Tag: sta je sudska nagodba

  • Kako zaključiti sudsku nagodbu

    Kako zaključiti sudsku nagodbu

    Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na temelju kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?