Cijene advokatskih usluga

Cijene advokatskih usluga

Cijene advokatskih usluga u FBiH propisane su Advokatskom tarifom FBiH, odnosno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata. Tarifa je donesena na osnovu člana 31. Zakona o advokaturi Federacije BiH i člana 41. Statuta Advokatske komore FBiH na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj, a na osnovu odobrenja Ministarstva Pravde FBiH.

U ovom članku obrađujemo cijene advokatskih usluga u parničnom postupku.

Ko je advokat

Advokat je diplomirani pravnik koji je položio pravosudni ispit, upisan je u imenik nadležne advokatske komore i obavlja advokatsku djelatnost. Posao advokata podrazumijeva rješavanje, uglavnom tuđih, pravnih problema. Ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). Ovaj članak sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz vaše regije, grada ili općine.

Spisak advokata

Ovaj spisak advokata dio je spiska advokata regionalnih komora u Federaciji Bosne i Hercegovine i ažuran je u trenutku pisanja ovoga članka. Preuzet je sa stranice Advokatske/Odvjetničke komore FBiH.

Pravni blog ne odgovara za ažurnost ove liste, te je moguće da u međuvremenu dođe do određenih promjena, u smislu da neki od advokata koji su trenutno na listi više ne budu aktivni, ili da se na listu upišu drugi advokati.

Cijena advokatskih usluga

Pravo je složena disciplina koja obuhvata mnoge aspekte ljudskih aktivnosti i odnosa. Kada se suočimo s pravnim pitanjima ili problemima, često se oslanjamo na stručnjake u pravnom području, obično advokate, kako bismo dobili pomoć u razumijevanju zakona i pravnu podršku.

Međutim, cijena advokatskih usluga često izaziva kontroverze u smislu visine tarife za određene usluge i zabrinutost kod mnogih ljudi da li će biti u mogućnosti finansirati troškove advokatskog zastupanja.

U ovom članku ćemo istražiti kako se cijene advokatske usluge određuju i šta bi klijenti trebali imati na umu prilikom odabira i vrednovanja pravnog rada.

Ugovor između advokata i klijenta

Ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama ove Tarife.

To u praksi znači da advokat svoju nagradu obračunava u skladu sa Advokatskom tarifom u slučaju kada „pismenim ugovorom“ sa svojim klijentom nije dogovorio da će obračunati drugačije. To obično bude više od onoga što je propisano Tarifom za određenu vrstu postupanja.

Kada pregovarate o advokatskoj tarifi putem ugovora s advokatom, važno je slijediti određene korake kako biste osigurali pravedan dogovor. Evo nekoliko smjernica o tome kako postupiti:

Razmislite o svojim potrebama i budžetu: Definirajte svoje specifične potrebe i očekivanja od advokata. Razmislite o vrsti usluga koje tražite i svojim finansijskim mogućnostima.

Istražite tržište: Informišite se o prosječnim cijenama advokatskih usluga u vašem području. To će vam pomoći da bolje razumijete šta je razumno i prihvatljivo prilikom pregovaranja o tarifi s advokatom.

Komunicirajte otvoreno: Razgovarajte s advokatom o vašim očekivanjima i finansijskim mogućnostima. Budite otvoreni u vezi s tim koliko ste spremni platiti za usluge i koje uslove smatrate prihvatljivima.

Jasno definišite tarifu i obim usluga: Ugovor treba jasno definisati tarifu koju ćete plaćati advokatu. Osim toga, treba detaljno opisati obim usluga koje će biti obuhvaćene tom tarifom. To će osigurati da i vi i advokat imate jasan uvid u što je obuhvaćeno ugovorom.

Razmotrite moguće varijacije: Pregovarajte o mogućim opcijama plaćanja, kao što su tarifa po satu, fiksni iznos ili kombinacija oba. Također, možete razmotriti mogućnost postavljanja ograničenja u pogledu ukupnog iznosa koji ćete platiti.

Potpišite pisani ugovor: Kada postignete dogovor o tarifi i uslovima, važno je da sve to bude dokumentovano u pisanoj formi. Potpišite ugovor kako biste osigurali jasnoću i zaštitu interesa obje strane.

Osnovica za obračunavanje u parničnom postupku

Kao osnovica za određivanje nagrade u parničnom postupku primjenjuje se sljedeća tabela, u zavisnosti od vrijednosti spora:

Vrijednost spora       Pripadajući bodovi

1,00 –         5.000,00  KM       80  bodova

5.001,00 –       10.000,00  “         120  “

10.001,00  –     30.000,00  “       240  ”

30.001,00  –      50.000,00  “         360  ”

50.001,00  –      75.000,00  “         480  ”

75.001,00  –     100.000,00  “       600  ”

100.001,00  –   1,000.000,00  “      600 + 4 boda za svakih započetih 1.000,00 KM preko 100.000,00 KM

1,000.001,00 –  5,000.000,00  “     4.400 + 2 boda za svakih započetih 1.000,00 KM preko 1,000.000,00 KM

preko 5,000.000,00 KM               12.400 + 1 bod za svakih započetih 1.000,00 KM preko 5,000.000,00 KM

Vrijednost boda

Vrijednost boda iznosi 3 KM.

