Ugovor o djelu

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor o djelu zaključuje se sa izvođačem radova, a radi obavljanja određenog posla kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično, a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu. Ugovor o djelu se veoma često, nekada iz neznanja, a često i svjesno zloupotrebljava, te se koristi umjesto ugovora o radu. U ovome članku pišemo na temu Ugovor o djelu.

Iako to nije predmet ovoga članka, imajući u vidu prethodnu napomenu o tome kako se ugovor o djelu zloupotrebljava, napominjemo da bi se zaključivanje ugovora o djelu za poslove za koje se zaključuju ugovori radno-pravnog karaktera, moglo smatrati izbjegavanjem angažovanja radnika po osnovu ugovora o radu, odnosno o radu „na crno“, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze.

Ugovor o djelu po definiciji je građansko-pravni ugovor kojim se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravka neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to ugovorenu pravičnu nadoknadu.

U skladu s tim, bitni elementi ugovora o djelu su djelo koje nastaje kao rezultat rada i naknada koja se za to isplaćuje, a subjekti ugovora su naručitelj i izvođač posla.

Ugovor o djelu – obaveze izvođača posla

Izvođač posla koji izrađuje određenu stvar po osnovu ugovora o djelu je dužan izvršiti djelo onako kako je ugovoreno i po pravilima struke ili oblasti na koju se to djelo odnosi.

U skladu sa ugovorom, dužan je izvršiti ga za određeno vrijeme, a ako ono nije određeno, onda za razumno vrijeme koje se u redovnom prometu podrazumjeva ili smatra razumnim za posao koji je ugovoren.

Za subjekte ugovora je značajno znati da ako iz same prirode posla drugačije ne proizlazi, izvođač nije dužan posao obaviti lično, ali odgovara naručitelju za izvršenje posla. Uzmimo za primjer određenog slikara koji se obavezuje izraditi određeno umjetničko djelo. Ako je naručilac angažovao izvršioca zbog određenih ličnih karakteristika, stila, umijeća ili iz nekog drugog ličnog razloga, onda niko umjesto njega te poslove ne može obaviti.

Ukoliko to nije slučaj, izvođač radova odgovara za osobe koje su po njegovom nalogu radile na poslu koji je preuzeo kao da ga je sam izvršio.

Ugovor o djelu – raskid ugovora

U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ako se u toku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uslova ugovora, te je izvjesno da će izvršeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvo­đača na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obavezama i postignutim dogovorom/ugovorom.

Ako izvođač do isteka toga roka ne postupi po zahtjevu naručitelja, ovaj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

Kada strane odrede da je izvršenje djela u određenom roku bitan sastojak ugovora, a izvođač je u zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla u tolikoj mjeri da je očito da ga neće završiti u roku, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

On to pravo ima i onda kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takvog zakašnjenja naručitelj očito ne bi imao interes za ispunjenje ugovora.

Ukoliko je to moguće i odgovara prirodi posla, naručitelj ima pravo i na davanje uputa za izvršenje posla, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu je značajna i zbog činjenice da za rad po ugovoru o djelu nije bitno je li ta osoba u radnom odnosu, nezaposlena ili penzioner, ali i zbog poreznog tretmana. Na ovome LINK-u možete naći kalkulator za obračun poreza za ugovor o djelu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za ugovor o djelu je bitno da izvršilac posla obavlja radove radi nastanka djela, odnosno da obavlja poslove koji imaju obilježja ugovora o djelu.

Objekat obaveze izvođača je rezultat rada, npr. izrada određenog video materijala, a ne sam proces izrade. Zato je odnos koji nastaje, za razliku od ugovora o radu, po ugovoru o djelu obično kratkotrajan, a jedna od njegovih karakteristika je samostalnost izvršioca u izvođenju radova.

Nakon što je posao zbog kojeg je ugovor zaključen izvršen, odnosno nakon što je nastalo predmetno djelo, izvođač radova dužan je predati rezultat rada, osim ako ga, zbog uzroka na koji izvođač nema utjecaj, nije moguće isporučiti.

Naručitelj je dužan primiti djelo, pregledati ga i obavijestiti izvođača o nedostacima, a za skrivene nedostatke izvođač odgovara ako se pojave u roku od dvije godine od preuzimanja djela.

Dužnost je naručitelja da nakon pregleda i odobrenja djela isplatiti ugovorenu ili na drugi način određenu naknadu.


About the author