Kako zaključiti sudsku nagodbu

Kako zaključiti sudsku nagodbu

Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na osnovu kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?

Šta je sudska nagodba

Ovim institutom stranke u građanskopravnim odnosima međusobno rješavaju sporna pitanja bez sudskog posredovanja.

Najčešće se nagodba postiže prije pokretanja bilo kakvog postupka. Ipak, moguće je doći do nagodbe i tokom postupka izvan nadležnosti tijela koje vodi postupak.

Nagodba može biti postignuta i tokom postupka pred tijelom koje odlučuje o pravima stranaka u sporu.

Ukoliko vam je potreban advokat

Imajući u vidu složenost pravnog sistema, te prijeko potrebno insistiranje na osnaživanju uloge pravosuđa u društvu u kojem živimo, a čiji su advokati neotuđiv dio, ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). 

Ako vam je potreban sudski tumač, provjerite članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA.

Pisali smo i o tome šta je Imenik advokata, tako da možete pročitati i taj članak.

Šta je predmet sudske nagodbe

Da bi se postigla sudska nagodba, potrebno je da se dogovara o predmetu spora, odnosno tužbenom zahtjevu. Nagodba može odnositi na cijeli tužbeni zahtjev koji u potpunosti okončava parnični spor, ili samo na dio tužbenog zahtjeva.

Kada je u pitanju pravna priroda sudske nagodbe, u pravnoj teoriji se prihvaća da ima dvostruku prirodu.

To znači da je sudska nagodba građanskopravni ugovor kojim stranke uređuju svoj materijalnopravni odnos. Istovremeno je i parnična radnja stranaka kojom one utječu na ishod postupka, a koja na kraju ima pravomoćni učinak.

Zbog toga parnične stranke ne mogu naknadno sporazumno otkloniti učinke nagodbe.

Pravni učinak sudske nagodbe

Odlučnost parničnih stranaka da sklope sudsku nagodbu određuje pravnu sudbinu parničnog postupka i time prihvataju pravne učinke nagodbe.

Procesni učinak sudske nagodbe ogleda se u institutu presuđene stvari (res iudicata). To znači da zaključena nagodba predstavlja prepreku za ponovno vođenje postupka po istim činjenicama i pravnim osnovama.

Zaključena sudska nagodba ima izvršnu snagu. U procesnom smislu, sudska nagodba smatra se pravomoćnom sudskom presudom. Zbog toga sud ima dužnost da odbije tužbu ako se utvrdi da se parnica vodi oko predmeta u kojem je već postignuta nagodba.

Do kada se može zaključiti sudska nagodba

Moguće je da stranke zaključe sudsku nagodbu o predmetu spora tokom čitavog postupka, do njegovog pravomoćnog završetka.

Parnični postupak se pokreće podnošenjem tužbe, a parnica počinje od dostave tužbe tuženom. To znači da je moguće zaključiti sudsku nagodbu od trenutka podnošenja tužbe sudu pa sve do pravomoćnog okončanja postupka.

Stranke imaju mogućnost zaključiti sudsku nagodbu i u izvršnom postupku.

Šta može biti predmet sudske nagodbe

Predmetom nagodbe mogu biti svi građanskopravni odnosi koji su predmet parničnog postupka, osim u slučajevima gdje stranke ne mogu raspolagati zahtjevom u sporu.

Forma sudske nagodbe

Sudska nagodba se mora zaključiti u pismenoj formi pred nadležnim sudom, a sadržaj sporazuma stranaka unosi se u zapisnik.

Prilikom zaključenja sudske nagodbe sud ne donosi odluku, već na zapisnik prima sadržaj nagodbe, nakon čega konstatira da su stranke zaključile nagodbu u skladu sa svojim prijedlogom.

Izjava o povlačenju tužbe nije potrebna u tekstu nagodbe, jer nagodba ima neposredno konstitutivni učinak na okončanje postupka.

Napomena je da predmet nagodbe može biti bilo koji građanskopravni odnos koji se može predmetom parničnog postupka, osim u slučajevima gdje stranke ne mogu raspolagati zahtjevom.

Pobijanje sudske nagodbe

Sudska nagodba ne može se osporiti putem žalbe, pa u slučaju da stranka podnese žalbu, sud ju odbacuje kao nedopuštenu.

Nije moguće osporiti sudsku nagodbu putem prijedloga za ponavljanje postupka, pa u slučaju da stranka podnese takav prijedlog, sud ga odbacuje kao nedopušten.

Sudska nagodba se može osporiti ako je sklopljena pod utjecajem zabluda, prinude ili prevare, odnosno kada su prisutne neke mane volje.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.