Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana predstavlja pravni dokument koji se koristi za regulisanje odnosa između vlasnika stana i stanara koji želi da iznajmi taj stan. Ovaj ugovor je važan jer definiše prava i obaveze obje strane i pruža pravnu sigurnost i zaštitu u slučaju spora.

Bitni elementi ugovora o zakupu stana

Kao što je to slučaj i sa ostalim ugovorima, prije nego što se počne sačinjavanje ugovora, mora se izvršiti identifikacija stranaka. Ugovor o zakupu stana treba sadržavati identifikaciju zakupodavca i zakupca. To uključuje njihova imena, prezimena, adrese i brojeve telefona, brojeve ličnih karata. Može da sadrži i ostale identifikacione podatke za nedvojbeno utvrđivanje identiteta saugovarača.

Budući da je predmet ugovora iznajmljivanje stana, važno je navesti opis stana. Ugovor o zakupu stana treba sadržavati detaljan opis stana koji se iznajmljuje, uključujući adresu, kvadraturu, broj soba, opremljenost, parking i slično.

Ugovori imaju trajanje, tako da se u ugovor o zakupu stana treba navesti trajanje ugovora, tj. datum početka i datum završetka ugovornog odnosa. Ukoliko se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme, treba navesti da li postoji mogućnost raskida ugovora i pod kojim uslovima.

Zakupnina je jako bitan element ugovora, te se mora ugovoriti visina zakupnine. Ugovor o zakupu stana može sadržavati visinu mjesečne ili zakupnine na nekom drugom nivou, kao i datum kada se zakupnina plaća. Ukoliko postoji mogućnost da zakupnina raste tokom trajanja ugovora, treba navesti pod kojim uslovima se to može desiti.

Također se mora navesti način plaćanja zakupnine, tj. da li se plaća na račun zakupodavca, gotovinom ili drugim načinom plaćanja. Također, treba navesti da li postoji kaucija koju zakupac treba platiti.

Ugovor treba sadržavati i obaveze zakupodavca i zakupca u vezi sa održavanjem stana, plaćanjem računa i drugim aspektima vezanim za stan. Treba navesti da li je zakupodavac odgovoran za održavanje stana ili su tu obaveze podijeljene sa zakupcem.

Ugovor može sadržavati i druge odredbe, poput zabrane pušenja u stanu, ograničenja broja stanara, obaveze redovnog održavanja stana, zabrane kućnih ljubimaca i slično.

Treba navesti i uslove pod kojima se ugovor može raskinuti prije isteka, kao i pod kojim uslovima može doći do raskida ugovora.

Potpisivanje ugovora i ovjera potpisa

Ugovor o zakupu stana mora biti potpisan od strane zakupodavca i zakupca. Potpisi stranaka potvrđuju da su stranke saglasne sa svim uslovima navedenim u ugovoru. Možete i ovjeriti potpise u općini, a pisali smo o tome kako se ovjerava potpis.

Jeste li znali da se ugovor može zaključiti i konkludentnim radnjama?

Značaj adekvatnog i preciznog izražavanja

Važno je napomenuti da ugovor treba biti jasan, precizan i na nedvojben način izražavati volju ugovornih strana. Stranke bi trebale pažljivo pročitati sve uslove navedene u ugovoru prije nego što ga potpišu. U slučaju nejasnoća, stranke bi trebale potražiti pravni savjet ili razgovarati o tome prije potpisivanja ugovora.

Imajući u vidu složenost pravnog sistema, te prijeko potrebno insistiranje na osnaživanju uloge pravosuđa u društvu u kojem živimo, a čiji su advokati neotuđiv dio, ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). 

Ako vam je potreban sudski tumač, provjerite članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA.

Pisali smo i o tome šta je Imenik advokata, tako da možete pročitati i taj članak.

Na šta treba obratiti pažnju pri zaključivanju ugovora

Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu stana, važno je da obje strane budu potpuno informisane o svim detaljima ugovora. Potrebno je definisati cijenu zakupa, dužinu trajanja ugovora, uslove održavanja stana i prava i obaveze vlasnika i stanara. Također, ugovor bi trebao da sadrži detaljne informacije o stanu koji se iznajmljuje, uključujući i površinu stana, broj soba, opremljenost stana, kao i informacije o potencijalnim troškovima za održavanje stana.

Jedan od najvažnijih aspekata ugovora o zakupu stana je pitanje plaćanja zakupa. Ovo pitanje se najčešće rješava na način da stanar plaća mesečni zakup unaprijed. Ugovor bi trebao da jasno definiše datum kada se plaćanje vrši i na koji način. Također, možese navesti i visina kaucije, što je novčani iznos koji stanar ostavlja vlasniku stana kao garanciju za neka eventualna oštećenja ili neplaćeni zakup.

Ugovor bi trebao da reguliše i pitanje održavanja stana i ko je odgovoran za određene popravke i održavanje. Može se navesti koje su obaveze stanara, a koje vlasnika stana. Bitno je navesti i šta se smatra normalnim korištenjem stana i šta bi se moglo smatrati neadekvatnim korištenjem stana.

Sprječavanje sporova

U slučaju spora, ugovor o zakupu stana služi kao dokazni materijal, te je stoga važno da se obje strane pridržavaju svih uslova definisanih u ugovoru. Ukoliko dođe do nekih problema, uvijek je najbolje riješiti ih razgovorom i međusobnim dogovorom, te ukoliko to nije moguće, potražiti pomoć pravnog stručnjaka.

Ugovor o zakupu stana važan dokument koji obezbeđuje pravnu sigurnost i zaštitu u slučaju spora. Prije potpisivanja ugovora, važno je detaljno razmotriti sve uslove ugovora. To je ispravna način kako bi se obje strane mogle osjećati sigurno i bezbijedno u skladu sa svojim pravima i obavezama. Ukoliko se obje strane pridržavaju uslova definisanih u ugovoru, moguće je izbjeći neugodne situacije i nesporazume tokom trajanja zakupa stana.

Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu stana, savjetujemo vam da konsultujete pravnog stručnjaka. On će vam pomoći u izradi ugovora i pružiti savjete u vezi sa uslovima i pravima koje treba uključiti u ugovor. Također će vam pomoći u razumijevanju zakona i regulative koja se odnose na iznajmljivanje stanova. To je od interesa za obje strane.

Ukoliko se pravilno pripremi, ugovor o zakupu stana će pružiti sigurnost i zaštitu tokom cijelog perioda trajanja zakupa stana. Savjetujemo da se obje strane ugovora pridržavaju svih uslova definisanih u ugovoru. Na taj način će se izbjeći problemi i nesporazumi koji mogu nastati tokom trajanja zakupa. Ukoliko ipak dođe do nesporazuma, naučite kako se tumače ugovori.

Porezne obaveze

Zakupodavac, kao vlasnik stana koji iznajmljuje svoju nekretninu, ima određene obaveze u smislu poreza koje treba ispuniti. Preporučujemo da se o tome raspitate u nadležnoj poreznoj upravi.

Ukoliko zakupodavac ne ispuni svoje porezne obaveze, može biti kažnjen. Stoga, savjetuje se zakupodavcima da pažljivo prate svoje porezne obaveze i blagovremeno ih izvršavaju kako bi izbjegli neugodne posljedice.

Primjer ugovora o zakupu stana

Pripremili smo za vas primjer ugovora o zakupu stana koji možete preuzeti i urediti u skladu sa vašim potrebama. Ispod ćete naći Word dokument koji možete preuzeti besplatno.

Ukoliko vam bude od koristi, lajkujte našu Facebook stranicu i podijelite je sa prijateljima.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.