Šta je Rimsko pravo

Šta je Rimsko pravo

Rimsko pravo se razvilo u Rimskom Carstvu i u velikoj mjeri je uticalo na moderna pravna uređenja u mnogim zemljama širom svijeta. Iako je sam naziv indikativan, šta je Rimsko pravo?

Šta je Rimsko pravo

Rimsko pravo je pravni sistem koji se bazirao na ideji da postoji opšte prihvaćen set pravila koja se primjenjuju na sve građane i koja se odnose na sve aspekte društvenog i poslovnog života.

To uključuje pravila o nasljeđivanju, ugovorima, imovini, krivičnom pravu i mnogim drugim oblastima.

Sistematizacija Rimskog prava

Rimsko pravo je prvi put počelo da se sistematizuje u periodu od III do I vijeka prije nove ere, a njegova najranija forma se zove “Ius civile” ili građansko pravo.

To je bilo pravo koje se odnosilo samo na građane Rima i koje se primjenjivalo u sudskim postupcima između građana.

Kasnije, tokom perioda rimske Imperije, razvijeno je i “Ius gentium” ili pravo naroda, koje se odnosilo na međunarodne odnose i koje je bilo primjenjivo na sve strance koji su bili u Rimskom Carstvu.

Sa jedne strane ono predstavlja pozitivno pravo rimske države, odnosno pravo koje se primjenjivalo na teritorijama pod vlašću rimske države, a sdruge strane je to pravo koje je iz prava Justinijanove kodifikacije (Corpus iuris civilis) izgradila pravna teorija i praksa još od vremena glosatora, tj. početaka evropskog univerziteta u Bolonji pa sve do današnjeg dana. 

Uticaj Rimskog prava na druge pravne sisteme

Rimsko pravo je imalo značajan uticaj na razvoj prava u mnogim zemljama Europe i drugim delovima svijeta, uključujući Italiju, Španiju, Portugal, Francuske provincije u Sjevernoj Americi i mnoge druge zemlje.

Danas se mnoga moderna pravna uređenja, uključujući i one u Sjedinjenim Državama, oslanjaju na principima razvijenim u Rimskom pravu.

Značaj Rimskog prava

Uz činjenicu da je imalo značaj u mnogim zemljama, Rimsko pravo uz grčku filozofiju postalo je temelj europske civilizacije.

Razvojem Rimskog prava, dolazi do razvoja ideje da je pravo konstitutivni element civilizovanog društva – ubi societas ibi ius, da je pravo proizvod ljudskog duha, da je podložno promjenama i da isključivo služi potrebama ljudi.

Njegovim proučavanjem se dolazi do zaključka da na razvoj prava utiču razni drugi činioci kao što su ekonomski, političi, socijalni i drugi, čiji značaj može da se pravilno razumije sa vremenski dovoljno velike distance.

Ono što je veoma značajno jeste da se izučavajući Rimsko pravo može da nauči preciznost razlikovanja pravnih instituta, koji su i danas sastavni dio europskog građanskog prava, da pravnik može da se osposobi da se precizno pravno izražava, posebno korištenjem pravne terminologije, te spozna važnu činjenicu da je i naše pravo europsko pravo i da je nastalo kao plod rimske pravne tradicije koja se razvijala kroz srednji vijek i nastavila u moderno doba.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.