Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Po samom značenju riječi, apelacija je poziv, žalba; upozorenje; javni protest; redovan pravni lijek protiv presude nižeg suda.

Sadržaj

Nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Za apelacionu nadležnost Ustavnog suda relevantne su i sljedeće odredbe Ustava BiH: član II/2 – status Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, član II/3 – katalog prava, član II/4 – nediskriminacija, član II/5 – izbjeglice i raseljena lica, Aneks I na Ustav BiH – dodatni sporazumi o ljudskim pravima.

Nadležnost Ustavnog suda ograničena je samo na „pitanja sadržana u Ustavu“. Ustavni sud nije nadležan da ocjenjuje kako su redovni sudovi utvrdili činjenično stanje ili tumačili i primijenili zakon, osim u slučaju kada odlukama redovnih sudova dođe do kršenja ustavnih prava. To će biti slučaj kada se odlukom redovnog suda ustavna prava pojedinca zanemare ili pogrešno primijene, kada se zakon očigledno proizvoljno primijeni, kada je primijenjeni zakon sam po sebi neustavan, ili kada dođe do povrede osnovnih principa pravičnog postupka (pravično suđenje, pristup sudu, efikasni pravni lijekovi itd.).

Pojam “presude”

Ustavni sud pojam „presude” tumači šire, tako da je apelaciju moguće podnijeti ne samo protiv presuda već i protiv drugih odluka i rješenja redovnih sudova kojima se konačno rješava o određenim pravima i slobodama.

Van nadležnosti Ustavnog suda je da procjenjuje kvalitet zaključaka sudova u pogledu procjene dokaza, ukoliko se ta procjena ne doima očigledno proizvoljnom. Isto tako, Ustavni sud se neće miješati u način na koji su redovni sudovi usvojili dokaze kao dokaznu građu. U vezi s tim, Ustavni sud se neće miješati u situaciju kada redovni sudovi poklanjaju povjerenje dokazima jedne strane u postupku na osnovu sudijske slobodne procjene. To je isključivo uloga redovnih sudova, čak i kada su izjave svjedoka na javnoj raspravi i pod zakletvom suprotne jedna drugoj.

Ko može podnijeti apelaciju Ustavnom sudu

U pravilu, apelaciju mogu podnijeti stranke u postupku u kojem je donesena odluka koja se osporava apelacijom. Podnositelj apelacije može imati zastupnika. U tom slučaju uz apelaciju se mora dostaviti i posebna punomoć za zastupanje pred Ustavnim sudom. Posebna punomoć znači da nije dovoljna punomoć data za zastupanje pred redovnim sudovima. Podnosilac apelacije može biti pravno ili fizičko lice i nije nužno da bude državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako podnijeti apelaciju?

Apelacija upućena Ustavnom sudu šalje se poštom ili se predaje neposredno Ustavnom sudu.

Pod određenim uvjetima apelacija i drugi podnesci mogu se dostaviti i elektronski, putem e-maila. Više informacija o elektronskoj komunikaciji možete pronaći na internetskoj stranici Ustavnog suda u dijelu E-komunikacija.

U prilogu apelacije dostavite kopiju osporene odluke/presude, kao i odluke/presude koje su donesene u predmetnom postupku.

Apelacija i prilozi se predaju/dostavljaju isključivo u jednom primjerku. Zbog skeniranja dokumenata, potrebno je da se dostavljeni dokumenti ne spajaju i ne kopiraju obostrano. Svi ostali prilozi dostavljaju se isključivo na zahtjev Ustavnog suda BiH.

Uz apelaciju ne dostavljajte originale dokumenata jer će oni nakon proteka određenog vremena biti uništeni. Ustavni sud nema obavezu vraćanja originalnih dokumenata dostavljenih uz apelaciju.

Apelacija se obavezno podnosi na posebnom obrascu dostupnom u Ustavnom sudu ili na internetskoj stranici Ustavnog suda. Apelacija se obavezno podnosi u tekstu koji je elektronski ili mehanografski obrađen (čl. 20. i 21. Pravila).

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.