Ko može biti svjedok

Ko može biti svjedok

Svjedok je osoba koja posjeduje informacije o nekom događaju ili činjenici i koja je sposobna da ih dostavi sudu ili drugoj državnoj instituciji koja vodi postupak. Svjedok je dužan da iskreno i tačno govori o onome što zna i da se pridržava prava na tajnost podataka koje mu se izričito ne dopuste da priopći. Međutim, ko može biti svjedok?

Ko može biti svjedok

Bilo ko može biti svjedok, bez obzira na godine, spol ili druge karakteristike. Međutim, postoje neka ograničenja koja se odnose na svjedoke u određenim situacijama.

Na primjer, osobe koje su lišene sposobnosti da razumiju ili izraze svoju volju ne mogu biti svjedoci.

Također, osobe koje su pod istragom zbog krivičnog djela ne mogu biti svjedoci u vezi sa tim djelom.

Svjedoci se pozivaju na sud ili drugu državnu instituciju da daju iskaz o onome što znaju i da odgovore na pitanja koja im se postavljaju.

Iskaz svjedoka se uzima u obzir kao dokaz u postupku, a svjedok ima obavezu da govori istinu i da ne izmišlja ili prešućuje činjenice.

Za šta se koriste izjave svjedoka

Izjave svjedoka se koriste kao dokaz u različitim vrstama postupaka, uključujući krivične, upravne, građanske i druge postupke.

Izjave svjedoka se uzimaju tako što se svjedoci pozivaju na sud ili u drugu državnu instituciju da bi se utvrdile činjenice u vezi sa nekim događajem ili činjenicom koja se odnosi na postupak.

U krivičnim postupcima, izjave svjedoka se koriste kao dokaz u vezi sa počinjenim krivičnim djelom i da bi se utvrdila krivica ili nevinost optuženog.

U građanskim postupcima, izjave svjedoka se koriste kao dokaz u vezi sa nekim tvrdnjama ili zahtjevima stranaka u postupku i da bi se utvrdilo ko je u pravu ili u krivu.

U radnim postupcima, izjave svjedoka se koriste kao dokaz u vezi sa tvrdnjama ili zahtjevima radnika ili poslodavca i da bi se utvrdile obaveze stranaka u radnom odnosu.

Izjave svjedoka se uzimaju u obzir kao jedan od dokaza u postupku, ali se ne smatraju jedinim dokazom.

Sud ili druga državna institucija koja vodi postupak će uzeti u obzir i druge dokaze, poput pisanih dokumenata ili stručnih mišljenja, pri donošenju odluke.

Da li je izjava svjedoka vrijedan dokaz

Izjava svjedoka se uzima u obzir kao jedan od dokaza u postupku, ali nije jedini dokaz koji se uzima u obzir pri donošenju odluke.

Sud ili druga državna institucija koja vodi postupak će uzeti u obzir sve relevantne činjenice i dokaze koji su dostupni u određenom slučaju pri donošenju odluke.

Izjava svjedoka je važan dokaz jer daje informacije o nekom događaju ili činjenici od strane osobe koja je bila prisutna na mjestu događaja ili koja posjeduje određene informacije o događaju.

Međutim, izjava svjedoka nije uvijek dovoljno vjerodostojna da bi se donijela odluka, ovisno o okolnostima u kojima je izjava data i o vjerodostojnosti svjedoka.

Sud ili druga državna institucija koja vodi postupak će uzeti u obzir nekoliko faktora pri procjeni vrijednosti izjave svjedoka, uključujući:

  1. Vjerodostojnost svjedoka: Sud ili druga državna institucija će razmotriti da li je svjedok iskren i da li je sposoban da se pridržava prava na tajnost podataka koje mu se izričito ne dopuštaju da priopći.
  2. Raspoloživost drugih dokaza: Sud ili druga državna institucija će razmotriti da li postoje drugi dokazi koji potvrđuju ili opovrgavaju izjavu svjedoka.
  3. Pouzdanost izjave: Sud ili druga državna institucija će razmotriti da li je izjava svjedoka logična i da li se slaže sa drugim činjenicama iz slučaja.

Ukoliko su svi ovi faktori prisutni, izjava svjedoka će se uzeti u obzir kao vrijedan dokaz u postupku.

Međutim, ukoliko postoje sumnje u vjerodostojnost ili pouzdanost izjave svjedoka, ona može biti manje važna u odnosu na druge dokaze.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.