na radnom mjestu nije u skladu sa zakonskim odredbama, budući da se navedeni vid kontrole može uspostaviti na drugi manje invazivan način kao što je uvođenje uobičajenih organizacionih mjera…

 • Raspored i preraspodjela radnog vremena

  Raspored i preraspodjela radnog vremena

  Radni proces u privrednom društvu ili nekom drugom organizacionom obliku radne organizacije može da se obavlja u jednoj ili u više smjena, u zavisnosti od procesa i potreba rada, odnosno efikasnosti radnog procesa. Ukoliko se radno vrijeme obavlja u dvije smjene, u pitanju je raspored radnog vremena u skladu sa organizacijom. Pojam rasporeda radnog vremena…

 • Apostille pečat

  Apostille pečat

  Ukoliko na teritoriji Bosne i Hercegovine želite koristiti stranu javnu ispravu, ona mora biti priznata, odnosno legalizovana. Strana javna isprava priznaje se na jedan od tri načina i to punom legalizacijom, djelimičnom legalizacijom, ili neposrednim priznavanjem stranih javnih isprava po osnovu bilateralnih ugovora. U ovome tekstu govorimo o Apostille pečatu, šta je Apostille pečat, te…

 • Ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika

  Ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika

  Ako ste bili u prilici staviti u promet dokument koji je sastavljen na jeziku koji nije u pravnom prometu u vašoj državi, sigurno ste se susreli za zahtjevom da dokument prevedete kod ovlaštenog sudskog tumača za jezik na kojem je dokument napisan. Ali ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog…

 • Stečeni godišnji odmor kod novog poslodavca

  Stečeni godišnji odmor kod novog poslodavca

  Odmori i odsustva sa rada sastavni su dio radnog vijeka svakog radnika. Međutim, u praksi se često događa da poslodavci ograničavaju ova prava, te na različite načine nanose štetu radnicima koji u većini slučajeva nisu u mogućnosti odgovoriti na takvo kršenje njihovih prava. U skladu s tim, postavlja se pitanje da li je moguće iskoristiti…

 • Mora li poslodavac uručiti platnu listu

  Mora li poslodavac uručiti platnu listu

  Plaća je iznos novca koji poslodavac plaća zaposleniku, obično mjesečno, za njegov rad na temelju zaključenog ugovora o radu. Koje su to vrste ugovora o radu, saznajte na članku koji smo pisali na tu temu. Ekonomska definicija plaće glasi da je plaća dohodak od rada. Međutim, postavlja se pitanje mora li poslodavac uručiti platnu listu uz isplatu plaće, odnosno, da li je…

 • Da li advokat odgovara za štetu načinjenu stranci

  Da li advokat odgovara za štetu načinjenu stranci

  U društvu zasnovanom na vladavini zakona advokati imaju posebnu ulogu. Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane. Njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku, već da joj budu i savjetnici u najboljem smjeru

 • Kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava

  Kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava

  Zloupotrebe autorskih sadržaja na Youtube su veoma česte, zato je važno da znate kome se obratiti, odnosno koji je kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava na Youtube. O autorskim pravima na Youtube smo pisali i ranije. Kako Youtube centar za pomoć navodi, pri slanju zahtjeva za uklanjanje zbog kršenja autorskih prava putem  web-obrasca potrebni su…

 • Ugovor o djelu

  Ugovor o djelu

  U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor o djelu zaključuje se sa izvođačem radova. Ugovor o djelu zaključuje se radi obavljanja određenog posla kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Naručilac se obavezuje da mu za posao koji uradi plati naknadu. Ugovor o djelu…

 • Odgovornost autora na Youtube

  Odgovornost autora na Youtube

  YouTube vjerovatno ne bi postojao ili barem ne bi imao isti značaj da ne postoje autori koji svojom kreativnošću, znanjem ili nekom drugom sposobnošću oplemenjuju vrijeme gledaoca ili vas jednostavno zabavljaju i pomažu da provedete vrijeme uživajući u sadržaju. Autori postaju sve veća i uticajnija zajednica čiji dometi ne mogu biti određeni, budući da je…

