Ugovor o djelu

Ugovor o djelu

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor o djelu zaključuje se sa izvođačem radova. Ugovor o djelu zaključuje se radi obavljanja određenog posla kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Naručilac se obavezuje da mu za posao koji uradi plati naknadu. Ugovor o djelu se veoma često, nekada iz neznanja, a često i svjesno zloupotrebljava, te se koristi umjesto ugovora o radu. U ovome članku pišemo na temu Ugovor o djelu.

Sadržaj:

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Zloupotreba ugovora o djelu

Iako to nije predmet ovoga članka, imajući u vidu prethodnu napomenu o tome kako se ugovor o djelu zloupotrebljava, skrenućemo pažnju na jednu bitnu stvar.

Zaključivanje ugovora o djelu za poslove za koje se zaključuju ugovori radno-pravnog karaktera, moglo bi se smatrati izbjegavanjem angažovanja radnika po osnovu ugovora o radu, odnosno o radu „na crno“.

Rad na crno ima mnogo posljedica o kojima ugovorne strane trebaju razmišljati.

Šta je Ugovor o djelu

Ugovor o djelu po definiciji je građansko-pravni ugovor. Ugovorom o djelu se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravka neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to ugovorenu pravičnu nadoknadu.

Bitni elementi Ugovora o djelu

U skladu s tim, bitni elementi ugovora o djelu su:

  • djelo koje nastaje kao rezultat rada i
  • naknada koja se za to isplaćuje,

a subjekti ugovora su:

  • naručitelj i
  • izvođač posla.

Ugovor o djelu, obaveze izvođača posla

Izvođač posla koji izrađuje određenu stvar po osnovu ugovora o djelu je dužan izvršiti djelo onako kako je ugovoreno i po pravilima struke ili oblasti na koju se to djelo odnosi.

U skladu sa ugovorom, dužan je izvršiti ga za određeno vrijeme, a ako ono nije određeno, onda za razumno vrijeme koje se u redovnom prometu podrazumjeva ili smatra razumnim za posao koji je ugovoren.

Za subjekte ugovora je značajno znati da ako iz same prirode posla drugačije ne proizlazi, izvođač nije dužan posao obaviti lično, ali odgovara naručitelju za izvršenje posla. Uzmimo za primjer određenog slikara koji se obavezuje izraditi određeno umjetničko djelo. Ako je naručilac angažovao izvršioca zbog određenih ličnih karakteristika, stila, umijeća ili iz nekog drugog ličnog razloga, onda niko umjesto njega te poslove ne može obaviti.

Ukoliko to nije slučaj, izvođač radova odgovara za osobe koje su po njegovom nalogu radile na poslu koji je preuzeo kao da ga je sam izvršio.

Raskid ugovora o djelu

U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ako se u toku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uslova ugovora, te je izvjesno da će izvršeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvo­đača na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obavezama i postignutim dogovorom/ugovorom.

Ako izvođač do isteka toga roka ne postupi po zahtjevu naručitelja, ovaj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

Kada strane odrede da je izvršenje djela u određenom roku bitan sastojak ugovora, a izvođač je u zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla u tolikoj mjeri da je očito da ga neće završiti u roku, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

On to pravo ima i onda kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takvog zakašnjenja naručitelj očito ne bi imao interes za ispunjenje ugovora.

Ukoliko je to moguće i odgovara prirodi posla, naručitelj ima pravo i na davanje uputa za izvršenje posla, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu je značajna i zbog činjenice da za rad po ugovoru o djelu nije bitno je li ta osoba u radnom odnosu, nezaposlena ili penzioner, ali i zbog poreznog tretmana. Na ovome LINK-u možete naći kalkulator za obračun poreza za ugovor o djelu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za ugovor o djelu je bitno da izvršilac posla obavlja radove radi nastanka djela, odnosno da obavlja poslove koji imaju obilježja ugovora o djelu.

Objekat obaveze izvođača je rezultat rada, npr. izrada određenog video materijala, a ne sam proces izrade. Zato je odnos koji nastaje, za razliku od ugovora o radu, po ugovoru o djelu obično kratkotrajan, a jedna od njegovih karakteristika je samostalnost izvršioca u izvođenju radova.

Nakon što je posao zbog kojeg je ugovor zaključen izvršen, odnosno nakon što je nastalo predmetno djelo, izvođač radova dužan je predati rezultat rada.

Međutim, ukoliko zbog uzroka na koji izvođač nema utjecaj to nije moguće, izvođač neće biti dužan djelo isporučiti.

Naručitelj je dužan primiti djelo, pregledati ga i obavijestiti izvođača o nedostacima.

Za skrivene nedostatke izvođač odgovara ako se pojave u roku od dvije godine od preuzimanja djela.

Dužnost je naručitelja da nakon pregleda i odobrenja djela isplatiti ugovorenu ili na drugi način određenu naknadu.