Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

Konačnost i pravomoćnost su dva pravna pojma koja se često pogrešno upotrebljavaju kao istoznačni. Postoji značajna razlika između konačnosti i pravomoćnosti.

Šta je konačnost rješenja

Rješenje koje je doneseno po propisanoj proceduri i koje je postalo konačno, je rješenje protiv kojeg se ne može podnijeti žalba u upravnom postupku.

Takvo rješenje obavezuje stranke u postupku na koje se odnosi, te moraju da ga poštuju i izvršavaju.

Postoji mogućnost da se konačno rješenje poništi, ukine ili izmijeni, ali samo u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o upravnom postupku ili drugim zakonom.

Kada dolazi do konačnosti rješenja u upravnom postupku

Konačnost rješenja u upravnom postupku nastupa kada protiv donesenog rješenja više nije dopušteno podnošenje redovnog pravnog lijeka – žalbe.

Kada se žalba protiv rješenja podnese blagovremeno, nadležni upravni organ može potvrditi rješenje, promijeniti ga ili poništiti. Ako se žalba odbije i rješenje se potvrdi, ono je konačno i tada stranka može pokrenuti upravni spor.

Međutim, ako stranka ne podnese žalbu u roku propisanom zakonom, rješenje postaje konačno nakon isteka roka za žalbu. Tada stranka više ne može osporiti rješenje na drugim pravnim instancama i ono postaje izvršno.

Šta je pravomoćnost rješenja

Rješenje koje je pravomoćno, je rješenje protiv kojeg se ne može više izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor, i obavezuje stranke na koje se odnosi.

Takvim rješenjem stranke stiču određena prava ili se na njih primjenjuju određene obaveze.

Mogućnost poništenja, ukidanja ili izmjene pravomoćnog rješenja postoji samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Kada dolazi do pravomoćnosti rješenja

Pravomoćnost rješenja u upravnom postupku označava da protiv donesenog rješenja više nije dopušteno podnošenje žalbe niti pokretanje upravnog spora. To znači da je rješenje postalo konačno i izvršno.

Pravomoćnost rješenja nastupa u sljedećim slučajevima:

  1. Ako stranka nije podnijela žalbu u roku koji je propisan zakonom, a koji iznosi obično 15 dana. Nakon isteka tog roka, rješenje postaje pravomoćno.
  2. Ako je stranka podnijela žalbu, a nadležni upravni organ je rješenjem potvrdio prvobitno doneseno rješenje ili ga djelomično izmijenio, a stranka nije pokrenula upravni spor u propisanom roku.
  3. Ako je stranka podnijela tužbu upravnom sudu protiv prvobitno donesenog rješenja, a sud je rješenjem potvrdio rješenje ili ga djelomično izmijenio, a stranka nije podnijela žalbu u roku od 15 dana od prijema rješenja suda.

Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

Konačnost i pravomoćnost su dvije različite pravne kategorije koje se odnose na stepen završenosti nekog upravnog postupka.

Konačnost podrazumjeva da je donesena odluka, te da se ta odluka više ne može pobijati redovnim pravnim sredstvom, odnosno žalbom. Protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Konačna odluka je ona koja je donesena u posljednjoj instanci u upravnom postupku.

U praksi, konačnost i pravomoćnost često idu zajedno, jer do pravomoćnosti dolazi nakon konačnosti odluke.

Pravomoćnost je stadij u kojem se donesena odluka u upravnom postupku više ne može osporiti niti žalbom niti se protiv nje može pokrenuti upravni spor.

To znači da se protiv pravomoćne odluke redovno više ne može ništa poduzeti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Dakle, iako su ove dvije kategorije slične po svom značenju i često se koriste kao sinonimi, ipak se radi o dvije različite pravne kategorije koje se razlikuju u fazi u kojoj se donesena odluka nalazi u postupku.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.