Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Krivičnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava koja će vam zasigurno biti od koristi u procesu učenja i pripreme za Pravosudni ispit.

Pisali smo i o tome kako položiti Pravosudni ispit, što može biti dobra polazna osnova i motivacija za proces koji jeste izazovan, ali ne mora biti težak i deprimirajući. Možda baš u tom članku pronađete nešto što će vas dodatno motivisati i povesti na put uspjeha.

Prije nego što počnete sa čitanjem pitanja, molimo vas da pročitate Odricanje od odgovornosti/Disclaimer.

1. Šta je predmet Krivičnog prava, šta se njime uređuje?
2. Šta čini krivično-pravno zakonodavstvo u BiH?
3. Ko je dijete u smislu Krivičnog zakona i zašto je to važno?
4. Ko je maloljetnik u smislu Krivičnog zakona i zašto je to važno?
5. Teritorija FBiH u smislu Krivičnog zakona i zašto je to važno?
6. Vremensko važenje zakona? Pravila blažeg kažnjavanja?
7. Načelo zakonitosti?
8. Vrste krivično-pravnih sankcija?
9. Zastarjelost (definicija, vrste, kada počinje teći, prekid, obustava)?
10. Šta je to krivično djelo? Jesu li samo krivično djelo protivpravno ponašanje?
11. Elementi krivično djelo? Subjekti krivičnog djela?
12. Blanketne dispozicije?
13. Načini izvršenja krivičnog djela? Činjenjem i nečinjenjem – obrazložiti!
14. Prava i neprava krivična djela nečinjenja?
15. Kakva je posljedica izvršenja krivičnog djela nečinjenjem?
16. Vrijeme izvršenja krivičnog djela i zašto je to važno?
17. Mjesto izvršenja krivičnog djela i zašto je to važno?
18. Beznačajno djelo – definicija i uslovi? Kakvu odluku donosi sud?-OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU
19. Nužna odbrana (definicija, kakva je presuda, prekoračenje – kakva je presuda)?
20. Srazmjernost napada i odbrane kod instituta nužne odbrane?
21. Putativna nužna odbrana (definicija i kako se rješava pitanje krivične odgovornosti)?
22. Primjer: Dvojica se dogovore da se potuku, nastane zabranjena posljedica – može li se pozivati na NO? – Ne može, zato što ovdje postoji dvostrani napad, a iz definicija NO proizilazi da NO postoji ako je napad jednostran, odnosno ne postoji protivpravnost napada!!!
23. Umišljaj?
24. Nehat?
25. Pokušaj krivičnog djela i odgovornost-kažnjavanje za pokušaj?
26. Svršeni i nesvršeni pokušaj?
27. Razlika između pokušaja i dobrovoljnog odustanka?
28. Saizvršilaštvo? Može li se dogovoriti konkludentnim radnjama i kako?
29. Podstrekavanje kao oblik saučesništva? Koje su to radnje podstrekavanja? Kako se kažnjava? Može li se kazniti za djelo koje nije ni pokušano?
30. Sadržaj pojma krivične odgovornosti? Uračunljivost? Samoskrivljena neuračunljivost?
31. Stvarna i pravna zabluda?
32. Opšti oblik odgovornosti za krivnju?
33. Šta je to uvjetni otpust?
34. Uslovna osuda?
35. Opoziv uslovne osude? Rokovi za opoziv?
36. Opoziv uvjetnog otpusta – o čemu sud treba voditi računa?
37. Svrha kažnjavanja?
38. Vrste kazni?
39. Kazna zatvora?
40. Rad za opće dobro na slobodi?
41. Novčana kazna? Da li se može prinudno naplatiti?
42. Opća pravila za odmjeravanje kazne?
43. Odmjeravanje kazne osuđenoj osobi?
44. Osnovna razlika između odmjeravanja i ublažavanja kazne? Osnovni oblici ublažavanja kazne?
45. Razlika između općeg min. i max. i posebnog min. i max.?
46. Da li zakon predviđa neka posebna pravila pri odmjeravanju kazne – olakšavajuće i otežavajuće okolnosti?
