Ugovor o pozajmici novca

Ugovor o pozajmici novca

Ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da zajmoprimcu preda određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari. Zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta. U ovom članku govorimo o tome šta je ugovor o pozajmici novca.

Šta je ugovor o pozajmici novca

Ugovor o pozajmici novca je pravni dokument kojim se reguliše zajam novčanih sredstava između dvije strane: zajmodavca (osobe ili institucije koja pozajmljuje novac) i zajmoprimca (osobe ili institucije koja uzima pozajmicu).

Ovaj ugovor se koristi kada osoba, se želi do određenog roka posuditi novac od druge strane uz dogovorene uslove povrata.

U ugovoru o pozajmici novca obično se navode sljedeći ključni elementi:

Identifikacija stranaka: Utvrđuje se identitet i kontakt informacije zajmodavca i zajmoprimca.

Iznos pozajmice: Definiše se tačan iznos novca koji će biti pozajmljen.

Kamata i rok povrata: Utvrđuje se kamatna stopa (ukoliko se ugovara) koju zajmoprimac mora platiti na pozajmljeni iznos, kao i rok u kojem zajmoprimac mora vratiti pozajmljeni novac zajmodavcu.

Način plaćanja: Navodi se kako će se novac vraćati (npr. u ratama, jednokratno, periodično).

Naknade i troškovi: Mogu se uključiti odredbe o eventualnim naknadama i troškovima koji proizlaze iz transakcije pozajmice.

Sankcije za kašnjenje: Mogu se definisati sankcije u slučaju da zajmoprimac ne vrati pozajmljeni novac u dogovorenom roku.

Sigurnosne klauzule: U nekim slučajevima, ugovor o pozajmici može sadržavati odredbe o obezbjeđenju povrata pozajmice, naprimjer kroz zalog, jamstvo ili hipoteku.

Ostale odredbe: Ovo uključuje sve dodatne sporazume ili posebne uslove na koje su se strane dogovorile, poput nadležnosti suda.

Elementi koje treba uključiti u Ugovor o pozajmici novca

Ugovor o pozajmici novca je pravno obavezujući i izuzetno značajan dokument i važno je pažljivo ga sastaviti i potpisati kako bi se osiguralo poštovanje svih dogovorenih uslova između zajmodavca i zajmoprimca.

Također, preporučuje se da se pravni savjet zatraži prije nego što se potpiše ugovor o pozajmici, posebno u slučaju većih iznosa pozajmljenog novca.

Ukoliko smatrate da vam je ovaj pravni posao potrebna pomoć advokata, u našem članku Spisak advokata možete naći kontakt podatke pravnih stručnjaka koji mogu da vam pomognu.

Sticanje prava vlasništva na pozajmljenim stvarima

Na primljenim stvarima zajmoprimac stiče pravo raspolaganja, odnosno pravo vlasništva.

Zajmoprimac se može obavezati da uz glavnicu duguje i kamatu.

U ugovorima u privredi zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena.

Zajmodavac je dužan predati određene stvari u ugovoreno vrijeme, a ako rok za predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži.

Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastarijeva za tri mjeseca od dolaska zajmodavca u zakašnjenje, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja ugovora.

Može li zajmodavac odbiti da da novac nakon zaključenja ugovora

Ako se pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno da li će on biti u stanju da vrati zajam, zajmodavac može odbiti da izvrši svoju obavezu predaje obećanih stvari ako u vrijeme zaključenja ugovora nije to znao, kao i ako se pogoršanje zajmoprimčevih materijalnih prilika dogodilo poslije zaključenja ugovora.

Ali, on je dužan da izvrši svoju obavezu ako mu zajmoprimac ili ko drugi za njega pruži dovoljno obezbjeđenje.

Zajmodavac je dužan naknaditi zajmoprimcu štetu koja bi mu bila prouzrokovana zbog materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari.

Međutim, ako je zajam bez naknade, dužan je naknaditi štetu samo ako su mu nedostaci stvari bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a on o njima nije obavijestio zajmoprimca.

Obaveza vraćanja zajma

Zajmoprimac je dužan vratiti u ugovorenom roku istu količinu stvari, iste vrste i kvaliteta.

