Category: Procesno pravo

 • Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga u FBiH propisane su Advokatskom tarifom FBiH, odnosno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

 • Cijene notarskih usluga

  Cijene notarskih usluga

  Notar ili javni bilježnik je pravni stručnjak koji ima javno ovlaštenje da obavlja službu i u okviru nje vrši određene pravne poslove. Notar obavlja svoju službu na osnovu zakona i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama. Za sve postupke koje provodi, propisane su cijene notarskih usluga.

 • Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Konačnost i pravomoćnost su dva pravna pojma koja se često pogrešno upotrebljavaju kao istoznačni. Postoji značajna razlika između konačnosti i pravomoćnosti.

 • Kako odrediti vrijednost spora

  Kako odrediti vrijednost spora

  Vrijednost spora predstavlja novčani iznos koji se tužbom traži. U građanskim parnicama, vrijednost spora najčešće predstavlja novčani iznos koji tužitelj potražuje od tuženog ili vrijednost stvari o kojoj se spori. Kako odrediti vrijednost spora?

 • Šta mora sadržavati tužba

  Šta mora sadržavati tužba

  Tužba je pravna radnja, pisani dokument kojim se pokreće sudski postupak protiv neke osobe ili pravnog lica. To je formalni zahtjev podnosioca tužbe, kojim se od suda traži da odluči u vezi sa nekim pitanjem ili sporom. Šta mora sadržavati tužba da bi ispunila formalne uslove?

 • Ko može prisustvovati suđenju

  Ko može prisustvovati suđenju

  Ročište je formalni sastanak učesnika u sudskom postupku na kojem se stranke pred sudom susreću radi predstavljanja svojih argumenata i dokaza u vezi sa slučajem koji se razmatra. Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave. Ko može prisustvovati suđenju?

 • Kako zaključiti sudsku nagodbu

  Kako zaključiti sudsku nagodbu

  Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na temelju kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?

 • Znači li šutnja odobravanje

  Znači li šutnja odobravanje

  Šta je litiskontestacija? “Ko šuti, smatra se da se slaže” ili “Onaj Ko šuti, dopušta”. Znači li šutnja uvijek odobravanje?

 • Spisak advokata Bugojno

  Spisak advokata Bugojno

  Spisak advokata Bugojno sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Bugojno.

 • Spisak advokata Breza

  Spisak advokata Breza

  Spisak advokata Breza sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz Breze upisanih u Imenik advokata.