Sporazumni raskid ugovora o radu

Sporazumni raskid ugovora o radu

Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina za prestanak radnog odnosa. Propisan je članom 95. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18, 44/22). 

Šta je sporazumni raskid ugovora o radu

Sporazum o raskidu ugovora o radu je ugovor između uposlenika i poslodavca u kojem se definišu uslovi prestanka ugovora o radu. 

Zaključuje se u pisanoj formi i potpisuju ga obje strane, što je uslov za njegovo pravno dejstvo.

Elementi sporazuma određuju se dogovorom strana, te jasno navode datum potpisivanja sporazuma i datum prestanka radnog odnosa.

Dogovor o bitnim pitanjima

Poslodavac i radnik dogovaraju se o svim pitanjima bitnim za prestanak ugovora o radu.

Sporazumom o raskidu ugovora o radu utvrđuju rok u kojem radni odnos prestaje, te sva ostala međusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze.

Definiše se datum prestanka ugovora o radu, način plaćanja eventualno neizmirenih obveza poslodavca prema radniku, način podmirenja eventualnih obveza radnika prema poslodavcu, pitanje korištenja godišnjeg odmora, te otpremnina.

Pravilnikom o radu se može propisati koja prava poslodavac može dogovoriti s radnikom, poput obaveze radnika da čuva poslovu tajnu poslodavca u određenom periodu od prestanka ugovora o radu.

Može se dogovoriti i ostanak na radu određeni period radi uvođenja novog radnika uposao ili  primopredaje sredstava rada i dokumentacije.

Prestanak ugovora o radu

Ugovor o radu prestaje da proizvodi pravno djestvo sa datumom koji je naveden u sporazumu kao datum raskidanja ugovora. Nastupanjem tog datuma prestaju prava i obaveze iz tog radnog odnosa.

U slučaju da poslodavac odbije zaključenje sporazuma o raskidu ugovora o radu, radnik može podnijeti otkaz ugovora o radu, nakon čega je dužan poštovati otkazni rok ugovoren u ugovoru o radu koji ne smije biti duži od mjesec dana.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora o radu, radnik nema pravo na naknadu za nezaposlene.

Primjer sporazuma o raskidu ugovora o radu

Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti u pisanoj formi. Ukoliko poslodavac u radnik sporazum o prestanku ugovora o radu zaključe usmenim putem, odnosno ukoliko Sporazum nije u pismenoj formi, tada Sporazum ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

Primjer sporazuma o raskidu ugovora o radu možete naći u članku koji je linkovan.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.