Kome pripada imovina stečena u braku

Kome pripada imovina stečena u braku

Bračna stečevina je pravni institut koji se odnosi na imovinu koja se stiče u braku odnosno zajedničkom životu supružnika. U bračnoj stečevini uključuju se sve stvari i novčana sredstva koja su stečena tokom braka, bez obzira na to koja od supružnika ih je stekla ili kako su ih stekli. Ukoliko do toga dođe, kome pripada imovina stečena u braku?

Šta čini bračnu stečevinu

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona FBiH, bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine.

Pokloni trećih osoba učinjeni za vrijeme trajanja bračne zajednice (u novcu, stvarima, pružanju pomoći radom i sl.) ulaze u bračnu stečevinu, bez obzira na to koji ih je bračni partner primio, ukoliko drukčije ne proizlazi iz namjene poklona ili se iz okolnosti u momentu davanja poklona može zaključiti da je poklonodavalac želio učiniti poklon samo jednom od bračnih partnera.

Dobitak od igara na sreću je također bračna stečevina, kao što je to slučaj i sa prihodima od intelektualnog vlasništva ostvarenim za vrijeme trajanja bračne zajednice.

Kome pripada imovina stečena u braku

Bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drukčije ugovorili.

Budući bračni partneri, odnosno bračni partneri mogu bračnim ugovorom drukčije urediti svoje odnose vezane za bračnu stečevinu.

Ukoliko je u zemljišne knjige kao vlasnik stečevine upisan jedan bračni partner, drugi bračni partner može zahtijevati ispravku upisa, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

Ko upravlja bračnom stečevinom

Na bračnu stečevinu primjenjuju se odredbe stvarnog i obligacionog prava, ako Porodičnim zakonom nije drukčije određeno.

Šta je posebna imovina

Imovina koju bračni partner ima u času sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina.

Posebna je i imovina koju za vrijeme trajanja bračne zajednice jedan bračni partner stekne po pravnom osnovu drukčijem od onih koje smo prethodno naveli.

Podjela bračne stečevine

Podjela bračne stečevine vrši se ugovorom bračnih partnera.

Ako bračni partneri ne zaključe ugovor, podjelu bračne stečevine izvršit će sud na zahtjev bračnih partnera ili povjerioca bračnog partnera, kako tokom tako i nakon prestanka braka.

Bračni partner kojem je povjereno čuvanje i odgoj djeteta dobit će pri podjeli bračne stečevine pored njegovog dijela i stvari koje su namijenjene neposrednoj upotrebi djeteta.

Ako se odluka o povjeravanju čuvanja i odgoja djeteta izmijeni, bračni partner kojem je dijete bilo povjereno na čuvanje predat će stvari drugom roditelju, odnosno osobi kojoj se povjeri čuvanje i odgoj djeteta.

Ako je sud odlučio da se podjela izvrši prodajom stvari zbog toga što je fizička dioba stvari nemoguća ili je moguća uz znatno smanjenje vrijednosti stvari, bračni partner ima pravo preče kupnje te stvari.

Ukoliko ste u situaciji da morate proći kroz sudski postupak za podjelu bračne imovine, preporučujemo vam da angažujete advokata specijaliziranog za tu oblast. Zato je Pravni blog napravio Spisak advokata za različite regije u Bosni i Hercegovini koji vam može biti od koristi pri odabiru.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.