Autorska prava na YouTube – Poštena upotreba

Bez obzira na nivo znanja o zaštiti autorskih prava, budući da se o ovoj temi mnogo govori, svaka osoba koja koristi Internet zna da postoje pravila koja se odnose na korištenje sadržaja sa YouTube, bez obzira što sama pravila ne poznaje. Ukoliko koristite YouTube, veoma je značajno da pročitate šta su Autorska prava na YouTube – Poštena upotreba.

 

Oni koji se bave objavljivanjem audio i video sadržaja na Youtube, svjesni su da postoje granice i pravila korištenja tuđeg sadržaja, međutim, u zabludi da to rade sa poštenim namjerama, često pogriješe i izlože se posljedicama.

 

Poštena upotreba pravna je doktrina koja u određenim okolnostima omogućuje ponovnu upotrebu materijala zaštićenog autorskim pravima bez traženja dopuštenja od vlasnika autorskih prava.

 

U SAD-u poštenu upotrebu može utvrditi samo sud. Sudovi se prilikom analize poštene upotrebe za svaki pojedini slučaj oslanjaju na četiri faktora, uključujući svrhu i način upotrebe, prirodu djela zaštićenog autorskim pravima, udio i značaj korištenog djela zaštićenog autorskim pravima te učinak upotrebe na potencijalnom tržištu za djelo zaštićeno autorskim pravima ili vrijednost djela zaštićenog autorskim pravima.

 

U SAD-u poštenu upotrebu određuje sudija koji određeni slučaj analizira na temelju niza načela. U različitim zemljama vrijede različita pravila s obzirom na to kada se materijal smije upotrijebiti bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Naprimjer, u SAD-u se poštenom upotrebom mogu smatrati komentari, kritike, istraživanja, predavanja ili priopćavanje novosti. U nekim drugim zemljama postoji sličan koncept naziva pošteno postupanje koji može funkcionirati drukčije.

 

  1. Svrha i način upotrebe, uključujući i je li ta upotreba komercijalne prirode ili je namijenjena neprofitnim obrazovnim svrhama

Sudovi obično uzimaju u obzir je li upotreba “transformativna”, odnosno, dodaje li novi izričaj ili značenje originalu ili samo kopira original. Manje je vjerojatno da će se komercijalna upotreba smatrati poštenom, premda se u određenim slučajevima videozapis može unovčiti uz pozivanje na načelo poštene upotrebe.

 

  1. Priroda djela zaštićenog autorskim pravom

Ako uporedimo upotrebu materijala iz djela koja su primarno faktografska i upotrebu materijala iz fiktivnih djela, vjerojatnije je da će prva od njih biti poštena.

 

  1. Količina i značaj upotrijebljenog udjela u odnosu na djelo zaštićeno autorskim pravima kao cjelinu

Poštenom upotrebom vjerojatnije će se smatrati posuđivanje manjih materijala iz originalnog djela nego posuđivanje većih dijelova. Međutim, čak i malo posuđivanje neće se smatrati poštenom upotrebom ako se radi o “srži” djela.

 

  1. Učinak upotrebe na potencijalnom tržištu za djelo zaštićeno autorskim pravima ili vrijednost djela zaštićenog autorskim pravima

Manje je vjerojatno da će se poštenom upotrebom smatrati upotreba koja umanjuje mogućnost vlasnika autorskih prava da stekne profit od svojeg izvornog djela. Sudovi su za taj faktor u nekim slučajevima napravili izuzetke ako se radilo o parodijama.

 

Ako upotrijebite tuđi materijal zaštićen autorskim pravima, to se neće automatski smatrati poštenom upotrebom, čak i ako pritom navedete vlasnika autorskih prava, objavite izjavu o odricanju od odgovornosti poput “kršenje prava nije namjerno” ili u nečiji originalni sadržaj dodate svoj originalni sadržaj. Konkretnije, poštenom upotrebom neće se smatrati upotreba materijala u kojem se ne komentariše ili kritikuje upotrijebljeni sadržaj (već taj materijal služi kao zamjena za originalno djelo).

 

Ako navedete vlasnika djela zaštićenog autorskim pravima, to ne znači da se upotreba tog djela automatski kvalificira kao poštena; upotreba tog djela mora biti transformativne prirode. Fraze kao što su “sva prava pripadaju vlasniku” i “ja nisam vlasnik” ne znače automatski da je vaša upotreba tog materijala poštena, a ne znače ni da ste time dobili dopuštenje vlasnika autorskih prava za upotrebu njegova sadržaja.

 

Ne postoje čarobne riječi koje bi vam garantovale zaštitu načelom poštene upotrebe ako upotrebljavate tuđi materijal zaštićen autorskim pravima. Uključivanje fraze “kršenje prava nije namjerno” neće vas automatski zaštititi od žalbe zbog kršenja autorskih prava.

 

Sudovi će pažljivo razmotriti svrhu vaše upotrebe kako bi utvrdili je li ona poštena. Naprimjer, izjava da će se sadržaj koji ste prenijeli upotrebljavati “samo u svrhu zabave” vjerojatno neće imati prevagu u ispitivanju poštene upotrebe. Slično tome, upotreba u “neprofitne” svrhe ide vam na ruku prilikom analize poštene upotrebe, ali ne predstavlja zaštitu sama po sebi.

 

Čak i ako ste u tuđi sadržaj dodali nešto svoje, ta upotreba možda se i dalje neće smatrati poštenom, naročito ako dio koji ste sami izradili ne daje originalnom sadržaju novi izričaj, značenje ili poruku. Kao i u svim drugim slučajevima koje smo naveli, sudovi će razmotriti sva četiri faktora ispitivanja poštene upotrebe, uključujući i upotrijebljenu količinu originalnog sadržaja.