 • Da li je potrebno posebno radno iskustvo nakon prvog i drugog ciklusa studiranja

  Da li je potrebno posebno radno iskustvo nakon prvog i drugog ciklusa studiranja

  Nakon završenog studija, obično je osnovni cilj pronaći zaposlenje. Ranije smo pisali o temi zaposlenja, tako da na ovome LINK-u možete pronaći mnogo korisnih savjeta. Ukoliko se radi o zaposlenju u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove. Jedan od uslova je radni staž, odnosno pripravnički ili volonterski staž,…

 • Kako se riješiti poštapalica

  Kako se riješiti poštapalica

  U vrijeme kada je sve nedovoljno brzo događa nam se da satima čekamo na šalteru, u redu za plaćanje računa za struju, nekoj cesti pa ponekad kao jedino rješenje za nastale neprilike možemo čuti ironičnu izreku: Štap u ruke pa poprijeko. Štap u ruke uzimamo onda kada sami nemamo dovoljno snage ustrajati u hodu do…

 • Šta je kleveta i kako se zaštititi

  Šta je kleveta i kako se zaštititi

  Šta je kleveta i kako se zaštititi? Često postavljano pitanje, ali relativno je malo presuda za klevetu do kojih smo mogli doći. Kleveta označava ogovaranje, omalovažavanje, vrijeđanje časti ili davanje izjava u kojima se tvrde neistine iako klevetnik, osoba koja kleveće, zna da su neistine, a sve s ciljem stvaranja negativne slike o pojedincu, poslovanju, proizvodu,…

 • Kako napisati sjajan govor

  Kako napisati sjajan govor

  Napisati dobar i inspirativan govor može biti jako težak zadatak. Ako tome dodate činjenicu da je neizbježno da u trenutku kada trebate da ga prenesete svojoj publici morate osjećate određeni nivo stresa, barem blagu nervozu, onda shvatate kako kompletan proces uopšte nije jednostavan i tada još više počnete da cijenite sjajne govornike koji su tokom…

 • Vulgarni sadržaji i izražavanje na Youtube

  Youtube je platforma koja pruža beskrajno mnogo mogućnosti za objavljivanje i monetiziranje sadržaja, promovisanje određenog brenda i prodaju proizvoda, ali i prostor za osobe koje zloupotrebaljavaju ove mogućnosti i zato smo svjedoci da su sve češći i gledaniji vulgarni sadržaji i izražavanje na Youtube. Iz tog razloga, svi sadržaji nisu primjereni za sve gledatelje, pogotovo…

 • Kleveta na Youtube

  Kleveta na Youtube

  Zakoni o kleveti razlikuju se u svakoj zemlji, no obično se odnose na neistinit sadržaj koji šteti ugledu druge osobe ili kompanije. Kleveta na Youtube je veliki problem i mi želimo da vam pomognemo da zaustavite klevetnika! O tome šta je kleveta i kako se zaštititi od klevete, pisali smo i ranije. Sadržaj članka: Šta…

 • Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Ugovor o doživotnom izdržavanju izrazito je značajan i prikladan način raspolaganja imovinom jer pruža mogućnost starijim i nemoćnim osobama ili osobama koje strahuju da zbog moguće bolesti u budućnosti neće biti u stanju da se brinu o sebi, obezbijede u smislu egzistencije i njege u starosti i bolesti. Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezujući…

 • Kako pripremiti uspješnu prezentaciju

  Kako pripremiti uspješnu prezentaciju

  Bez obzira koji je povod vaše prezentacije ili broj ljudi kojima se obraćate, da biste dobili maksimum od svoje prezentacije neophodno je da se upoznate sa svojom publikom. Osim toga, bitno je da naučite kako pripremiti uspješnu prezentaciju i svoj nastup prilagodite događaju, te cjelokupnoj atmosferi skupa kojem prezentujete. Da biste ostvarili dobru komunikaciju sa…

