Šta su rupe u zakonu

Šta su rupe u zakonu

Rupe u zakonu, kako se popularno kolokvijalno nazivaju, su propusti u zakonu koji omogućavaju da se određena “nedorečenost” iskoristi za nelegalnu ili neetičku radnju.

Šta su rupe u zakonu

Rupe u zakonu su odstupanja ili propusti koji omogućavaju nekoj osobi ili grupi osoba da izbjegnu odgovornost ili da iskoriste zakon u svoju korist na nezakonit način.

Ove rupe u zakonu, u zavisnosti od snage demokratije u određenom društvu, mogu biti namjerno ili slučajno ugrađene u zakon, i mogu se pojaviti kao posljedica promjene u zakonu ili njegove primjene.

Cilj svakog iskrenog društva i zakonodavca je, u prvom redu minimizirati ovakve situacije pri donošenju propisa, a ako do propusta već dođe, da se zatvore ove rupe u zakonu što prije, kako bi se osiguralo pravilno i pošteno primenjivanje zakona i zaštita prava svih građana.

Međutim, pravo i pravda su pojmovi koji se često poistovjećuju, međutim, ova dva pojma nemaju isto značenje. Znate li koja je razlika između prava i pravde?

Kako se prevazilaze rupe u zakonu

U slučaju kada se otkriju rupe u zakonu, postoji nekoliko stvari koje se mogu učiniti:

  1. Izmjene propisa: Ovlašteni predlagači mogu predložiti, a donosioci propisa mogu donijeti izmjene propisa kako bi se “zatvorile” rupe i spriječile nelegalne ili neetičke radnje.
  2. Suđenja: Pravosudni sistem presudama i usaglašenim postupanjem može doprinijeti pravnom jedinstvu i pravilnoj primjeni propisa u skladu sa načelima, a instrumenti koje pravosudni sistem ima na raspolaganju može se koristiti da se osude oni koji su koristili rupe u zakonu za nelegalne radnje.
  3. Kontrola: Inspekcijski organi mogu vršiti kontrolu i nadzor rada onih koji pokušavaju pronaći “rupe” u zakonu.
  4. Edukacija: Podučavanje javnog mnijenja kako da se prepoznaju rupe u zakonu i kako se one mogu koristiti, može doprinijeti nemogućnosti nesavjesnih osoba da ih zloupotrebljavaju.
  5. Društveni pritisak: Društveni pritisak može se koristiti da se utiče na one koji donose propise da poduzmu korake bi se postojeći problem prevazišao.
  6. Medijski pritisak: Mediji mogu pružiti javnosti informacije o postojanju rupa u zakonu i kako se one mogu koristiti da bi se uticalo na one koji ih koriste.

Uloga običajnog prava u prevazilaženju rupa u zakonu

Običajno pravo može imati važnu ulogu u spriječavanju rupa u zakonu. Odnosi na pravila i norme koje su usvojene unutar društva i kulture, a koje se koriste za rješavanje sudskih sporova i regulisanje ponašanja u društvu

Ono je povezano sa društvom i kulturom, te se često može koristiti da se riješe probleme koji nisu regulisani zakonom.

Običajno pravo se bazira na tradiciji i ponašanju koje se prenosi kroz generacije i može se prilagoditi promjenama u društvu.

Temelji se na praksi i stvarnom ponašanju ljudi, što može pomoći u pravednijem postupanju. Običajno pravo se oslanja na ono što se stvarno dešava u društvu, ali ono može varirati od regiona do regiona. Zbog toga je potrebno da se prilagodi specifičnim potrebama i tradicijama svake regije.

Razlika između rupa u zakonu i pravnog vakuuma

Kao što smo ranije naveli, rupa u zakonu (eng. loophole) je propust u zakonu koji omogućava da se zakon iskoristi za nelegalnu ili neetičku radnju. Rupa se može pojaviti kada je zakon napisan nejasno ili nedovoljno detaljno. Također postoji kada ima razlika između onoga što je zakon propisao i onoga što se stvarno dešava u praksi.

Pravni vakuum (eng. legal vacuum), pak, je stanje u kojem nema određenog zakona ili propisa koji reguliše određenu situaciju ili radnju. To se može pojaviti kada nema odgovarajućeg zakona koji se odnosi na nove tehnologije ili druge aspekte društva, ili kada postoji propust u zakonodavnom procesu.

Razlika između ova dva pojma je u tome što rupa u zakonu podrazumijeva da postoji zakon, ali postoji propust koji omogućava da se iskoristi za nelegalne ili neetičke radnje, dok pravni vakuum podrazumijeva da nema zakona koji reguliše određenu situaciju ili radnju.

Dakle, rupa u zakonu se može koristiti za izbjegavanje odgovornosti ili korištenje nezakonitih beneficija, dok pravni vakuum stvara neizvjesnost i nejednakost u pravnom sistemu, jer nema jasnih pravila i propisa koji regulišu radnje. Oba pojma mogu predstavljati problem u pravnom sistemu i zahtijevaju intervenciju ili izmjene zakona.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.