Raskid ugovora o djelu

Raskid ugovora o djelu

Ugovor o djelu je građansko-pravni ugovor kojim se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što su izrada ili popravka neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog rada, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to ugovorenu pravičnu nadoknadu. Ako se u toku izvršenja djela jedna od strana ne pridržava odredbi ugovora, moguće je tražiti raskid ugovora o djelu.

Sadržaj članka:

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Šta je ugovor o djelu

Ugovor o djelu je ugovor koji se zaključuje sa izvođačem određenih radova, a nakon tih radova kao rezultat mora nastati određeno djelo. Ugovor o djelu se zaključuje radi obavljanja određenog posla kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada.

Naručilac se obavezuje da izvođaču plati ugovorenu naknadu.

Ugovor o djelu se veoma često, nekada iz neznanja, a često i svjesno zloupotrebljava, te se koristi umjesto ugovora o radu.

Raskid ugovora o djelu

Dok je ugovor o radu regulisan Zakonom o radu, ugovor o djelu regulisan je u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Ako se u toku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uslova ugovora, te je izvjesno da će izvršeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvo­đača na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obavezama i postignutim dogovorom/ugovorom.

Ako izvođač ne uvaži upute naručioca do isteka toga roka i ne postupi po njegovom zahtjevu, ovaj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

Bitni elementi ugovora o djelu

Svi ugovori imaju svoje bitne sastojke ili elemente. Objektivno bitni elementi ugovora su sadržani u zakonu, definisani su za pojedinačne vrste ugovora. Subjektivno bitni elementi ugovora su oni koje jedna strana diže na nivo bitnih, odnosno, toj strani su bitni do te mjere da ne bi ni ulazila u ugovorni odnos kada bi znala da ti elementi neće biti ispunjeni.

Rok izvršenja ugovora o djelu

Kada strane odrede da je izvršenje djela u određenom roku bitan sastojak ugovora, a izvođač je u zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla u tolikoj mjeri da je očito da ga neće završiti u roku, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati nadoknadu štete.

On to pravo ima i onda kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takvog zakašnjenja naručitelj očito ne bi imao interes za ispunjenje ugovora.

Ukoliko je to moguće i odgovara prirodi posla, naručitelj ima pravo i na davanje uputa za izvršenje posla, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Primjer Sporazuma o raskidu ugovora o djelu

Budući da svaki ugovorni odnos može biti potencijalno sporan, čak i kada ne postoji obaveza formalizacije ugovora, odnosno sačinjavanja ugovora u pismenoj formi, korisno je isti sačiniti pismeno. Isto preporučujemo i za raskid ugovora o djelu.

Na taj način izbjegava se dugotrajno i teško utvrđivanje istine o tome šta je zaista ugovoreno i na koji način je ugovoreno.

Kao primjer, pročitajte Sporazum o raskidu ugovora o djelu koji je sačinjen između MUP-a Kantona Sarajevo i izvršioca radova, u ovom slučaju, radi isteka roka na koji je ugovor zaključen.