Tag: parnicni postupak

 • Pravo na naknadu štete nastale izvršenjem krivičnog djela

  Pravo na naknadu štete nastale izvršenjem krivičnog djela

  Svaka osoba koja je pretrpjela određenu štetu prilikom ili kao posljedica krivičnog djela, bilo da se radi o oštećenju ili otuđenju imovine, fizičku povredu ili štetu enke druge vrste, ima pravo da traži nadokanadu te štete što se u pravu zove “imovinskopravni zahtjev. U ovome članku razmatramo na koji način da ostvarite pravo na naknadu…

 • Ko vas može zastupati pred sudom

  Ko vas može zastupati pred sudom

  Stranke mogu poduzimati radnje lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik postupa u ime i za račun stranke. Ko vas može zastupati pred sudom?

 • Kada svjedok može uskratiti svjedočenje

  U skladu sa Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15), svaka osoba koja se poziva kao svjedok dužna je odazvati se pozivu, a ako ovim zakonom nije drugačije određeno, dužna je i svjedočiti.  Samo osobe koje su sposobne dati obavijesti o činjenicama koje se dokazuju, mogu biti svjedoci.…