 • Kako monetizovati Youtube kanal

  Kako monetizovati Youtube kanal

  Ukoliko vaš kanal ispunjava uslove za unovčavanje i ukoliko želite da ostvarujete prihod od svoga autorskog sadržaja na YouTubeu, onda morate da budete svjesni da postoje stroga pravila unovčavanja sadržaja na YouTubeu. U nastavku govorimo o tome kako monetizovati Youtube kanal. Pravila o kojima govorimo primjenjuju se ravnopravno na sve autore, na one koji se…

 • Motivacija za učenje

  Motivacija za učenje

  Motivacija za učenje? Ako vam je važno, naći ćete način, ako ne, naći ćete izgovor! Ako ste očajni i potrebna vam je motivacija, riješićemo taj problem, ovdje i odmah. Kada smo već kod motivacije, za one koji planiraju polagati Pravosudni ispit… Pripremite se! UPOZORENJE: Neke od stvari koje ćemo ovdje napisati nisu u skladu sa…

 • Ko je dužan isplaćivati regres

  Ko je dužan isplaćivati regres

  U članku “Šta je regres i ko ima pravo na regres”, kao što i naslov sugeriše, između ostalog pisali smo o pojmu regresa, o regresu i njegovom značenju u radnom zakonodavstvu, te o tome ko ima pravo na regres. Međutim, postavlja se pitanje ko je dužan isplaćivati regres? Sadržaj: Podržite Pravni blog Ko je dužan…

 • Četiri osnovna tipa komunikacije

  Četiri osnovna tipa komunikacije

  Dobro razumijevanje osnovnih stilova komunikacije će vam pomoći da efektivno reagujete u različitim situacijama, te da se lakše nosite sa teškim osobama. U nastavku govorimo o četiri osnovna tipa komunikacije. Sadržaj članka: Pasivna komunikacija PASIVNA KOMUNIKACIJA je stil u kojoj određena osoba razvija šemu po kojoj izbjegava da iznese svoja mišljenja ili osjećanja, bori se za…

 • 7 savjeta kako da prevaziđete strah od javnog nastupa

  7 savjeta kako da prevaziđete strah od javnog nastupa

  Vjerovatno ste već čuli kako je „pozitivna trema“ pred javni nastup dobra i kako ona može doprinijeti tome da vaš nastup bude kvalitetniji. Međutim, kao i sa ostalim ljudskim aktivnostima, i javni nastup je nešto za šta se čovjek može pripremati i što može trenirati. Na taj način, možemo isprogramirati naše živce da rade za…

 • Motivaciono pismo i propratno pismo

  Motivaciono pismo i propratno pismo

  Jeste li se ikada upitali šta su motivaciono pismo i propratno pismo, te koja je razlika između motivacionog i propratnog pisma?  Motivaciono pismo ili pismo motivacije je uvodno pismo koje se šalje u pratnji drugoga dokumenta, poput biografije ili CV-a. Osnovna svrha motivacionog pisma je da ubijedi osobu zaduženu za ljudske resurse da ste vi…

 • Ko su nasljednici preminulog?

  Ko su nasljednici preminulog?

  Tokom svoga života čovjek je učesnik u pravnom prometu, stiče prava i preuzima obaveze, zarađuje, kupuje i prodaje imovinu, stiče je po osnovu nasljedstva. Nakon smrti čovjeka, imovina se raspravlja, odnosno dobija nove vlasnike, u zavisnosti od pravnog osnova za sticanje. Međutim, često se postavlja pitanje ko su nasljednici preminulog? Sadržaj članka: Osnovi pozivanja na…

 • Odricanje od prava na godišnji odmor

  Odricanje od prava na godišnji odmor

  Godišnji odmor je izraz kojim se označava razdoblje u toku godine u kojem radnik privremeno prestaje sa redovnim radnim aktivnostima. Godišnji odmor potreban je iz više razloga, a posebno podrazumijeva oslobođenost od obaveze izvršavanja radnih zadataka u određenom broju dana. Na taj način se štiti zdravlje radnika, smanjuje mogućnost povreda i omogućava relaksacija, što pravo na…

