Značenje načela Ne bis in idem

Značenje načela Ne bis in idem

Izraz “ne bis in idem” koristi se u pravnom kontekstu, posebno u rimskom i kontinentalnom pravu. To je latinski izraz koji se prevodi kao “ne dvaput za isto”. Međutim, koje je praktično značenje načela Ne bis in idem?

Ukoliko ste zainteresovani da saznate značenje određenih pravnih pojmova, preporučujemo vam da pročitate naše članke o tome šta znači Ad hoc, šta su rupe u zakonu, šta je radno iskustvo, a šta je radni staž, te koja je razlika između prava i pravde.

Značenje načela Ne bis in idem

Ne bis in idem je latinski izraz koji se odnosi na pravno načelo da se nikome ne smije dvaput suditi za isti zločin ili krivično djelo. Ovo načelo se također naziva i “zabrana dvostrukog kažnjavanja”.

To znači da, ako je osoba već bila optužena i suđena za određeno krivično djelo, a sud je donio pravomoćnu presudu, ta osoba se ne može ponovno suditi za isto krivično djelo, čak i ako se prva presuda smatra nepravednom i nezadovoljavajućom.

Ovo načelo je dio pravnih sistema mnogih zemalja širom svijeta i smatra se ključnim aspektom pravičnosti u pravnom sistemu, posebno u Krivičnom pravu.

Konkretno, taj se izraz koristi kako bi se izrazila načela zabrane dvostrukog kažnjavanja za isto djelo ili krivično djelo koje je već bilo obuhvaćeno nekim prethodnim pravnim postupkom.

Time se štiti pojedinca od ponovnog kažnjavanja, a također ima i važnu funkciju u očuvanju pravne sigurnosti i predvidljivosti.

Nastanak načela Ne bis in idem

Ne bis in idem potječe iz rimske pravne tradicije, gdje se naziva “non bis in idem”. Konkretno, to je načelo bilo dio rimskog prava koje je zabranjivalo ponovno suđenje osobi koja je već bila pravomoćno osuđena ili oslobođena za određeno krivično djelo.

Ovo načelo se vremenom razvilo u europskom pravnom sistemu kao jedno od osnovnih načela zaštite prava pojedinca u krivičnom postupku. Danas se “ne bis in idem” primjenjuje u mnogim pravnim sistemima širom svijeta, uključujući i Europsku uniju.

Značaj načela Ne bis in idem

Načelo “ne bis in idem” ima veliki značaj u zaštiti prava pojedinca, a također ima i šire društvene implikacije.

Najvažniji značaj načela “ne bis in idem” je u tome što osigurava da se osoba ne može kažnjavati dva puta za isto djelo. Značajno je u zaštiti pojedinca od dvostrukog kažnjavanja, što bi bilo nepravedno i protivno načelima pravičnosti.

Osim toga, primjena ovog načela ima važnu funkciju u očuvanju pravne sigurnosti i predvidljivosti. To znači da se nakon pravomoćne presude u krivičnom postupku, osoba može biti sigurna da neće biti ponovno suđena za isto djelo.

Sve to doprinosi razvoju pravne države i poštovanju ljudskih prava.

Krivično pravo temelji na načelima pravičnosti, a ne na osveti ili osvetoljubivosti.

To je ključno za očuvanje povjerenja javnosti u pravni sistem i za zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinca.

Gdje se koristi načelo Ne bis in idem

Načelo “ne bis in idem” se koristi u pravnim sistemima mnogih zemalja širom svijeta. Primjenjuje se u različitim situacijama, uključujući krivične postupke, disciplinske postupke i neke druge postupke.

Ovo načelo također se primjenjuje u međunarodnom pravu, posebno u području ljudskih prava i krivičnog prava. Na primjer, Europska konvencija o ljudskim pravima u svom članku 4. protokola 7. navodi načelo “ne bis in idem” kao jedno od temeljnih prava svake osobe koja se suočava s krivičnim optužbama u zemljama koje su potpisale Konvenciju.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.