47. Ublažavanje kazne?
48. Sticaj krivičnih djela?
49. Pravila za izricanje kazne kod sticaja?
50. Produženo krivično djelo?
51. Amnestija? Abolicija? Da li osoba na koju se odnosi sudsko rješenje izdato na osnovu amnestije može uspješno izjavitit žalbu (želi da dokaže da nije kriv!)? Ne može, jer za tim de fakto nema potrebe, smatra se nevinim.
52. Mjere obezbjeđenja?
53. Maloljetnički zatvor – uslovi za izricanje i koliko traje?
54. Kazne za pravne osobe?
55. Inkvizitorski krivični postupak?
56. Načelo pretpostavka nevinosti?
57. Načelo In dubio pro reo?
58. Načelo NE BIS IN IDEM?
59. Načelo legaliteta krivično gonjenja? Oportunitet?
60. Načelo zakonitosti dokaza?
61. Načelo akuzatornosti?
62. Načelo jednakosti u postupanju? Na koga se odnosi?
63. Načelo pravo na suđenje bez odlaganja?
64. Načelo mutabiliteta?
65. Pravo na suđenje bez odlaganja?
66. Vrste načela KP-a? Da li se uvijek mogu ostvariti u punom obimu?
67. Osumnjičeni, optuženi, osuĐeni?
68. Ko su stranke u krivičnom postupku?
69. Procesni subjekti i učesnici u postupku?
70. Mjesna nadležnost suda? Sastav suda?
71. Ko odlučuje po zahtjevu za ponavljanje postupka?
72. Prenošenje mjesne nadležnosti?
73. Unakrsno, direktno i dodatno ispitivanje?
74. Pravo „siromašnog“ na branitelja?
75. Obligatorna odbrana? Ko može biti branitelj?
76. Rekonstrukcija događaja?
77. Vještačenje? Ko vještači? Kada se određuje?
78. Okončanje istrage? Rok? Šta mora sačiniti?
79. Dokazno sredstvo „saslušanje svjedoka“?
80. Koja lica ne mogu biti saslušana kao svjedoci?
81. Imunitet svjedoka?
82. Kada sud mora odrediti vještačenje?
83. Posebne istražne radnje?
84. Ko određuje pritvor u fazi istrage?
85. Privilegovani svjedoci? Kada svjedok ne mora odgovarati na postavljena pitanja?
86. Opšti uslovi za određivanje pritvora?
87. Pritvor nakon potvrđivanja optužnice?
88. Ko određuje pritvor u fazi istrage? Ko ga produžava?
89. Mjere za obezbjeđenje prisustva? Jemstvo? Na šta ono glasi i u čemu se sastoji? Šta biva ako pobjegne? Šta biva ako se sprema za bjekstvo?
90. Nedolazak branitelja na glavni pretres? Posljedice?
91. Vezanost presude za optužbu?
92. Izjašnjenje o krivnji?
93. Razmatranje izjave o krivnji? Koji je opšti uslov za njeno prihvatanje?
94. Imovinsko-pravni zahtjev? Šta može biti predmet imovinsko-pravnog zahtjeva?
95. Vrste presuda?
96. Kazneni nalog?
97. Procesna presuda? Kada će se izreći?
98. Kada će sud donijeti oslobađajuću presudu?
99. Kada će sud donijeti presudu kojom se optužba odbija?
100. Tajnost vijećanja i glasanja? Ko prisustvuje vijećanju i glasanju? Ko je najodgovornija osoba i za šta se stara? Šta se događa ukoliko dođe do nesuglasja u određivanju krivično-pravne sankcije?
101. Pravo na žalbu? Rok? Specifičnost vezana za rok? Ovlaštene osobe?
102. Žalbeni osnovi? Ako uvaži žalbu, kakve su mu mogućnosti?
103. Kada će se žalba podnijeti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja? Ako se utvrdi takvo stanje, kakvu će sud odluku donijeti?-UKINUTI
104. Kada će II st. sud preinačiti I st. presudu?
105. Granice ispitivanja I st. presude u žalbenom postupku?
106. Zabrana „reformatio in peius“?
107. Kada se može ponoviti postupak na štetu optuženog?
108. Kada je dozvoljena žalba na II st. presudu?
109. ZOBS – Nepropisna i nepodešena brzina kretanja?