Kako se ovjerava kopija

Kako se ovjerava kopija


Ovjeravanje kopija je postupak kojim se utvrđuje i potvrđuje da je kopija identična originalnom dokumentu. Ovjeravanje kopije ne garantuje istinitost sadržaja dokumenta. Kako se ovjerava kopija i gdje se ovjerava kopija?

Šta je kopija

Kopija u najširem smislu, je reprodukcija ili dupliciranje originalnog dokumenta, teksta, slike ili bilo kojeg drugog materijala. Kopija ima isti sadržaj i izgled kao i original.

Prepis je ručno ili mašinski izrađena kopija originalnog dokumenta koja se prenosi, obično na drugi papir. Prepis je obično napravljen prepisivačkim tehnikama kao što su pisanje ili kucanje teksta.

Fotokopija dokumenta je reprodukcija originalnog dokumenta koja se dobija putem fotokopirnog uređaja ili skenera. Fotokopija se pravi snimanjem ili skeniranjem originalnog dokumenta, čime se stvara identična vizuelna replika na drugom papiru ili u digitalnom formatu.

Kako se ovjerava kopija

Prepis, odnosno kopija koja se ovjerava mora se pažljivo uporediti sa izvornom ispravom. Prepis se mora slagati sa izvornom ispravom i u pravopisu, interpunkciji i skraćivanju riječi.

Ako su u izvornoj ispravi neka mjesta ispravljena, preinačena, brisana, precrtana, umetnuta ili dodana, mora se to navesti u potvrdi o ovjeri prepisa.

Ovako će se postupiti i u slučaju kada je isprava pocijepana, oštećena ili
ako inače po spoljašnjem obliku dovodi u očitu sumnju svoju istovjetnost sa izvornom ispravom.

Fotokopije isprava smatraju se prepisima u smislu ovog zakona i prilikom ovjere postupaće se prema odredbama prethodnog stava.

Kad se ovjerava prepis samo jednog dijela isprave ili izvod iz isprave, prepis mora biti tako sačinjen da se iz njega jasno vidi koji su dijelovi isprave ostali neprepisani.

Za ovjeru fotokopije obično je potrebno donijeti:

• Originalni dokument čija kopija se ovjerava.

• Fotokopiju originalnog dokumenta čija kopija se ovjerava

• Fotokopiju važećeg pasoša BiH ili lične karte BiH, original na uvid.

• Dokaz o uplati zakonom propisane takse za ovjeru

Gdje se ovjerava kopija

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa vrši nadležni opštinski organ uprave.

Ovjera potpisa u zemljišno-knjižnim stvarima vrše notari i sudovi.

Za ovjeravanje isprava koje su namijenjene za upotrebu u inostranstvu nadležni su sudovi.

Ovjeravanje potpisa i prepisa isprava potrebnih za regulisanje odnosa po osnovu rada može vršiti ovlašteno lice u organu odnosno organizaciji u kojoj radnik radi ili je radio.

Slučajevi kada je kopija na stranom jeziku

Ako službeno lice koje vrši ovjeru ne razumije jezik na kome je isprava napisana, odrediće da sudski tumač izvrši upoređenje prepisa sa izvornom ispravom ili sa prepisom izvorne isprave.

Ukoliko vam je potreban sudski tumač za neki drugi jezik, provjerite naš članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA. Ako vam je potreban advokat, provjerite SPISAK ADVOKATA.

Kada je potrebno ovjeriti kopiju

Ovjeravanje kopije je obično potrebno kada se zahtijeva da kopija ima istu pravnu vrijednost kao i originalni dokument.

Odluka o potrebi ovjere kopije obično zavisi od specifičnih zahtjeva institucije ili organizacije kojoj se kopija dostavlja. To može biti određeno zakonom, propisima ili politikom te institucije.

U mnogim slučajevima, institucija kojoj se dostavlja kopija ima jasno navedene smjernice o tome kada je potrebna ovjera kopije i koji je postupak ovjere. Te smjernice mogu biti dostupne na web stranici institucije, u obrascima za prijavu ili u uputstvima koja se daju aplikantima.

Ukoliko niste sigurni da li je potrebna ovjera kopije ili koji je postupak ovjere, najbolje je kontaktirati direktno tu instituciju ili organizaciju i pitati za precizne informacije. Oni će vam pružiti najtačnije smjernice u vezi sa ovim pitanjem.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.