 • Snimanje policijskih službenika i javno objavljivanje snimaka

  U jednom od prethodnih članaka pisali smo o tome da li je dozvoljeno snimanje počinioca prekršaja u saobraćaju, te konstatovali da je to dozvoljeno ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje kontrolor ili treća strana, i ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti sa pravom nosioca podatka da zaštiti sopstveni privatni…

 • Snimanje počinioca prekršaja u saobraćaju

  Snimanje počinioca prekršaja u saobraćaju

  Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini je samostalna upravna organizacija čija nadležnost i djelokrug poslova su propisani Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11). Agencija je, između ostalog, ovlaštena da daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka, a jedan od zahtjeva odnosio se…

 • Kako postati advokatski pripravnik

  Kako postati advokatski pripravnik

  Zakon o advokaturi u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/02, 29/03, 18/05, 68/05 i 42/11) propisuje da se advokatski pripravnik osposobljava za samostalno obavljanje advokatske djelatnosti i stručno osposobljava radi polaganja pravosudnog ispita, radom na pravnim poslovima u advokatskoj kancelariji, zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu. Ono što pravnike zanima jeste kako postati advokatski…

 • Ko može polagati Pravosudni ispit

  Ko može polagati Pravosudni ispit

  Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici. Pravosudni ispit se polaže radi sticanja uslova za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uslovljeno Pravosudnim ispitom. Međutim, često se postavlja pitanje ko može polagati Pravosudni ispit. Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o pravosudnom ispitu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95, 35/98 i 29/03), ispit…

 • Kako položiti Pravosudni ispit

  Kako položiti Pravosudni ispit

  Pripremanje za polaganje i samo polaganje Pravosudnog ispita značajan su korak ka tome da postanete advokat. Ako se to i ne dogodi, činjenica da ste naučili sve ono što je potrebno da položite ispit, govori u prilog tome da ćete biti bolji u poslu koji trenutno radite. Međutim, nameće se pitanje kako položiti Pravosudni ispit?…

 • Problemi sa autorskim pravima u streamovima uživo

  Problemi sa autorskim pravima u streamovima uživo

  Da biste mogli emitovati prijenose na Youtube, odnosno stream uživo putem mobilnog uređaja, vaš kanal treba imati najmanje 1000 pretplatnika. Taj se kriterij prihvatljivosti ne odnosi na druge alate za streaming uživo. Autori s manje od 1000 pretplatnika i dalje mogu emitirati streamove uživo putem računara i web kamere. Veoma često zbog neznanja, ali i iz drugih…

 • Razlika između radnog staža i radnog iskustva

  Razlika između radnog staža i radnog iskustva

  Veoma je česta pojava da se kao dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje određenog posla traže radni staž ili radno iskustvo u određenom trajanju. Bez obzira što je etimološki, po samom značenju riječi, moguće utvrditi o čemu se radi, često se postavlja pitanje koja je razlika između radnog staža i radnog iskustva. Sadržaj Razlika između…

 • Besplatna pravna pomoć

  Besplatna pravna pomoć

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, zavodi za besplatnu pravnu pomoć su samostalne upravne organizacije kantona, koji osiguravaju pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom. Za osobe koji nisu u mogućnosti priuštiti pravnog zastupnika, besplatna pravna pomoć jako je značajan institut koji može biti od izrazite koristi za njihovu sigurnost u pravnom prometu. Sadržaj članka:…

 • Šta je regres i ko ima pravo na regres

  Šta je regres i ko ima pravo na regres

  Pitanja koja se često postavljaju kao pitanja pravednog društva jesu pitanja regresa: šta je regres i ko ima pravo na regres? Zakon o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18 i 44/22) ne sadrži odredbe kojima se reguliše pravo na regres. Međutim, Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (Sl. novine FBiH, broj 48/16)…

