Ko može praviti ugovore

Ko može praviti ugovore

Napraviti ugovor znači uspostaviti pravno obavezujući sporazum između dvije ili više strana. Ugovor može definirati različite stvari, u zavisnosti o vrsti ugovora i namjeni. Za ugovor može biti propisana i forma, naprimjer, ugovor mora biti u pismenom obliku i tada ga neko mora napisati. Ko može praviti ugovore?

Šta je ugovor

Ugovor je pravno obavezujući sporazum između dvije ili više strana kojim se reguliraju njihova prava i obveze. Može odnositi na različite stvari, kao što su kupovina ili prodaja proizvoda, pružanje usluga, najam nekretnine, te mnoge druge stvari.

Jedan obligacionopravni ugovor obično podrazumijeva ponudu, predmet, cijenu, te različite uvjete i klauzule koje strane dogovore.

Nakon što se ugovor zakljluči, sve strane ugovora su pravno obavezane poštovati uslove ugovora. U slučaju kršenja uslova ugovora, jedna strana može poduzeti pravne korake kako bi zaštitila svoja prava.

Detaljno o ugovorima pisali smo u članku “Ugovor, osnovne stvari koje morate znati” Govorili smo i o tome šta je ugovor o djelu, te kako se raskida ugovor o djelu, te o jako značajnim stvarima – kako se tumače ugovori i kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi.

Vrste ugovora

Postoji više podjela ugovora, međutim za ono o čemu ovdje govorimo, značajna je podjela ugovora na formalne i neformalne.

Formalni i neformalni ugovori se razlikuju po svojoj pravnoj snazi i načinu na koji se zaključuju.

Formalni ugovori su oni koji su obvezujući samo ako su ispunjeni određeni pravni zahtjevi. To je najčešće pisana forma ugovora. Takvi ugovori su često složeni, ozbiljni i uključuju velike iznose novca, raspolaganje imovinom ili druge značajne vrijednosti o kojima se dogovara.

Primjeri formalnih ugovora su ugovori o kupoprodaji nekretnina, kreditni ugovori, ugovori o osnivanju privrednih društava, ugovori o osiguranju i oni se moraju sastaviti u pisanom obliku i zaključiti u skladu sa zakonskim propisima.

Neformalni ugovori su oni koji se mogu zaključiti usmenim putem ili putem neformalne razmjene poruka i oni su također pravno obavezujući.

Oni su jednostavniji i često uključuju sitnije stvari, poput dogovora o kupovini manjih predmeta, najam opreme za kratkoročno korištenje i slično.

Da li formalne ugovore može sastaviti samo notar ili bilo ko

Više različitih zakona u BiH propisivali su da samo notari mogu vršiti određene vrste pravnih poslova, između ostalog, i sačinjavanje određenih ugovora u pisanoj formi, poput ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Punomoćnik Advokatske komore FBiH mišljenja je da advokati sada mogu obavljati notarske usluge, a pravni benefit ove odluke imaju građani.

U Advokatskoj komori smatraju da je ranije, dajući isključivo pravo notarima da sačinjavaju određene ugovore i vrše određene poslove, uveden monopol notara jer određenu vrstu poslova mogu da vrše samo oni iako su ti poslovi “decenijama spadali u klasične advokatske i općinske poslove”.

Stav Ustavnog suda

U intervjuu za jedan dnevni list u Bosni i Hercegovini, pravni zastupnik Advokatske komore FBiH izjavio je:

“Advokati su godinama tvrdili da to nije ispravno. To je prepoznao Ustavni sud Federacije BiH, te je 2016. godine, a zatim i 2019. godine.

Ustavni sud je ocijenio da tri odredbe nisu u skladu sa Ustavom. Odluka je objavljena 2016. godine, i od tada su notari trebali da više ne rade te poslove.

Međutim, oni su nastavili raditi te poslove iako Ustav kaže da su sve presude Ustavnog suda FBiH konačne i obavezujuće.

U međuvremenu je Vrhovni sud tražio od Ustavnog suda pojašnjenje njihovih odluka, da li su obavezne.

Dodaje da je Ustavni sud obavijestio Vrhovni sud da su sve njihove odluke konačne i obavezujuće.

Ustavni sud po zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu dao pravno shvatanje o spornom pravnom pitanju koji je rekao da se ovjere mogu vršiti ili kod notara ili kod Suda.

Većina općinskih sudova u FBiH otvorili su zemljišne knjige, a koliko znam to će sutra uraditi i Općinski sud u Sarajevu.” – Dnevni avaz, 23.02.2023. godine.

Ko može praviti ugovore

Tumačeći odredbe presuda, u Advokatskoj komori FBiH smatraju da sada svaki čovjek pravne struke može sačiniti ugovor bez obzira na to da li je on notar, pravnik, ili druga osoba pravne struke.

To po njihovom tumačenju također mogu raditi sudije svih rangova, odnosno kompletna pravna profesija može raditi ugovore o prometu nepokretnosti.

To se odnosi i na ostale ugovore kao što je ugovor o prodaji, poklonu, doživotnom izdržavanju, ugovori o porodičnim odnosima, nasljedno-pravnim odnosima i registraciji poslovnih subjekata.

Dodaju:

“Tako sada rade u cijeloj Evropi, a u prekookeanskim zemljama uopće ne treba ovjera, može samo potpis. Uradi se papir, potpiše i to je ugovor – kaže Kurtović.

Dodaje da su do sada notari držali monopol jer niko osim njih nije mogao raditi ove ugovore.

Međutim, sada i advokati imaju to pravo, a pravni benefit imaju građani. Ovjera u sudu košta 10 KM, advokat sa pribavljanjem svih dokumemata uzet će najviše 150 KM, ako stranka donese dokumentaciju onda će platiti 100 KM, a do sad je ta cifra kod notara bila puno veća.”

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.