Tag: Nadležnost u sporovima o nekretninama

  • Nadležnost suda u parničnom postupku

    Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03,73/05, 19/06, 98/15) određuje pravila postupka na osnovu kojih općinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Između ostalog, Zakon određuje i nadležnost suda u parničnom postupku.   Odricanje od odgovornosti/Disclaimer…