Ako ugovarači nisu odredili rok za vraćanje zajma, niti se on može odrediti iz okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam po isteku primjerenog roka koji ne može biti kraći od dva mjeseca, računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam vrati.

Ako u zajam nije dat novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, zajmoprimac je, ipak, ovlašćen da, po svom izboru, vrati pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrijednosti tih stvari u vrijeme i u mjestu koji su ugovorom određeni za vraćanje.

Isto važi i u slučaju kad nije bilo moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i istog kvaliteta.

Odustanak od ugovora o zajmu nakon zaključenja

Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda određene stvari, ali, ako bi zbog toga bilo kakve štete za zajmodavca, dužan je naknaditi je.

Zajmoprimac može vratiti zajam i prije roka određenog za vraćanje, ali je dužan obavijestiti zajmodavca unaprijed o svojoj namjeri i naknaditi mu štetu.

Ako je ugovorom određena svrha u koju zajmoprimac može upotrijebiti pozajmljeni novac, pa ga on upotrijebi u neku drugu svrhu, zajmodavac može izjaviti da raskida ugovor.

Primjer ugovora o pozajmici novca

UGOVOR O POZAJMICI NOVCA

Datum: [Datum zaključenja ugovora]

Zaključen dana____________ u ___________između:

Zajmodavac: [Ime i prezime zajmodavca] Adresa: [Adresa zajmodavca] Telefon: [Kontakt broj zajmodavca] E-mail: [E-mail adresa zajmodavca]

i

Zajmoprimac: [Ime i prezime zajmoprimca] Adresa: [Adresa zajmoprimca] Telefon: [Kontakt broj zajmoprimca] E-mail: [E-mail adresa zajmoprimca]

Član 1.

Predmet ugovora

Ovim ugovorom Zajmodavac daje Zajmoprimcu pozajmicu u iznosu od [Iznos pozajmice u ciframa i slovima] (u daljem tekstu: “Pozajmica”) na osnovu uslova navedenih u ovom ugovoru.

Član 2.

Kamata

Pozajmica će biti bez kamate (ili sa kamatom) i vraćena u cijelosti na način kako je navedeno u članu 4. ovog ugovora.

Član 3.

Rok povrata

Zajmoprimac se obavezuje da će vratiti Pozajmicu Zajmodavcu u roku od [Broj dana/mjeseci] od datuma zaključenja ovog ugovora.

Član 4.

Način plaćanja

Pozajmica će biti vraćena jednokratno (ili obročno, odnosno u ratama) u gotovini na račun Zajmodavca (navesti detalje o računu), u dogovorenom iznosu i u roku definisanom u članu 3. ovog ugovora.

Član 5.

Obezbjeđenje pozajmice

Ovaj ugovor o pozajmici novca ne uključuje nikakve sigurnosne klauzule niti druge oblike obezbeđenja povraćaja pozajmice. (može se ugovoriti ono što nije protuzakonito, protivno moralu ili običajima)

Član 6.

Naknade i troškovi

Ovaj ugovor o pozajmici ne predviđa dodatne naknade i troškove osim onih koji su eksplicitno navedeni u ovom ugovoru. (mogu se navesti svi realni troškovi o kojima se strane sporazumiju)

Član 7.

Kašnjenje

U slučaju kašnjenja povratka Pozajmice, Zajmoprimac se obavezuje platiti zakonske kamate na iznos Pozajmice za svaki dan kašnjenja.

Član 8.

Stupanje na snagu

Ovaj ugovor će biti pravno važeći od datuma potpisivanja i obavezujući za obje strane.

Potpis strane zajmodavca: _______________________ (Ime i prezime zajmodavca)

Potpis strane zajmoprimca: ______________________ (Ime i prezime zajmoprimca)

Napomena: Prije potpisivanja ugovora o pozajmici novca, preporučuje se da obje strane zatraže pravni savjet i pažljivo razmotre sve uslove i obaveze. Ovaj primjer ugovora služi samo kao ilustracija i može se prilagoditi specifičnim potrebama i zahtjevima ugovornih strana.

Advokat je diplomirani pravnik koji je položio pravosudni ispit, upisan je u imenik nadležne advokatske komore i obavlja advokatsku djelatnost. Posao advokata podrazumijeva rješavanje, uglavnom tuđih, pravnih problema. Ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). Ovaj članak sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz vaše regije, grada ili općine.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.