Pravosudni ispit FBiH - Porodično pravo

Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo (“Službene novine FBiH” 84/18) polaže se u skladu sa Programom koji utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polažu pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje.

Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita, ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u Programu.

Pisali smo i o tome kako položiti Pravosudni ispit, što može biti dobra polazna osnova i motivacija za proces koji jeste izazovan, ali ne mora biti težak i deprimirajući. Možda baš u tom članku pronađete nešto što će vas dodatno motivisati i povesti na put uspjeha.

U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Porodičnog prava u skladu sa Programom.

NAPOMENA: Dužni ste pratiti izmjene i dopune zakona. Pravniblog.com ne odgovara za štetu nastalu primjenom bilo kojeg dijela stranice.

 Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

  1. Gradivo i pravni izvori

1.1. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.: 35/05, 41/05, 31/14)

1.2. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (“Službene novine FBiH” br.: 20/13)

NAPOMENA: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s kojeg dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje Pravosudnog ispita.

2. PRIJEDLOG LITERATURE

2.1. Bariša Čolak, Građansko pravo prema Programu pravosudnog ispita “Službeni list BiH” Sarajevo, 2015. godine

2.2. Publikacija “Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine/Obiteljski zakon FBiH – Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Priređivač Đemaludin Mutapčić, Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo 2005. godine

2.3. Po izboru kandidata

Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa  između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i drugih srodnika po krvi i usvojenju, te odnosa starateljstva.

Porodično pravo može odrediti kao skup pravnih normi koje regulišu porodične odnose i porodicu kao cjelinu.

Predmet porodičnog prava su odnosi regulisani i zaštićeni porodičnim pravom. Prvenstveno su to porodičnopravni odnosi i porodica kao cjelina. Međutim, porodica kao cjelina nema pravni subjektivitet, već su samo njeni članovi subjekti prava.