 • Zaštita privatnosti u svakodnevnom životu

  Zaštita privatnosti u svakodnevnom životu

  Na internetu, televiziji i ostalim medijima sve je više emisija koje se bave snimanjem i emitovanjem, ne samo specijalnih policijskih akcija, već i svakodnevnih policijskih aktivnosti. Kao posljedica toga, logičnim se nameće pitanje da li mediji i snimanje policijskih aktivnosti narušavaju prava građana na zaštitu ličnih podataka i identiteta u policijskim akcijama? Zaštita privatnosti u…

 • Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube

  Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube

  Ako u svoj videozapis na YouTube planirate uključiti materijal zaštićen autorskim pravima, prethodno trebate tražiti dopuštenje za to. YouTube vam ne može dati ta prava, a ne može vam pomoći ni u pronalaženju strana koje bi vam ih mogle dati. Taj postupak trebate istražiti i obaviti sami ili uz pomoć pravnika. U nastavku saznajte više…

 • Kako napisati motivacioni govor

  Kako napisati motivacioni govor

  Vrijeme zaista jeste relativno! Minute mogu da se učine kao vječnost kada slušate dosadnog govornika. Nadamo se da ćemo vam u nastavku teksta donijeti korisne informacije o tome kako napisati motivacioni govor.  Sadržaj: Podržite Pravni blog Uvodne napomene Neki od nas bili su u prilici pripremati govore za sebe, ali i za druge. Sve ono čega…

 • Kako napisati CV, šta je CV 

  Kako napisati CV, šta je CV 

  Kako napisati CV, šta je CV i kakav uticaj imaju i šta su motivaciono pismo i propratno pismo, pitanja su koja se često postavljaju. CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae. Curriculum znači tok, a riječ Vitae život. U prilagođenom prijevodu bi značenje moglo biti životopis. U ovom članku dajemo odgovore na pitanja kako…

 • Kako postati bolji govornik

  Kako postati bolji govornik

  Vjerovatno ste od većine onih koji su u nekom momentu trebali da se javno obrate pred velikim skupom ljudi, čuli da osjećaju tremu ili strah. Kako postajete bolji govornik, manje je straha, međutim, kako postati bolji govornik? Strah od neuspjeha da ubijede svoju publiku u ono što govore, strah od javnog sramoćenja… Shvatljivo je da ljudi…

 • Menadžerski ugovor bez naknade

  Menadžerski ugovor bez naknade

  Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je da predsjednik i članovi uprave, odnosno poslovodni organ drugog naziva, tj. direktor, može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu. Međutim, postavlja se pitanje da li se može…

 • Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri

  Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri

  Budući da je to svakodnevna pojava, postavlja se opravdano pitanje da li poslodavac smije prikupljati ili zahtijevati da dostavi Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri od kandidata, odnosno lica koje traži zaposlenje. Sadržaj: Podržite Pravni blog Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, broj: 49/06, 76/11 i…

 • Navođenje svrhe pri podnošenju zahtjeva

  Navođenje svrhe pri podnošenju zahtjeva

  Iz jednog od tekstova (Mišljenja) Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini saznali smo da je neimenovana osoba Agenciji uputila akt u kojem navodi da je zaposlena u jednoj od Institucija Bosne i Hercegovine, a kojoj se obratila sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o radnom stažu. U ovome tekstu, a u skladu sa…

 • Spisak advokata

  Spisak advokata

  Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami…

 • Gdje mogu volontirati

  Gdje mogu volontirati

  Volontiranje je aktivnost kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Ako ste stekli odgovarajuću stručnu spremu, sigurno se pitate: Gdje mogu volontirati? Volontiranje se ne zasniva na ostvarivanju finansijske dobiti, te organizatori volontiranja često imaju veću korist nego štetu, ipak nije lahko dobiti…

 • Odmori i odsustva sa rada

  Odmori i odsustva sa rada

  Odmori i odsustva sa rada sastavni su dio radnog vijeka svakog radnika. Međutim, u praksi se često događa da poslodavci ograničavaju ova prava, te na različite načine nanose štetu radnicima koji u većini slučajeva nisu u mogućnosti odgovoriti na takvo kršenje njihovih prava. Postoji više razloga za takvo stanje. Jedan je nesumnjivo strah od odmazde…

 • Ko vas može zastupati pred sudom

  Ko vas može zastupati pred sudom

  Stranke mogu poduzimati radnje lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik postupa u ime i za račun stranke. Ko vas može zastupati pred sudom?

