Radna dozvola za rad u BiH

Ukoliko zbog potreba posla i nedostatka kvalifikovane radne snage ili specifičnih potreba u vašoj firmi trebate zaposliti stranog državljanina, neophodna mu je Radna dozvola za rad u BiH. U nastavku je ukratko opisana procedura za izdavanje radnih dozvola strancima za rad u Bosni i Hercegovini.

 

Radna dozvola za rad u BiH

 

Radna dozvola za rad u BiH je dozvola za plaćeni rad stranca kod domaćih pravnih i fizičkih osoba, koji u skladu sa propisima o radu i zapošljavanju ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i zaposleni državljani BiH, ako međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno.

 

Radnu dozvolu za zapošljavanje stranca izdaje se na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca u okviru utvrđene kvote radnih dozvola.

 

Procedura za izdavanje radne dozvole

 

Radna dozvola se izdaje za rad na određenom radnom mjestu i/ili za određenu vrstu poslova. Radna dozvola se ne može izdati sa rokom važenja dužim od jedne godine i može se produžiti.

 

Uslovi za izdavanje radne dozvole:

 

• da u Službi na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje zahtijeva poslodavac za zaključivanje ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora,
• da Zavod izda odobrenje za izdavanje radne dozvole,
• da su ispunjeni drugi zakonom propisani uvjeti koji reguliraju zapošljavanje stranaca i uvjeti iz Procedure

 

Radne dozvole izdaje nadležna služba za zapošljavanje odnosno područne službe odgovorne za područje prema sjedištu poslodavca. Poslodavac podnosi, u ime stranog radnika, zahtjev za izdavanje radne dozvole. Radna dozvola izdaje se za određenu osobu, za određeni posao, za određenog poslodavca i na određeno vrijeme. Radna dozvola prestaje važiti kada prestane zaposlenje.
Osnivači privrednog društva, odnosno poduzeća sa sjedištem u BiH, koji u tom privrednom društvu, odnosno poduzeću obavljaju određene poslove, ako takav rad nema karakter radnog odnosa niti traje duže od ukupno tri mjeseca godišnje ne moraju imati radnu dozvolu za rad u BiH.
Ukoliko će osnivač privrednog društva biti i direktor privrednog društva i za taj rad primati plaću, tada mora imati radnu dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o strancima BiH. Zahtjev za izdavanje radne dozvole (Obrazac OZ 1) ili produženje radne dozvole (OBRAZAC-OZ-2-nova-verzija) podnosi poslodavac kantonalnoj službi za zapošljavanje, koja nakon odobrenja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, izdaje radnu dozvolu strancu.

 

Naknada za administrativne troškove službe za zapošljavanje na nivou kantona iznosi 100,00 KM, a Federalnog zavoda za zapošljavanje 50,00 KM. Pored navedenih naknada, iznimno u Kantonu Sarajevo se naplaćuje administrativna taksa od 1.000,00 shodno tarifnom broju 37. stav 2 člana 19. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01 – Prečišćeni tekst, 22/02, 10/05 i 26/08), od koje su oslobođene ustanove iz oblasti predškolskog obrazovanja, prosvjete, nauke, kulture, zaštita kulturne i privredne baštine, zdravstva, veterinarstva, socijalne zaštite te humanitarne i dobrotvorne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

 

U Prijavi je neophodno navesti i podatke o strancu: ime i prezime, uključujući i sva prijašnja imena i prezimena; imena i prezimena roditelja; datum rođenja; spol; mjesto prebivališta i adresu stanovanja u zemlji porijekla; broj, datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava; podaci o radnom mjestu, vrsti posla i uvjetima rada; broj i datum registracije privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta u Federaciji BiH; broj i datum potvrde banke o solventnosti poslodavca; naziv, broj i datum pismena koje predstavlja dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve postojeće zaposlene, uključujući i stranca (u slučaju produženja radne dozvole); broj i datum pisanog obrazloženja poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca; broj, datum i mjesto izdavanja diplome o završenom školovanju stranca, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa.

 

Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija:

 

 • pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata,
 • diplome o završenom školovanju, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa
 • Strani ulagači ili osnivači firmi i/ili osobe ovlaštene za zastupanje tih poslodavca ili obrtnici su oslobođeni obaveze nostrificiranja diplome, s tim što uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilažu ovjeren prevod diplome o završenom školovanju
 • rješenje o registraciji privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta i dr. u Federaciji BiH, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji,
 • dokaz o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun,
 • odluku o osnivanju, odnosno Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta ili drugog odgovarajućeg akta (opis radnog mjesta i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa) za poslodavca koji ima 15 i više radnih mjesta.

 

U originalnom primjerku se dostavlja:

 

 • pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca
 • dokaz o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim obaveznim
 • doprinosima za sve zaposlenike prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme,
 • dokaz o uplati administrativnih troškova i eventualno takse.

 

Uz zahtjev za produženje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija:

 

 • pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prijevod tih dokumenata,
 • ugovora o radu zaključenog na osnovu prethodno izdate radne dozvole,
 • izvoda iz sudskog registra ili potvrde nadležnog organa o obavljanju djelatnosti,
 • dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun,
 • dokaza o podmirenim poreznim obavezama i upladenim doprinosima za sve zaposlenike,
 • dokaza o uplati administrativnih troškova i eventualno takse.

 

Rokovi za izdavanje rješenja po članu 216. Zakona o upravnom postupku (ZUP) su 15, 30 i 60 dana.

 

U slučaju kada zahtjev za izdavanje radne dozvole podnose strani ulagači ili osnivači firmi i /ili osobe koje su ovlaštene za zastupanje poslodavca (direktori, izvršni direktori, prokuristi i sl.) i osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti – obrta, postupak izdavanja radne dozvole je izuzet iz određenih pravila uređenih Procedurom i može se okončati u roku od 12 dana a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl.139.ZUP-a). Radne dozvole koje se računaju u kvotu i gdje se ne vodi poseban ispitni postupak mogu se izdati u roku od 25 dana što je kraći rok
od roka utvrđenog članom 216.stav 1) ZUP-a koji iznosi 30 dana. To su situacije kada u Službi na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje zahtijeva poslodavac za zaposlenje stranca.

 

U ostalim slučajevima gdje se provodi poseban ispitni postupak i gdje su organi dužni rješenje donijeti u roku od 60 dana – čl.216. stav 2) ZUP-a Procedurom su rokovi reducirani sa 60 na 32 do 47 dana, zavisno od toga da li se provjera evidencija vrši samo na nivou kantonalne Službe ili i Službe i Federacije.