Pravni pojmovi

 • Šta je faksimil
  U uslovima savremenog kancelarijskog poslovanja gdje brzina i efikasnost igraju sve veću ulogu, potreba za brzim potpisivanjem dokumenata je izrazito bitna ako se radi o dokumentima u štampanoj formi. U takvim situacijama, jedan od najkorisnijih alata je faksimil. Šta je faksimil?
 • Šta je javna isprava
  U pravnom prometu ćete često čuti za pojam “javna isprava”. Međutim, šta je javna isprava? U ovome članku odgovaramo na to pitanje.
 • Šta je verbalni delikt
  Šta je verbalni delikt? To je pitanje s kojim se često susrećemo, a imajući u vidu posljedice koje sa sobom nosi, vrijedi obratiti pažnju na osnovne elemente ovoga pojma.
 • Šta je ekstradicija
  Institut ekstradicije je potreban kako bi se osigurala zaštita pravde i krivičnog progona u međunarodnom kontekstu. Bez ekstradicije, počinitelji krivičnih djela bi mogli izbjeći pravdu napuštanjem države u kojoj su počinili kazneno djelo. Šta je ekstradicija?
 • Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane
  Pravni pojmovi “krajnja nužda” i “nužna odbrana” često se koriste zajedno ili pogrešno međusobno zamjenjuju. Međutim, ovi pojmovi se ne odnose na istu situaciju i važno je razumjeti njihovu razliku. U ovom članku ćemo razmotriti koja je razlika između krajnje nužde i nužne odbrane.
 • Šta je krajnja nužda
  U modernim pravnim sistemima, termin “krajnja nužda” se obično koristi u kontekstu krivičnog prava, međutim ima i svoju primjenu u obligacionom pravu. Šta je krajnja nužda? Krajnju nuždu ne treba miješati sa nužnom odbranom, iako su veoma slični pojmovi.
 • Šta je nužna odbrana
  Vjerovatno ste mnogo puta čuli za taj pojam, međutim, šta je zaista nužna odbrana? Nužna odbrana je pravni koncept koji se primjenjuje u slučajevima kada je osoba prinuđena da upotrebi silu kako bi se zaštitila od napada ili napadača. Koncept nužne odbrane je priznat u mnogim pravnim sistemima širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
 • Značenje načela Ne bis in idem
  Ne bis in idem je latinski izraz koji se prevodi kao “ne dvaput za isto”. Koje je značenje načela Ne bis in idem u konkretnom smislu?
 • Šta znači Ad hoc
  Ad hoc je termin koji se često koristi u različitim oblastima, uključujući pravnu nauku, finansije i informatiku. Šta znači Ad hoc?
 • Šta su rupe u zakonu
  Rupe u zakonu, kako se popularno kolokvijalno nazivaju, su propusti u zakonu koji omogućavaju da se određena “nedorečenost” iskoristi za nelegalnu ili neetičku radnju.
 • Šta je platna lista
  Šta je platna lista? Platna lista ili pisani obračun plaće je dokument koji se izdaje radniku od strane poslodavca i koji sadrži informacije o bruto i neto zaradi radnika, kao i o svim drugim davanjima i oduzimanjima koji se odnose na radni odnos. Sadržaj članka: Koje podatke sadrži platna lista Prilikom isplate plaće poslodavac je… Read more: Šta je platna lista
 • Šta je radni staž
  Šta je radni staž? Radni staž je vrijeme koje radnik provodi radeći za nekog poslodavca ili u nekoj profesiji. Radni staž se obično računa od datuma zaposlenja do trenutka u kojem radnik prestaje da radi za određenog poslodavca ili u određenoj profesiji. Sadržaj članka: Kako se računa radni staž Radni staž se može računati u… Read more: Šta je radni staž
 • Šta je inflacija
  Šta je inflacija? Inflacija je prekomjerno povećanje novčane mase u opticaju što vodi smanjenju vrijednosti novca i općem rastu cijena. Sadržaj članka: Šta je inflacija Kada iz nekog razloga dođe do toga da se novčana masa u opticaju poveća, kao posljedica se pojavljuje smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena. To se može desiti kada… Read more: Šta je inflacija
 • Šta je kapara
  Šta je kapara? Kapara je novčana suma koja se plaća kao zalag pri kupovini nekretnine ili kod rezervacije nekog mjesta ili usluge.
 • Šta je ustav
  Šta je ustav? Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Sadržaj članka: Šta je ustav Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Ustavom se određuje kako će se vlast dijeliti između… Read more: Šta je ustav
 • Šta je cesija
  Država reguliše ugovorne i druge obligacione odnose u prometu robe i usluga, a kao jedan od instituta regulisana je i cesija. Šta je cesija?
 • Šta je amnestija
  Države regulišu društvene odnose iz različitih razloga. Jedan od glavnih razloga za regulisanje odnosa u državi je očuvanje javnog reda i mira. Države se koriste različitim zakonima i propisima da bi regulisale različite aspekte društvenog života i da bi se suprotstavile onima koji krše te zakone i propise. U tom kontekstu, danas odgovaramo na pitanje… Read more: Šta je amnestija
 • Šta je Rimsko pravo
  Rimsko pravo se razvilo u Rimskom Carstvu i u velikoj mjeri je uticalo na moderna pravna uređenja u mnogim zemljama širom svijeta. Iako je sam naziv indikativan, šta je Rimsko pravo? Sadržaj članka: Šta je Rimsko pravo Rimsko pravo je pravni sistem koji se bazirao na ideji da postoji opšte prihvaćen set pravila koja se… Read more: Šta je Rimsko pravo
 • Šta su konkludentne radnje
  Pravni promet dinamičan je proces, a jedan od instituta koji su svakodnevno u upotrebi, i nezamjenjivi su za normalno funkcionisanje svakodnevnog života, je ugovor. Ponuda da se zaključi ugovor se može prihvatiti neposredno i posredno. Neposredno prihvatanje ponude može biti izričito, potpisivanjem pismena, opšteusvojenim znacima. Posredno prihvatanje ponude se vrši konkludentnim radnjama. Šta su konkludentne radnje?… Read more: Šta su konkludentne radnje