Upravni odbor Advokatske komore F BiH utvrđuje vrijednost boda uz naknadno odobrenje Federalnog ministarstva pravde.

Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu narednog dana nakon objave u “Službenim novinama Federacije BiH”

Osnovica za obračunavanje preračunata u novcu

   Vrijednost spora                         CIJENA nagrade
1,00  –             5.000,00   KM      ”             240   KM
5.001,00  –          10.000,00      “                    360   KM        
10.001,00  –         30.000,00     “                    720   KM        
30.001,00  –         50.000,00      “                   1.080 KM        
50.001,00  –         75.000,00      “                   1.440 KM        
75.001,00  –        100.000,00     “                  1.800 KM        
100.001,00  –       1,000.000,00   “                 1.800 KM + 12 KM za svakih započetih 1.000,00 KM
preko 100.000,00 KM
1,000.001,00 –      5,000.000,00   “              13.200 KM + 6 KM za svakih započetih 1.000,00 KM

Obračunavanje pojedinih radnji u postupku

Prilikom obračunavanja pojedinih radnji u postupku, advokatu pripada:

100% nagrade

100%  nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. sastav tužbe (nagrada za sastav tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje) ili sastav odgovora na tužbu (nagrada za sastav odgovora na tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njegovo sačinjavanje, kao i za otklanjanje posljedica njegovog nepodnošenja u predviđenom roku, te eventualnog postavljanja protivtužbenog zahtjeva);
 2. zastupanje tužitelja ili tuženog na pripremnom ročištu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na pripremnom ročištu). U slučaju ponovljenog postupka, nakon ukidajuće drugostepene odluke, punomoćnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno pripremno ročište;
 3. zastupanje tužitelja ili tuženog na ročištu za glavnu raspravu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na ročištu za glavnu raspravu) U slučaju ponovljenog postupka nakon ukidajuće drugostepene odluke, punomoćnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno ročište za glavnu raspravu.
 4. sastav žalbe ili odgovora na žalbu na prvostepeno rješenje o mjerama osiguranja
 5. sastav tužbe ili odgovora na tužbu u arbitražnom postupku
 6.  zastupanje na ročištu u arbitražnom postupku.

125% nagrade

125% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. sastav žalbe na presudu, uključujući tu i žalbu na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proučavanje presude i sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje);
 2. sastav odgovora na žalbu na presudu uključujući tu i žalbu na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proučavanje presude, žalbe i sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje);
 3. zastupanje tužitelja ili tuženog na raspravi pred drugostepenim sudom (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje);

150% nagrade

150% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. sastav vanrednih pravnih lijekova (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njihovo sačinjavanje);
 2. sastav tužbe kojom se pobija odluka u arbitražnom postupku.

75% nagrade

75%  nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. zastupanje stranke prilikom uviđaja
 2. sastav prijedloga za osiguranje
 3. sastav odgovora na prijedlog za osiguranje
 4. zastupanje stranke na ročištu za osiguranje

50% nagrade

50%  nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. naknada za svaki sljedeći dan nastavljene glavne rasprave (bez obzira da li se glavna rasprava nije mogla okončati zbog nedostatka vremena ili zbog toga što se neki od dokaza nije mogao izvesti);
 2. za sastav obrazloženih podnesaka
 3. zastupanje stranke na račištu za zamolbeno izvođenje dokaza (pored ove nagrade, stranci i njenom punomoćniku pripadaju i putni troškovi do suda pred kojim se dokazi zamolbeno izvode);
 4. sastav žalbe protiv rješenja (osim žalbe na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda);
 5. sastav podnesaka u postupku osiguranja kojima se traži izmjena mjere osiguranja, obustavljanje mjere osiguranja ili prodaje stvari na koje se odnosi mjera osiguranja;
 6. sastav prijedloga za osiguranje dokaza, za donošenje dopunske presude i prijedloga za ispravku presude.

25% nagrade

25% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka:

 1. naknada za izgubljeno vrijeme u slučaju da se pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu odlaže na samom ročištu na prijedlog jedne od stranaka.

Advokatska tarifa u postupcima gdje se ne može utvrditi vrijednost spora

 1. U postupcima gdje se po odredbama Zakona o parničnom postupku ne može utvrditi vrijednost spora,  smatraće se radi utvrđivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je vrijednost  spora:

– u predmetima radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka  10.000,00 KM;

– u predmetima za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, o čuvanju i odgoju djece   10.000,00 KM;

– u sporovima iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u procjenjivim predmetima  5.000,00 KM;

Zastupanje pred međunarodnom arbitražom

Za zastupanje pred međunarodnom arbitražom, advokatu pripada naknada predviđena u članu 12. i u tačkama 1. – 5 ovog člana uvećana za 100%.

Kompletnu Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata nađite na ovom LINK-u.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.