 • Uznemiravanje, nasilje na poslu i mobing

  Uznemiravanje, nasilje na poslu i mobing

  Mobing je oblik ponašanja koji često prate uvrede na privatnom ili profesionalnom nivou od strane nadređene ili neposredno nadređene osobe, a često i od strane radnih kolega ili drugih osoba sa kojima je žrtva zbog prirode posla primorana sarađivati.

 • Razvod braka i podjela bračne stečevine

  Razvod braka i podjela bračne stečevine

  Porodičnim zakonom FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr., 31/2014 i 32/2019 – odluka US) uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također se uređuju postupci nadležnih organa…

 • Zatvaranje balkona u zgradama

  Zatvaranje balkona u zgradama

  Građani koji žive u urbanim sredinama često se susreću sa problemom – zatvaranje balkona u zgradama. Zatvaranje balkona u zgradama estetski je, komšijski, ali i problem kolizije za propisima iz ove oblasti.

 • Impeachment – impičment

  Impeachment – impičment

  Opoziv (eng. impeachment – impičment) u najširem smislu riječi označava postupak smjene javnog funkcionera u nekoj državi. Procedura opoziva se provodi prije završetka njihovog redovnog mandata, a postoje i situacije gdje opoziv nemoguće pokrenuti određeno vrijeme prije izbora. Opoziv je u pravilu propisan ustavom i zakonima i predviđen za vanredne slučajeve, odnosno kada je utvrđeno…

 • Ugovor, osnovne stvari koje morate znati

  Ugovor, osnovne stvari koje morate znati

  Ugovor  je pravni posao  usmjeren na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u nastanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ugovor se zaključuje saglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba i ispunjavanjem forme ukoliko je ona propisana.

 • Zastara za plaćanje režijskih troškova

  Zastara za plaćanje režijskih troškova

  Zastara za plaćanje režijskih troškova po ispostavljenim računima nastupa nakon proteka jedne godine. Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene. Na svakom ispostavljenom računu za prethodno pomenute usluge po pravilu je određen rok u kome davalac usluge traži od potrošača da plati troškove po ispostavljenom računu.  

 • Dosjelost

  Dosjelost

  Dosjelost je regulisana Zakonom o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH”, br. 66/2013, 100/2013 i 32/2019 – odluka US) i označava sticanje prava neprekidnim vršenjem njihovog sadržaja kroz određeno, Zakonom propisano vrijeme. Dosjelost pretvara faktičku vlast u pravnu, posjed u subjektivno pravo. Dosjelošću se, prvenstveno, stiče pravo vlasništva, ali i druga stvarna prava. Sadržaj: Podržite Pravni blog Sticanje prava…

 • Pravo vlasništva na pokretnim stvarima

  Pravo vlasništva na pokretnim stvarima

  Sve što je u Zakonu određeno u pogledu sticanja vlasništva na nekretninama važi i za sticanje vlasništva na pokretnim stvarima ukoliko u zakonu nije drugačije određeno ili to ne proizlazi iz prirode pokretne stvari.

 • Šta je pravo vlasništva i kako se stiče pravo vlasništva

  Šta je pravo vlasništva i kako se stiče pravo vlasništva

  Zakon o stvarnim pravima FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 66/2013, 100/2013 i 32/2019 – odluka US) predviđa da se pravo vlasništva stiče na osnovu pravnog posla, zakona, odluke suda ili drugog nadležnog organa i nasljeđivanjem, uz ispunjenje pretpostavki propisanih zakonom.

