Uvjerenje o nekažnjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju

Budući da je često jedan od dokumenata koji se traži prilikom provođenja konkursne procedure za zasnivanje radnog odnosa, često se postavlja pitanje ko izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju. Budući da je mnogo slučajeva gdje građani ne znaju koja je razlika između uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, u ovom članku navešćemo i razliku između navedenih uvjerenja.

Sadržaj:

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Gdje se izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo u Bosni i Hercegovini ili privredni prijestup, izdaje policijska uprava prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva.

Razlika između uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenja o nekažnjavanju

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka je uvjerenje koje se izdaje podnosiocima zahtjeva i kojim se potvrđuje da protiv tog lica nije potvrđena optužnica niti izrečena pravosnažna presuda za krivična djela.

Uvjerenje o nekažnjavanju je uvjerenje koje se izdaje nakon uvida u službenu evidenciju kažnjavanih osoba i izdaju ga nadležne policijske uprave.

Osnovanost da se u postupku konkursne procedure za zasnivanje radnog odnosa traži Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, odnosno vođenju krivičnog postupka opširno smo pisali u jednom od ranijih članaka koji možete pronaći klikom na podebljana slova.

Postupak za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju podnosi stranka lično na šalter protokola nadležne policijske uprave uz uredno plaćenu taksu, ili putem opunomoćenika ili putem pošte gdje se može izvršiti uplata takse na žiro račun.

Taksa za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju, po informacijama kojima raspolažemo u trenutku pisanja ovoga članka, nije ista u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlika postoji i u slučaju ako stranka želi ostvariti svoje pravo u inostranstvu i ukoliko se izdaje na području Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija potrebna za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju

Savjetujemo vas da potpune informacije trebate tražiti u pisarnici nadležne policijske uprave, a informacije radi, obično je na zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju potrebno navesti razlog zbog kojeg je potrebno Uvjerenje, ime roditelja kao i djevojačko prezime majke, datum i mjesto rođenja, tačna adresa stanovanja (po Uvjerenju CIPS), kao i kontakt telefon.

Ukoliko je prebivalište podnosioca zahtjeva van BiH, uz zahtjev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, putne isprave, te kopiju rodnog lista.

Gdje se predaje zahtjev za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju

Zahtjev za Uvjerenje može se predati na protokol nadležne policijske uprave, gdje će vas obavijestiti o terminu i načinu preuzimanja Uvjerenja.

Uvjerenje se može dostaviti na adresu putem pošte, ukoliko se stranka izjasni prilikom predaje istog.

U slučaju da će stranka Uvjerenje o nekažnjavanju koristiti u pravnom prometu van Bosne i Hercegovine, potrebno ga je prevesti. Ovdje nađite odgovor na pitanje Ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika ili na strani jezik?

Osim prijevoda, moguće je da je potreban i Apostile pečat na Uvjerenje o nekažnjavanju. U tom slučaju stranka se obraća lično nadležnom Sudu. Ukoliko se ranije niste susretali sa tim pojmom, saznajte šta je Apostille pečat.

Rok važenja Uvjerenja o nekažnjavanju

Ukoliko organ nadležan za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju Pravilnikom o kaznenoj evidenciji nema propisan rok važenja Uvjerenja o nekažnjavanju, rok trajanja Uvjerenja o nekažnjavanju određuje poslodavac, odnosno firma u kojoj stranke ostvaruju svoja prava.