program pravosudnog ispita

Program Pravosudnog ispita FBiH – Krivično pravo

Program Pravosudnog ispita FBiH (“Službene novine FBiH” 28/16) utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polaže pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje.

 

Pismeni dio se polaže iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog, porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

 

Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita, ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u Programu.

 

U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore sa nivoa Države u skladu sa Programom:

 

1.1. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivničnim stvarima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 53/09 i 58/13)

 

1.2. Zakon Bosne i Hercegovine o pomilovanju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 93/05), samo odredbe ko daje pomilovanje i za koja djwla se ne može dati pomilovanje

 

1.3. Zakon o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju tužilaštvu Bosne i Hercegovine i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 61/04, 46/06, 53/06, 76/06)

 

1.4. Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 48/10), samo odredbe koje se odnose na propise iz članova 1.-174.- Krivnična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja Krivničnog zakona Federacije BiH

 

Gradivo i izvori sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine

 

2.1. Krivični zakon F BiH  (“Službene novine FBiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14. i 46/16)

 

2.2 Zakon o krivničnom postupku FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 35/2003, 56/2003 – ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013 i 59/2014)

 

2.3. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 44/1998, 42/1999 – ispr., 12/2009 i 42/2011), samo odredbe iz članova 1. do 9.. osnovne odredbe, članova 10. do 31. izvršenje kazne zatovra, dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, upućivanje na izdržavanje kazne ,odlaganje izvršenja kazne, članova 57. do 61. prekid izdržavanja kazne zatvora i premještaj osuđenih osoba, članova 108.-111. uvjetni otpust.

 

2.4. Zakon o pomilovanju (“Službene novine FBiH”, br. 22/09 i 9/15) samo odredbe o nadležnosti za davanje pomilovanja i sadržaj pomilovanja.

 

2.5. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (“Službene novine FBiH”, br. 36/03)

 

2.6. Zakon o prekršajima u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/14)

 

2.7. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službene novine FBiH”, br. 7/14)

 

U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entita, ispitivač je dužan prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriju sa kojeg dolazi kandidati ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita.

 

U Programu je predložena literatura i to:

 

  1. Krivično pravo I – Dr. Zvonimir Tomić
  2. Krivično pravo I – Posebni dio – Dr. Zvonimir Tomić
  3. Krivično pravo – I – Opći dio – Dr. Miloš Babić i Dr. Ivanka Marković
  4. Krivično pravo II – Posebni dio – Dr. Miloš Babić i Dr. Ivanka Marković
  5. Komentari krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini, Knjiga I i II, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo 2005. godine
  6. Komentari zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo 2005. godine
  7. Po izboru kandidata

Post a Comment