Gdje mogu volontirati

Gdje mogu volontirati

Volontiranje je aktivnost kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Ako ste stekli odgovarajuću stručnu spremu, sigurno se pitate: Gdje mogu volontirati?

Volontiranje se ne zasniva na ostvarivanju finansijske dobiti, te organizatori volontiranja često imaju veću korist nego štetu, ipak nije lahko dobiti volonterski angažman.

Sadržaj članka:

Šta nije volontiranje

Volontiranje  ne treba miješati sa pružanjem usluga ili aktivnostima koje je jedno lice obavezno pružiti drugom licu na osnovu zakona ili drugih propisa, izvršavanje posebnih obaveza u skladu sa sudskim odlukama i presudama, obavljanje aktivnosti koje ne organizira organizator volontiranja u skladu sa Zakonom o volontiranju, pružanje usluga ili aktivnosti uobičajenih u porodičnim, prijateljskim ili komšijskim odnosima, pružanje usluga ili aktivnosti koje se odnose na besplatno i nepovratno davanje imovine, novca i besplatno davanje na upotrebu pokretne ili nepokretne imovine, dobrovoljno volontiranje koje je u suprotnosti sa Ustavom i drugim propisima.

Ko može biti organizator volontiranja

Volontiranje u Federaciji BiH organizira organizator volontiranja. Organizator dugoročnog volontiranja može biti isključivo:

a) organ uprave, upravna organizacija, organ izvršne vlasti, organ zakonodavne vlasti,
ombudsmen, organ sudske vlasti, tužilaštvo, pravobranilaštvo, ustanova za
izvršenje krivičnih sankcija, zatvor i organ za prekršaje Federacije, kantona, grada i općine,

b) javna ustanova,

c) pravno lice registrirano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

Institucije koje organizuju volontiranje u svojim internim aktima trebale bi imati propisano koliko volontera i u kojem periodu primaju na volonterski rad, te ostale uslove pod kojima se volontiranje organizuje.

Organizator volontiranja mora biti akreditiran od Ministarstva pravde za organiziranje dugoročnog volontiranja.

Veoma je bitno naglasiti da nije dozvoljeno volontiranje kojim se zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu, kao i volontiranje koje zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršioci poslova na osnovu ugovora o djelu, a što je veoma čest slučaj.

Volontiranje duže od 40 sati sedmično nije dozvoljeno, a volonter koji obavlja dugoročno volontiranje ima pravo na odmor u trajanju od najmanje dva radna dana mjesečno. Zabranjeno je volontera iskorištavati i zloupotrebljavati sa ciljem sticanja ili povećanja profita.

Maloljetno lice sa navršenih 15 godina i starije maloljetno lice može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu saglasnost zakonskog zastupnika.

Volonter ne može volontiranje uvjetovati ispunjenjem neke usluge (davanje, činjenje, propuštanje ili trpljenje) ili sticanjem imovine, novčane naknade ili koristi. Novčanom naknadom ili imovinskom koristi za volontere ne smatraju se sljedeće novčane naknade troškova volontiranja:

a) računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje,

b) novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i ishrane koji nastanu u vezi
sa volontiranjem,

c) računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova ishrane, zbrinjavanja i obuke
životinje u vlasništvu volontera koja učestvuje u aktivnostima volontiranja,

d) novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i vakcina primljenih u svrhu
obavljanja volontiranja,

e) novčane naknade isplaćene za troškove obuke van školskog sistema potrebne za volontiranje,

f) računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi sa
izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti,

g) novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volontera za slučaj smrti, fizičke povrede ili profesionalne bolesti tokom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja
odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili trećeg lica,

h) džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne prelazi iznos od
75% dnevnice propisane za državne službenike,

i) novčana naknada isplaćena za pribavljanje dokumenata ili plaćanje administrativnih taksi
nužnih za omogućavanje volontiranja,

j) isplaćeni novčani iznosi dobitnicima nagrade za volontiranje.

Dugoročno volontiranje u struci priznaje se kao radno iskustvo. Radno iskustvo stečeno dugoročnim volontiranjem dokazuje se potvrdom o volontiranju koju izdaje Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje volontiranja.

Pročitajte i koja je razlika između radnog iskustva i radnog staža.

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju zaključuje se u pisanom obliku prije početka volontiranja. 

Ugovorom o volontiranju volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obaveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.

Ugovor o volontiranju može imati potpis i drugih ugovornih strana koje imaju posebne interese za specifični oblik volontiranja.

Prava na novčane naknade definiraju se ugovorom o volontiranju. Novčane naknade volontera smatraju se dohotkom u smislu Zakona o porezu na
dohodak Federacije BiH.

Kako ugovor o volontiranju prestaje

Ugovor o volontiranju prestaje:

a) danom pravomoćnosti odluke o lišavanju radne sposobnosti za volontera u slučaju kad su u
potpunosti lišeni radne sposobnosti,

b) danom pravomoćnosti odluke o djelimičnom lišavanju radne sposobnosti za volontera koji je
djelimično lišen radne sposobnosti,

c) kad volontiranje prelazi obim radne sposobnosti volontera, a na zahtjev volontera ili
organizatora volontiranja,

d) kad organizator volontiranja prestane djelovati bez pravnog nasljednika,

e) istekom roka na koji je ugovor zaključen ili ispunjenjem ugovora,

f) jednostranim raskidom ugovora volontera, odnosno lica koja ga izdržavaju ili zakonski zastupaju,

g) iz drugih razloga određenih ugovorom o volontiranju,

h) u drugim slučajevima određenim ovim zakonom,

i) sporazumnim raskidom.

Organizator volontiranja može raskinuti ugovor o volontiranju:

a) kad prestane potreba za volontiranjem,

b) kad nije u mogućnosti osigurati uvjete za daljnje volontiranje,

c) kad utvrdi da volonter ne ispunjava ugovorene obaveze,

d) kad volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnika volontiranja,

e) u slučajevima kršenja dopunskih etičkih pravila donesenih za pojedine oblike volontiranja,

f) kad se završe aktivnosti određene ugovorom o volontiranju.

U slučaju prestanka ugovora o volontiranju nakon pravomoćne odluke o djelimičnom lišavanju radne sposobnosti, zaključuje se novi ugovor na preostali dio radne sposobnosti.

Potvrda o volontiranju

Potvrdu o volontiranju izdaje organizator volontiranja na zahtjev volontera. Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o periodu volontiranja, kratak opis volonterskih aktivnosti, te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja.

Potvrda o volontiranju, sadrži potpis lica ovlaštenog za zastupanje organizatora volontiranja kojim se potvrđuje tačnost navedenih podataka. Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje volontiranja, na zahtjev volontera, izdaje potvrdu o svim njegovim evidentiranim dugoročnim volontiranjima.

Na odnose iz ugovora o volontiranju koji nisu uređeni ovim zakonom supsidijarno se primjenjuju opći propisi obligacionog prava.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.