Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju izrazito je značajan i prikladan način raspolaganja imovinom jer pruža mogućnost starijim i nemoćnim osobama ili osobama koje strahuju da zbog moguće bolesti u budućnosti neće biti u stanju da se brinu o sebi, obezbijede u smislu egzistencije i njege u starosti i bolesti.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezujući ugovor. To podrazumjeva da je iz nekog ugovornog odnosa nastala obaveza za sve strane potpisnice. Ovaj Ugovor u skladu sa Zakonom Republike Srpske nije ugovor o nasljeđivanju, a Zakonom Federacije Bosne i Hercegovine propisuje se da se ugovorom primatelj izdržavanja, odnosno izdržavani, obavezuje prenijeti na davatelja izdržavanja vlasništvo na određenim stvarima ili nekom pravu u zamjenu za izdržavanje do kraja njegovog života i sahrane poslije smrti.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je uvijek bio formalan, pa je tako propisano i u Zakonu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te mora biti notarski obrađen. Ovaj Ugovor se može zaključiti i između osoba koje su po zakonu obavezne međusobno se izdržavati. Onaj koji izdržava određenu osobu, nije dužan da poslije smrti izdržavanog odgovara za njegove dugove.

Kada su u pitanju forma i obrada Ugovora o doživotnom izdržavanju, dok u čitavoj Bosni i Hercegovini ne dođe do ujednačenosti postupanja, preporučujemo da pročitate i članak Ko može praviti ugovore.

Kako se zaključuje Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se lično, uz prisustvo strana, a može se zaključiti i na osnovu propisno ovjerene punomoći u strogoj formi i sadržaju gdje je radi veće pravne sigurnosti potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Ugovoreno ograničenje otuđenja ili opterećenja do smrti primatelja izdržavanja može biti upisano u zemljišnu knjigu. Ako je prijenos vlasništva na davatelja izdržavanja odgođen do smrti primatelja izdržavanja, davatelj izdržavanja može svoje pravo iz ugovora upisati u zemljišnu knjigu.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju


Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju i nakon što je počelo njegovo izvršavanje.

Ako prema ugovoru ugovaratelji žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može tražiti od mjesno nadležnog suda u Bosni i Hercegovini raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Svaka strana može tražiti raskid ugovora ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. U slučaju raskida ugovora svaka strana zadržava pravo da od druge strane traži naknadu koja joj pripada.

Uticaj promijenjenih prilika na ugovor o doživotnom izdržavanju


Ako su se poslije zaključenja ugovora prilike toliko promijenile da je njegovo ispunjenje postalo znatno otežano, sud će na zahtjev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti, vodeći računa o svim okolnostima.

Prestanak Ugovora

U slučaju smrti davatelja izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Ako oni ne pristanu na produženje Ugovora, ugovor se raskida i oni nemaju pravo tražiti naknadu za prije dato izdržavanje. Ako bračni partner i potomci davatelja izdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obaveze, oni imaju pravo tražiti naknadu od primatelja izdržavanja. Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir materijalne prilike primatelja izdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene za produženje ugovora.

Ugovor o doživotnom izdržavanju – aleatoran ugovor

Ugovor o doživotnom izdržavanju je po svojoj prirodi aleatoran. Aleatorni ugovori ili ugovori na sreću (lat. aleatorius: koji se odnosi na kocku, kockarski, od alea: kocka), vrsta dvostrano obvezujućih ugovora u kojima korist za jednog ili za oba ugovaratelja ovisi o nekom budućem neizvjesnom događaju (npr. oklade, ugovori o osiguranju i drugo)., jer se ne zna koliki će biti iznos uzajmanih davanja i koliko će sami ugovorni odnos da traje, iz razloga neizvesnosti koliko će živjeti primalac izdržavanja kao ni davalac izdržavanja. Takva neizvjesnost unosi u ovaj ugovor aleatornost,  a to je razlog zbog koga ovaj ugovor ne može da se pobija zbog prekomjernog oštećenja.

Sporazumni raskid Ugovora


Sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju je zapravo novi ugovor, između istih ugovornih strana, čiji je predmet prestanak ranije zaključenog ugovora. Shodno načelu autonomije volje, okolnost koja dovodi do prestanka ugovora je volja samih ugovornih strana. Također ugovornim putem kod notara stranke sporazumno mogu dogovoriti i obeštećenje davaoca izdržavanja za period trajanja ugovora.

Odricanje od odgovornosti