Šta je pertinencija

Šta je pertinencija

Nosilac prava vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekoj stvari, ima to pravo i na svim dijelovima stvari, na svemu što je s njom srazmjerno trajno spojeno (prirast), na neodvojenim plodovima kao i na pripadcima, ako zakonom nije drugačije određeno. U kontekstu stvari i dijelova stvari, šta je pertinencija?

Šta su stvari

Stvari su, u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH materijalni dijelovi prirode, koji mogu biti u vlasti fizičke ili pravne osobe. U određenim slučajevima, stvari mogu biti izuzeta od prava vlasništva ako zbog svojih prirodnih svojstava ili ograničenja na osnovu posebnog zakona nisu podobne da budu objekt prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

Stvari su i skup stvari i prava koja su zakonom izjednačena sa stvarima.

Saznajte više o tome šta je pravo vlasništva na pokretnim stvarima.

Dijelovi stvari

Bitni dio neke stvari, koji se ne može odvojiti od same stvari bez njenog uništenja ili oštećenja, ne može biti tretiran kao zaseban predmet prava vlasništva ili bilo kojeg drugog stvarnog prava. Zakon može propisati određene izuzetke.

Međutim, ukoliko je dio stvari moguće fizički odvojiti bez uništenja ili oštećenja same stvari – nebitni dio stvari, nebitni dio stvari može biti i predmet prava druge osobe.

Ukoliko treća osoba stekne pravo vlasništva na cijeloj stvari, posebno pravo na nebitnom dijelu stvari prestaje, pod uslovom da je ta osoba bila savjesna prilikom sticanja prava.

Savjesna osoba je ona osoba koja u trenutku sticanja prava vlasništva nije znala niti je mogla znati da na dijelu stvari postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo. Smatra se da je sticalac znao da određeno pravo postoji ukoliko je to pravo bilo upisano u odgovarajući javni registar.

Ako nije propisano drugačije, stvar se može pravno podijeliti na idealne dijelove, koji su računski određeni svojim proporcionalnim odnosom prema cijeloj stvari, bez obzira na njihovu fizičku djeljivost.

Odvajanjem dijela stvari ne prestaju prava koja su na njoj postojala, osim ako zakon ne određuje drugačije.

Šta je pertinencija

U pravnom svijetu, pertinencija ili pripadak stvari se definira kao pokretna stvar koju vlasnik namjerava da trajno služi kao sporedna stvar namjeni glavne stvari. Ovo znači da pripadak postaje neodvojiv dio glavne stvari i da se pravni status pripadka određuje prema pravnom statusu glavne stvari.

Naprimjer, kada je riječ o automobilu, pertinencijama se mogu smatrati svi dodaci poput guma, krovnih nosača, radio aparata i slično. To su predmeti koji su vlasniku automobila namijenjeni da trajno služe kao sporedni predmeti koji poboljšavaju funkciju glavne stvari.

Zakonski, pripadak je smatran dijelom glavne stvari i kao takav, postaje neodvojiv od glavne stvari. U nekim slučajevima, pripadci se mogu prodavati ili prenositi odvojeno od glavne stvari, ali samo ako je to izričito zakonom dopušteno.

Kako bi se neki predmet mogao smatrati pripatkom, mora biti namijenjen trajnoj upotrebi uz glavnu stvar. Ovaj uvjet podrazumijeva da se predmet koristi samo u kontekstu glavne stvari i da se ne koristi samostalno ili u drugom kontekstu.

Pripadci se često spominju u sudskim sporovima kada se raspravlja o vlasništvu nad imovinom.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.