Kako osnovati obrt

Iako je svijet pogođen jednom od najtežih zdravstvenih kriza u historiji čovječanstva, ipak je mnogo onih koji se svaki dan pitaju kako osnovati obrt.

POSTUPAK PRILIKOM OTVARANJA OBRTA, DJELATNOSTI SRODNIH OBRTU I SAMOSTALNIH ZANIMANJA

Za otvaranje vlastite/samostalne radnje ili za bavljenje vlastitom djelatnošću/zanimanjem morate imati odobrenje za rad nadležnog registarskog organa.

Za dobijanje rješenja – odobrenja najprije treba da saznate koji je nadležni registarski organ koji odobrava i izdaje rješenje za rad u djelatnosti kojom ste se odlučili baviti.
Nadležni registarski organ može biti općina, ministarstvo, advokatska komora i slično. Službenik nadležnog registarskog organa će vas uputiti ili dati popis akata koje morate pribaviti i priložiti uz zahtjev kako biste dobili traženo odobrenje. Riječ je, najčešće, o slijedećoj dokumentaciji:

 Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ukoliko ste stranac),
 Uvjerenje o nekažnjavanju,
 Uvjerenje o zdravstvenom stanju,
 Uvjerenje o stanju poreznih obaveza,
 Dokaz o uplati takse (visina takse je različita i zavisi od vrste registarskog organa),
 Dokaz o pravnom osnovu za korištenje poslovnog prostora gdje se obavlja djelatnost, ukoliko je za tu djelatnost prostor obavezan, (to može biti ugovor o zakupu, izjava o ustupanju, dokaz o vlasništvu),
 Dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je predviđena odgovarajuća stručna sprema, majstorski ili neki drugi ispit),
 Radnu dozvolu ili dokaz da ste oslobođeni obaveze posjedovanja radne dozvole, ukoliko ste stranac.

Ako ste uz zahtjev za izdavanje rješenja/odobrenja za rad koji ste predali nadležnom registarskom organu priložili i svu potrebnu dokumentaciju, dobićete rješenje za obavljanje djelatnosti.
Kada ste dobili rješenje/odobrenje za rad, potrebno je da isto kopirate u više primjeraka jer će vam u svakoj instituciji dalje tražiti kopiju tog rješenja. Također, u obavezi ste da izradite pečat na kojem će biti ispisana firma onako kako je određena rješenjem.

POSTUPAK DODJELE FJIB-A I POREZNA REGISTRACIJA

Uroku od 5 radnih dana od dana registracije kod nadležnog registracijskog organa, odnosno dobivanja rješenja/odobrenja za rad, obavezni ste pokrenuti postupak porezne registracije.
Ovaj postupak se pokreće podnošenjem Obrazca POR – 503 (možete ga pronaći na web stranici Porezne uprave u rubrici pod nazivom „OBRASCI“ – www.pufbih.ba) nadležnom Odsjeku za registraciju pri Kantonalnom poreznom uredu u čiju nadležnost spada lokacija sjedišta, odnosno, ukoliko nemate sjedište, u čiju nadležnost spada poslovni prostor ili stambeni prostor iz kojeg se upravlja poslovnim aktivnostima. Navedeni obazac potrebno je popuniti, te priložiti sljedeću dokumentaciju:

 Dokument izdat od nadležnog registarskog organa kojim se potvrđuje osnivanje – original ili ovjerena kopija (npr. Rješenje ili Odobrenje za rad)
 Ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice i kad postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga – original ili ovjerena kopija
 Dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora – original ili  ovjerena kopija (npr. Ugovor o zakupu ili ZK izvadak ukoliko je prostor u Vašem vlasništvu)
 Identifikacioni dokument (na uvid) ili punomoć za podnosioca u koliko prijavu u ime Vas podnosi neko drugi – original ili ovjerena kopija

Ukoliko po prijemu prijave Porezna uprava utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih registracija ne može biti izvršena, obavijestit će Vas da u roku od 3 radna dana otklonite nedostatke ili će u protivnom smatrati da prijava nije ni podnesena. Ukoliko se na osnovu uredno podnesenog Obrazca i dokumentacije utvrdi da su ispujeni svi uslovi, Porezna uprava će dodijeliti FJIB, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana. U roku od 7 dana od dana dobivanja Uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je podnijeti “Prijavu za razvrstavanje po djelatnosti poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta” ili RPS, neposredno nadležnoj službi Federalnog zavoda za statistiku.

Uz prijavu na obrascu RPS, potrebno je prilažiti kopiju dokumenta izdatog od nadležnog registarskog organa kojim se potvrđuje osnivanje (rješenje/odobrenje). Ukoliko je Vaša prijava za razvrstavanje potpuna, Zavod izdaje obavještenje u roku od 3 dana od dana prijema prijave.

OTVARANJE ŽIRO-RAČUNA, PRIJAVA VLASNIKA I ZAPOSLENIKA, POREZNA KARTICA I FISKALIZACIJA

Nakon što je okončan postupak porezne registracije i razvrstavanja, da biste otpočeli sa radom, potrebno je da otvorite i žiro-račun u poslovnoj banci. Svaka banka ima sopstvenu procedure i potrebnu dokumentaciju za otvaranje žiro-računa. Slijedeći korak je obaveza prijave vlasnika i zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, naplate i kontrole doprinosa Porezne uprave Federacije BiH. Prijavu zaposlenika vršite u Poreznoj ispostavi prema sjedištu obrta, a na osnovu Ugovora o radu i popunjenog obrasca JS 3100. Kako bi vlasnik obrta/slobodnih zanimanja i zaposlenici ostvarili pravo na lične odbitke potrebno je da, svaki, pojedinačno, predaju Zahtjev za izdavanje porezne kartice (obrazac PK – 1001) nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH, prema svom prebivalištu, i dokumentaciju u skladu sa Uputstvom FMF-a (http://www.fmf.gov.ba/info/2008/11122008.htm).
Inače, vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti, ostvaruje pravo na mumanjenje poreza na dohodak, po osnovi ličnog odbitka nakon isteka godine, a zaposlenik odmah od početka rada, ukoliko su od Porezne uprave pribavili poreznu karticu. Poslije prijave zaposlenika ili paralelno sa njom, treba da provedete aktivnosti propisane Zakonom o fiskalnim sistemima:

 Nabaviti fiskalni uređaj,
 Sa ovlaštenim servisom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci svog fiskalnog sistema,
 Popuniti i ovjeriti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF), te ga predati ovlaštenom servisu, koji isti, u njegovo ime, šalje Poreznoj upravi,

 Putem ovlaštenog servisa podnijeti zahtjev i potpisati ugovor o korištenju GPRS usluga sa nekim od telekomunikacijskih operatera ili mdrugih subjekata koji osiguravaju GPRS mrežu.

Za više informacija u vezi sa procesima fiskalizacije i vašim obavezama u vezi s tim možete se informisati na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba.

Nakon što ste uspješno okončali postupak fiskalizacije, stekli ste sve uslove za obavljanje vlastite/samostalne djelatnosti u skladu sa svim propisima možete nesmetano otpočeti sa radom.

Ovo su osnovne smjernice o tome kako osnovati obrt, a prije nego što počnete poslovati, potrudite se da se upoznate sa svim propisima iz te oblasti kako biste izbjegli odgovornost

Porezna uprava FBiH na svojoj stranici objedinila je relevantne propise iz ove oblasti, te vas upućujemo da istu pogledate ukoliko imate nedoumica kako postupiti u određenoj situaciji.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI