Šta je regres i ko ima pravo na regres

Pojam regres vodi porijeklo od latinske reči regressus koja se može prevesti kao povrat, povlačenje, odstupanje, povratak.Na našim prostorima, pojam regres uglavnom se odnosi na obavezu isplate novčanih sredstava, kao naknade za korištenje godišnjeg odmora, ali ovaj pojam može da podrazumijeva i naknadu neke štete, vraćanje od posljedice uzroku, od uslovljenog uslovu, od zaključka pretpostavkama na kojima je zaključak zasnovan…

Na OVOME linku pročitaje ko je dužan isplaćivati regres.

Za potrebe ovoga članka, o regresu govorimo kao pojmu koji se koristi u radnom zakonodavstvu, odnosno u odnosima radnog prava, te odgovaramo na pitanja šta je regres i ko ima pravo na regres.

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) ne sadrži odredbe kojima se reguliše pravo na regres, ali Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/16) reguliše da se Granskim kolektivnim ugovorima, pored drugih pitanja određenih ovim kolektivnim ugovorom, mogu se regulisati i “uslovi i visina naknade regresa za godišnji odmor, pod uslovom da poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.”

Kolektivni ugovor je pismeni sporazum između radnika, koje predstavlja sindikat, i jednog ili više poslodavaca, kojim se reguliraju različita pitanja iz područja radnih odnosa i koji ima pravnu snagu, odnosno predstavlja izvor prava. Na ovome LINK-u možete naći granske kolektivne ugovore za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

U slučaju da granski kolektivni ugovor ne postoji, pitanje regresa će se regulisati nekim drugim aktom, o čemu se svakako treba blagovremeno i nedvojbeno informisati, kako to propisuje Opći kolektivni ugovor:

“Ukoliko prava iz stava 1. i 2. ovoga člana nisu regulisana granskim kolektivnim ugovorom ista će se regulisati pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu za poslodavce koji po osnovu člana 118. Zakona o radu nisu obavezni donositi Pravilnik o radu.”

Ko ima pravo na regres

Regres se za svaku godinu, u pravilu, isplaćuje jednokratno i predstavlja novčana sredstva čija je svrha da se podmire povećani troškovi do kojih je došlo usljed godišnjeg odmora. Imajući u vidu da se radi o značajnom pitanju za svakog radnika, o regresu, te ostalim pitanjima vezanim za regres upućujemo vas na detaljno informisanje o svojim pravima i obavezama prije potpisivanja ugovora o radu.

Sticanjem uslova za korištenje godišnjeg odmora, stiču se uslovi za korištenje regresa.

Odmor

Kako je to prethodno navedeno, sticanjem uslova za korištenje godišnjeg odmora, stiču se i uslovi za korištenje regresa.

Za svaku kalendarsku godinu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Međutim, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada, godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Ukoliko se radi o prvom zaposlenju ili radnik ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada. Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor na način kako je to ranije opisano, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada.

Odustanak od odmora i regres

U skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor.

Radniku se ne može uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučaju prestanka ugovora o radu, kada je poslodavac dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.

Svakako je pri odlučivanju o isplati regresa za godišnji odmor važno je voditi računa o poreznim obavezama, ali je primarni zadatak ovoga članka bio odgovoriti na pitanje Šta je regres i ko ima pravo na regres.

Ukoliko vam se ovaj članak dopao i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad, podijelite ga sa prijateljima i pomozite nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje.

Kako biste izbjegli eventualnu štetu primjenom izmijenjenog propisa ili prihvatanjem neke naše eventualne i nenamjerne greške, molimo vas da pročitate odricanje od odgovornosti ispod.

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer

About the author