Stručni saradnici u sudu

Stručni saradnici u sudu

Stručni saradnici u sudu imaju značajnu ulogu u sistemu bosanskohercegovačkog pravosuđa. Međutim, imenovanje i razrješenje stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, trenutno nije regulisano na jedinstven način.

Sadržaj članka:

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Stručni saradnici u sudu na nivou RS i FBiH

U skladu sa odredbama zakona o sudovima u entitetima Bosne i Hercegovine, sve stručne saradnike u redovnim sudovima na svim nivoima u RS i stručne saradnike u općinskim sudovima u FBiH, bira i imenuje VSTV.

Stručni saradnici i savjetnici Suda BiH zapošljavaju direktno, putem javnog konkursa.

Postupak prijema stručnih saradnika u sudu

Stručni saradnici u kantonalnim sudovima u FBiH, kao i stručni saradnici u okružnim i kantonalnim tužilaštvima u oba entiteta, zapošljavaju se u postupku predviđenom za državne službenike, odnosno namještenike, u skladu sa zakonima o državnoj službi i zakonima o radu.

Stručni saradnici Suda BiH zapošljavaju se u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH i na njih se primjenjujue Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH.

Uloga i status koji imaju stručni saradnici u sudu

Uloga i status saradnika i savjetnika u Sudu BiH nije ista kao u drugim sudovima. Oni ne obavljaju samostalno poslove sudije, niti su ovlašteni da u svojstvu sudije rade na određenim predmetima, kao što je to slučaj u ostalim sudovima.

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br. 38/2005, 22/2006, 63/2010, 72/2010 – ispr., 7/2013 i 52/2014) uređuje organizaciju, nadležnost, finansiranje, pravosudnu upravu i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Ko može biti stručni saradnik u sudu

Stručni saradnici u sudu mogu biti diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom. Stručni saradnik može postupati i odlučivati u vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti kada je to predviđeno zakonom u predmetima koje mu dodijeli predsjednik suda. Stručni saradnik pomaže sudiji u njegovom radu, vrši analizu pravnih pitanja, priprema predmete za suđenje, te obavlja, samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije, druge stručne poslove predviđene zakonom ili pravilnikom.

Pisali smo i o tome kako položiti Pravosudni ispit, što može biti dobra polazna osnova i motivacija za proces koji jeste izazovan, ali ne mora biti težak i deprimirajući. Možda baš u tom članku pronađete nešto što će vas dodatno motivisati i povesti na put uspjeha.

Koje zadatke mogu izvršavati stručni saradnici u sudu

Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijećima sudija, odnosno u vijećima sudija i sudija porotnika, a u određenim slučajevima predviđenim zakonom mogu postupati i odlučivati i stručni saradnici.

Pripravnici, pod nadzorom sudije ili stručnog saradnika, mogu obavljati iste zadatke kao i stručni saradnici, s tim što ne mogu donositi odluke u predmetima.


Posted

in

by