 • Sporazumni raskid ugovora o radu

  Sporazumni raskid ugovora o radu

  Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina za prestanak radnog odnosa. Propisan je članom 95. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18, 44/22).  Sadržaj članka: Šta je sporazumni raskid ugovora o radu Sporazum o raskidu ugovora o radu je ugovor između uposlenika i poslodavca u kojem se definišu…

 • Stručni saradnici u sudu

  Stručni saradnici u sudu

  Stručni saradnici u sudu imaju značajnu ulogu u sistemu bosanskohercegovačkog pravosuđa. Međutim, imenovanje i razrješenje stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, trenutno nije regulisano na jedinstven način.

 • Vrste ugovora o radu

  Vrste ugovora o radu

  Imajući u vidu činjenicu da je posao jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja, za građane je posebno značajan Zakon o radu. Zakon o radu FBiH propisuje zaključivanje ugovora o radu, vrste ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova…

 • Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

  Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

  U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Porodičnog prava u skladu sa Programom za Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

 • Žalba u Upravnom postupku

  Žalba u Upravnom postupku

  Ustavno-pravni sistem države Bosne i Hercegovine, čak i za obrazovane pravnike, jako je komplikovan i potrebno je mnogo istraživanja kako bi se u obzir uzeli svi aspekti određenog pravnog pitanja, u zavisnosti od dijela države u kojem živite i nivoa vlasti nadležnog za njegovo rješavanje. Međutim, jedna od oblasti koja je, po mišljenju autora Pravnog…

 • Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare

  Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare

  Bez obzira da li ste pravni profesionalac ili se bavite nekim drugim poslom, ako učestvujete u pravnom prometu, onda je za vas jako korisno da znate šta je zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare.

 • Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo

  Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo

  Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo polaže se u skladu sa  Programom (“Službene novine FBiH” 28/16) kojim se utvrđuju gradivo, pravni izvore i literatura po kojima se polaže pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje. Pismeni dio se polaže iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog, porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim…

 • Volonteri i volontiranje u BiH

  Volonteri i volontiranje u BiH

  Volonteri i volontiranje u Bosni i Hercegovini pojmovi su sa kojima se često susrećemo. Bez obzira na to, u praksi često dolazi do zabune, pogotovo kada je u pitanju odnos između volontera i pripravnika i prava koja ima po tom osnovu pripadaju.

 • Pitanja za Pravosudni ispit iz Upravnog i Radnog prava

  Pitanja za Pravosudni ispit iz Upravnog i Radnog prava

  Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Upravnog i Radnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Upravnog i Radnog prava koja će vam zasigurno biti od koristi u procesu učenja i…

 • Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

  Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

  Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Krivičnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava koja će vam zasigurno biti od koristi u procesu učenja i pripreme za Pravosudni ispit.…

 • Kako se pripremiti za Pravosudni ispit

  Kako se pripremiti za Pravosudni ispit

  Više je razloga zašto pravnici odlučuju da polažu Pravosudni ispit. Pravosudni ispit je uslov za obavljanje određenih poslova, uslov za napredak u poslu koji već rade, a u svakom slučaju, Pravosudni ispit je ispit profesionalne zrelosti osobe koja se bavi pravnim poslovima. Međutim, ključno je pitanje Kako se pripremiti za Pravosudni ispit? Osim da učite,…

 • Pravosudni ispit BiH

  Pravosudni ispit BiH

  Pravosudni ispit BiH može polagati osoba koja je prije reforme visokog obrazovanja četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini stekla zvanje diplomiranog pravnika, kao i osoba koja je zvanje diplomiranog pravnika stekla u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine.

 • Pravosudni ispit

  Pravosudni ispit

  Pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini moguće je polagati na nivou države Bosne i Hercegovine, te entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 • Otkaz ugovora o radu

  Otkaz ugovora o radu

  Bez obzira na sve razlike koje narodi Bosne i Hercegovine imaju, što realne, što one koje su vještački i iz političkih razloga nametnute, nesigurnost radnog odnosa zajednička je karakteristika življenja u ovoj državi.

 • Problem Dana Republike Srpske

  Problem Dana Republike Srpske

  Da li je Dan Republike Srpske kao jednog od entiteta Bosne i Hercegovine zaista neustavan? Zašto u Bosni i Hercegovini imamo problem Dana Republike Srpske?