Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu nastao je kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II te devet općinskih sudova za prekršaje. Spajanjem ova dva suda stvoren je najveći sud u Bosni i Hercegovini. Budući da se upravo kod ovoga suda vodi veliki broj predmeta iz različitih oblasti, bitno je znati za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo.

Ukoliko imate određeni problem ili rješavate pravno pitanje, te niste u mogućnosti zastupati sami sebe, vjerovatno će vam biti potreban advokat.

Ko je advokat, cjelokupan spisak advokata za cjelokupnu Federaciju Bosne i Hercegovine, advokatske tarife, advokatska etika, sve je to bilo predmet sveobuhvatnog članka SPISAK ADVOKATA.

Ukoliko imate određeni predmet pred Općinskim sudom u Sarajevu, možda biste mogli naći korisne informacije u članku Spisak advokata Sarajevo.

Sadržaj članka:

Koja odjeljenja ima Općinski sud Sarajevo

Radi ostvarivanja funkcije suđenja i odlučivanja o predmetima iz iste pravne oblasti, u Sudu su osnovana sljedeća sudska odjeljenja i to: Krivično  odjeljenje, Parnično odjeljenje, Odjeljenje za radne sporove – RS, Porodično odjeljenje, Odjeljenje za sporove male vrijednosti, Privredno odjeljenje, Odjeljenje za upis u registar pravnih lica, Vanparnično odjeljenje, Izvršno odjeljenje, Izvršno odjeljenje po vjerodostojnoj ispravi, Izvršno odjeljenje za pravna lica – Ip, Prekršajno odjeljenje za porezne i carinske prekršaje, te Prekršajno odjeljenje za prekršaje iz opće nadležnosti.

Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

Na osnovu Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine,  Općinski sud je nadležan:

1) U krivičnim predmetima:

 1. da u prvom stepenu sudi:
  – za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  – za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  – za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na  općinski sud; – u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
 2. da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
 3. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
 4. da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
 5. da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom

2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

 1. u svim građanskim sporovima i
 2. u vanparničnom postupku 

3) U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:

 1. u svim prekršajnim predmetima i
 2. odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

4) U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

 1. u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
 2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 3. u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 4. sporovie iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
 5. sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
 6. u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

5) U drugim predmetima:

 1. da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
 2. da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
 3. da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
 4. da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
 5. da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
 6. da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
 7. da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i
 8. da vrši druge poslove određene zakonom

Za koja područja je nadležan Općinski sud Sarajevo

Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Ilidža i Trnovo.

Adresa, kontakt i radno vrijeme Općinski sud u Sarajevu

Na službenoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Napomena

U skladu sa izmjenom propisa ili organizacije Suda, moguća je i izmjena podataka koje ste pročitali u ovome članku.